Ijdelheid, een sluipmoordenaar! 3

Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid.


Prediker 1:2

In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt de betekenis voor de hedendaagse lezer duidelijk: Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Prediker 1:2

Vandaag gaan we kijken naar de praktische uitleg.
Lucht en leegte, alles is leegte!
Hoe moeten we dan nu zien vandaag zondag 19 Augustus 2018.
Daar gaat het om lieve lezer! We hebben niks aan heel Gods Woord als we niet begrijpen wat God vandaag wil zeggen met Zijn Woord!

IS DAN ALLES LUCHT EN LEEG?
Weet je nog wat we de vorige keer gezien hebben?

ALLES WAT NIET UIT JEZUS CHRISTUS IS EN NIET IS TOT ZIJN EER IS … IJDELHEID!
Alles wat niet uit Jezus Christus is en niet is tot Zijn eer is… lucht en leeg!
Ja, deze komt even binnen! Misschien moet je die zin meerdere keren lezen, maar lieve lezer minder confronterend mag het evangelie niet gebracht worden!

Dat is de boodschap voor vandaag! Dat is de boodschap die God vandaag wil zeggen door Zijn Woord!

U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.
Psalm 31:4 | NBV |

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Romeinen 12:2

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. Hebreeën 12:14 | NBV |

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
Galaten 2:20 | NBV |

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Mattheüs 16:25 | NBV |

Dit zijn een paar Bijbelteksten die jou en mij vertellen dat buitenom God, buitenom de Heere Jezus, er geen leven mogelijk is! Ja je leeft dan wel maar je leeft dan een leven in dienst van de dood = de Duivel en alles wat je doet en onderneemt zal dood en verderf zijn!
Omdat in alles wat je doet en onderneemt, je het Leven mist! Het heeft geen toegevoegde waarde!
Je leeft je leven, je doet wat je in deze wereld moet doen en uiteindelijk sterf je, zonder hoop, zicht op een eeuwig leven. Dat is lucht en leeg!

Weet je we citeren nu een overbekend tekstgedeelte:
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Johannes 14:6

Dit vers zegt ook: NIEMAND komt zonder Jezus tot de Vader, want zonder Jezus is er geen weg, geen waarheid, en geen leven!
Sterker nog, Buiten om Jezus is er geen weg, is er leugen en eindigt het in de dood!
Heb je dit vers wel eens op deze manier gelezen?

ALLES WAT JE DOET (al zijn je daden nog zo goed) BUITEN OM HET LEVEN IN EN DOOR JEZUS CHRISTUS ZIJN al jouw daden WAARDELOOS VOOR GOD!

En dat heeft de prediker heel goed doorgehad! En dat bracht de prediker op onze tekst!

Weet je wanneer je wel echt gelukkig bent, en je leven wel waardevol is?

Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heere. Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, Uw wet berust op waarheid. Psalmen 199:1 en 2
Zie je dat hier gesproken word over de volmaakte weg en waarheid?

Nu lezen we dit tekstgedeelte in het licht van het Nieuwe Verbond:
Gelukkig wie Jezus volgen en leven naar de wet van de Heere Jezus. Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor altijd! Uw wet rust op Jezus Christus!

WAT IS DIE WET VAN JEZUS CHRISTUS!
Jezus Christus is die wet! Jezus Christus heeft de wet uit het oude verbond vervuld, en door het geloof in Jezus Christus, voldoet jij ook aan die wet! Door het geloof in Jezus Christus kan de wet van God jouw niet meer schuldig verklaren! ( Mattheüs 5:17 )

JEZUS WOORDEN.
*Het belangrijkste wat de Heere Jezus geleerd heeft in Mattheüs 22:37-40 en Lukas 10:27- Jij zal de Heere Jouw God liefhebben, met geheel je hart, en met geheel je ziel, en met geheel je verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: jij zal je naaste liefhebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de HELE wet en de profeten.

Een nieuw gebod geef Ik jouw, dat jullie elkaar liefhebt; gelijk Ik jullie liefgehad heb, dat ook jullie elkander liefhebben. Johannes 13:34

NEE! Het gaat niet om een paar teksten waar je dit in tegenkomt, maar de hele Schrift ademt: liefde is de vervulling van de wet. Als je God boven alles liefhebt en je naaste als je zelf, dan heb je gedaan wat God van jou eist. Dan heb je de wet vervuld. En dat kan je alleen door het geloof in Jezus Christus!

Laatste voorbeeld: Jezus komt met een gloednieuw gebod: heb elkaar lief. Nou ja, was dat niet het oude gebod: heb je naaste lief? Wat is het verschil tussen dat oude gebod en dit nieuwe? Lees goed!

Dit was het oude gebod uit de wet: ‘Heb je naaste lief … als jezelf’ (Leviticus. 19:18).
En dit is het nieuwe gebod van Jezus: ‘Heb elkaar lief … zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben’ (Johannes 13:34).

Lees je het verschil? Het oude gebod ging uit van jezelf. Van wat je zelf aan liefde kon opbrengen, afhankelijk van hoeveel je van jezelf hield. Het deed een beroep op je eigen kracht. Maar het nieuwe gebod gaat uit van Jezus liefde en van wat je daarvan ontvangt om door te kunnen geven.

Dat is het grote verschil: of je het van jezelf moet hebben, of van Jezus.

Wat is er zo kenmerkend aan de liefde van Jezus? Dat er geen greintje dreiging in zit, geen enkele veroordeling, en ook geen voorwaarde, behalve dat je die liefde ontvangt. Dit is echt een nieuw gebod: Jezus liefde ontvangen. Er is niemand die met zo’n gebod naar je toekomt en dat tegelijkertijd helemaal voor jou waarmaakt. Niemand, behalve Jezus, die alles nieuw maakt, zelfs de liefde. Johannes 13:31-38 *Bron Willem de Vink.nl

Dit laat overduidelijk zien dat ALLES buitenom deze liefde van de Heere Jezus Christus ijdelheid is – lucht en leeg is!

Volgende keer: Dwaasheid – wijsheid, duisternis – licht. Prediker 2

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *