Ijdelheid, een sluipmoordenaar! 6

Vandaag denken we verder na over een zeer actueel onderwerp. Deel 6
Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid.

Prediker 1:2

In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt de betekenis voor de hedendaagse lezer duidelijk: Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Prediker 1:2

IS HET DAN NIET GOED VOOR JOUW EN MIJ, DAT WIJ ETEN EN DRINKEN EN DAT ONZE ZIEL HET GOEDE GENIET IN EN VAN ONZE ARBEID? WIJ HEBBEN GEZIEN, DAT ZULKS VAN DE HAND VAN GOD IS! Prediker 2:24.

IS ETEN, DRINKEN, WERKEN, SLAPEN VAN DE HAND VAN GOD?
Heb je daar wel eens over nagedacht? De prediker zegt dat hij gezien heeft dat dat van de hand van God komt. Kunnen wij dat ook zien? Wat is Gods wil nu over jouw en mijn dagelijks leven?

We gaan deze vragen aan de Bijbel voorleggen, wat zegt Gods Woord hierover?
De antwoorden die we vinden, helpen ons om Het laatste vers van Prediker 2 beter te begrijpen!

En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. EN GOD ZEGENDE HEN, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; HET IS JULLIE GEGEVEN OM TE ETEN! Genesis 1:27 t/m 29

In het eerste boek van de Bijbel lezen we dat God de mens zegende, met heerschappij / zorgen voor, en eten!
Prediker zegt: dat onze ziel het goede geniet in en van onze arbeid. Adam en Eva hadden heerschappij over en zorgden voor deze aarde, en genoten van het zaadzaaiende kruid, en de zaadzaaiende vruchten van de bomen. Een op een in te vullen met Prediker 2:24.

Hier vinden we de wil van God over ons leven! Dat bevestigd ook wat de Bijbel verder zegt over werken eten, drinken en slapen.

De Bijbel moedigt ons aan, ons werk de juiste plek te geven. De Bijbel spreekt positief over hard werken en veroordeelt luiheid (Spreuken 6:6-11, 13:4).
De Bijbel keurt werk af dat oneerlijk is of anderen benadeelt
(Leviticus 19:11, 13, Romeinen 13:10).
Met hard werken worden anderen geholpen, en de werker zelf ‘behoudt een goed geweten’
(1 Petrus 3:16).
We kunnen ons zorgen maken over inflatie en stijgende prijzen. Maar de Bijbel zegt dat we redelijk moeten zijn: ‘Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn’(1 Timotheüs 6:8. H.Stv).
Dat betekent niet dat we geen leuke dingen mogen hebben of doen. Maar we moeten realistisch zijn over wat we ons kunnen veroorloven en wat we echt nodig hebben (Lukas 12:15).

WAT BETEKEND DIT NU VOOR ONS?
Doe je best. Verdiep je in je werk. Probeer er goed in te worden, zelfs als het onbelangrijk lijkt of het niet het soort werk is waar je altijd al van had gedroomd. Hard werken leidt tot voldoening, en als je beter wordt in je werk, ga je het misschien wel steeds leuker vinden.

Maar blijf redelijk. Geniet ook af en toe van wat rust en ontspanning. Dat is nog leuker als we hard gewerkt hebben. In ons eigen onderhoud voorzien, vergroot ons zelfvertrouwen. En we winnen het respect van ons gezin en van anderen (2 Thessalonicenzen 3:12).
‘Weest dus nooit bezorgd en zegt niet: “Wat zullen wij eten?”, of: “Wat zullen wij drinken?”, of: “Wat zullen wij aantrekken?” (…) Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen nodig hebt’ (Mattheüs 6:31, 32).

Prachtig om te zien hoe Gods Woord ons leert over het dagelijks werk!
We hebben gezien in Gods Woord wat het spreekt over ons dagelijks werk .

WAT ZEGT GODS WOORD OVER ETEN EN DRINKEN?
We hebben gezien dat Adam en Eva genoten van het zaadzaaiende kruid, en de zaadzaaiende vruchten van de bomen Genesis 1:27 t/m 29.

Als u aanzit om met een heerser te eten, let dan goed op wie u voor u hebt. Zet een mes op uw keel, als u een gulzig mens bent. Wees niet belust op zijn smakelijke gerechten, want het is bedrieglijk voedsel. – Spreuken 23:1-3
Gulzig zijn is een zonde! Gulzig zijn is hebberig, vraatzucht, wat wij ook wel vreten noemen. Alles in een sneltrein vaart naar binnen schrokken om zoveel mogelijk te eten.
Voed me slechts met wat ik nodig heb. – Spreuken 30:8c
Na de zondvloed beperkte God het voedsel van de mens niet langer tot planten. De mens kreeg toestemming om vlees te eten. God maakte aan Noach al het verschil duidelijk tussen rein en onrein vlees (Genesis 7:2; 9:3), en later nog eens uitgebreider aan Mozes.
Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.Spreuken 11:25 | NBV |
Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol. Lucas 9:16-17 | NBV | ( Hier zien we de praktische voorziening van God, door genade!)
Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.
Romeinen 14:3 | NBV |
Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.
1 Korintiërs 10:31 | NBV |
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Matteüs 6:25 | NBV |
U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.Johannes 6:27 | NBV |
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.2 Korintiërs 9:10 | NBV

Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. Kolossenzen 2:16-17 | NBV |

Deze laatste tekst is een prachtige afsluiting over eten en drinken!
We hebben gezien Dat Gods Woord vol staat met richtlijnen over ons dagelijks werk, eten en drinken. En dan ben ik oprecht nog heel selectief geweest om dit uitstapje in deze studie af te kunnen sluiten.

Om echt af te sluiten wil ik je toch nog Mattheüs 6: 19 t/m 34 meegeven.
Met als speerpunt: Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Mattheüs 6:32 t/m 34.

Als jij oprecht Gods koninkrijk zoekt en zijn gerechtigheid zal al jouw eten, drinken en kleding je toegeworpen worden!

MAAK JE DUS GEEN ZORGEN OVER JE ETEN, DRINKEN EN KLEDING WANT DAAR ZORGT GOD VOOR!
Ja heel praktisch en heel persoonlijk! Amen!

Bronnen: Gods Woord: JW.org en Christenen voor Israël.

Volgende keer: Prediker 2:26 Want Hij geeft wijsheid, en wetenschap, en vreugde den mens, die goed is voor Zijn aangezicht; maar den zondaar geeft Hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, opdat Hij het geve dien, die goed is voor Gods aangezicht. Dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes.

BELANGRIJKE OPMERKING: Berichten van bronnen die ik raadpleeg, toets ik uitsluitend aan het Woord van God! En dat betekend NIET automatisch dat ik alle informatie van die bronnen onderschrijf!
Maar het is mijn morele verplichting om geraadpleegde bronnen te vermelden!
Anders is het gestolen informatie, en dat wil ik NIET plaatsen!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *