Ijdelheid, een sluipmoordenaar!

Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid.
Prediker 1:2

Dit vers is een hele mond vol, en het kan goed dat dit vers je helemaal niks zegt!
Wat moeten we nu met zo een vers uit het Oude Testament / verbond?
Nu, ik ga je uit de droom helpen, want door dit vers te gaan behandelen, vallen we van de ene verbazing in de andere.
En laat Gods Woord zien dat het Oude Verbond nog zeer actueel is voor de dag van vandaag en zolang deze wereld nog mag bestaan!
Ook gaan we zien dat het Oude verbond, onlosmakelijk is verbonden met het Nieuwe Verbond.

JE KAN EN MAG DE TWEE VERBONDEN NOOIT LOSTREKKEN VAN ELKAAR! NOOIT!
Gods Woord is en blijft een geheel van Genesis t/m Openbaring!

OVER HET BOEK PREDIKER. ( De kontekst waarin onze tekst geplaatst is)
De meeste Bijbelvertalers gaan er vanuit dat het boek prediker geschreven is door Koning Salomo.
De drie boeken die volgens de Bijbelvertalers geschreven zijn door Salomo laten zien in welke tijdsperiode van zijn leven hij de boeken geschreven heeft.

Het boek Hooglied schreef hij als jonge man, toen hij tot over zijn oren verliefd was.
Het boek Spreuken is een boek van een man op middelbare leeftijd, die zijn zoon probeert zover te krijgen dat die niet in de zelfde fouten stapt als zijn vader.
Het boek Prediker (waar onze tekst in staat) vinden we de geschriften van een man op leeftijd.

We vinden een bevestiging voor dit standpunt in een vers aan het eind van het boek – prediker 12:1 En gedenk aan de Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve. (in deze jaren vind ik weinig vreugde meer).

DE STIJL VAN HET BOEK.
Salomo geeft zichzelf de titel van Qobelet. Dat woord kunnen we vertalen met; `prediker` of `Filosoof` of `docent`. Maar de beste vertaling is nog steeds `gespreksleider` want dat geeft ook de stijl aan waarin het boek prediker is geschreven.
Daarom wordt de gedachte dat het leven het niet waard is om geleefd te worden, onmiddellijk gevolgd door de motie die het tegendeel naar voren brengt.

HET BOEK PREDIKER IS DAAROM OOK VOOR ALLE EEUWEN, WAARIN HET AL GELEZEN WORDT, EEN EIGENTIJDS BOEK GEWEEST!

Dat zie je nog sterker als mensen de veertig zijn gepasseerd en ze zich gaan afvragen, `Waar dient het allemaal voor?` Sommige mensen veranderen dan hun leefstijl radicaal en gooien het roer helemaal om, omdat ze wel merken dat ze het leven aan zich voorbij laten lopen.

In prediker zien we Salomo die enkele stevige vragen stelt.
Waar heb je het leven voor?
Is het leven het wel waard om te leven?
Hoe kan je van je leven het beste maken?

Hij stelt wel de juiste vragen, ook al weet hij niet de juiste antwoorden te geven.
Zijn zorgen en zijn antwoorden staan in het hele boek lang op gespannen voet met elkaar.

RUIMTE
Salomo gebruik in prediker 28 verzen een uitdrukking waarmee hij de plaats van zijn waarneming aangeeft: het was `onder de zon`.
En die uitdrukking kan je verder nergens lezen in de Bijbel.

ALS ONS BLIKVELD BEPERKT IS TOT DEZE AARDE EN DIT LEVEN, DAN ZULLEN WE NOOIT KUNNEN BEGRIJPEN, WAT HET LEVEN IN FEITE INHOUD EN WAT HET LEVEN WAARD MAAKT!
Dan zijn we volledig afhankelijk van de vluchtige pleziertjes die de wereld kan bieden en dan zullen we daar onze antwoorden moeten vinden.

TIJD
Salomo gebruikt ook de zin, `Voor wie nog leven mag`. Hij gaat er van uit dat de dood het einde betekent van een zinvol serieus bestaan. Hij denkt op geen enkele manier aan het leven in het hiernamaals; dat geeft wel inhoud en perspectief aan de jaren van ons leven, die we hier mogen doorbrengen.
Onze moderne tijd heeft wel iets gemeen met de tunnelvisie van Salomo. De wereld wordt vaak alleen bekeken met wetenschappelijke ogen en die stellen alleen vast dat er geen God bestaat en dat er geen leven na de dood is.

DE WETENSCHAP DENKT ONS TE KUNNEN VERTELLEN HOE HET LEVEN ONSTAAN IS, MAAR KAN ONS NIET LATEN ZIEN WAAROM!

Salomo moet het leven vanuit een andere gezichtshoek bekijken, maar dat zal hij alleen kunnen als hij het leven gaat zien vanuit Gods gezichtspunt.

VREES
Salomo drinkt er bij zijn lezers op aan om God niet te vergeten – vooral als ze jong zijn.
Misschien heeft hij dit advies geschreven omdat hij in z`n eigen leven tegen dit probleem opgelopen was
Salomo dringt er bij zijn lezers op aan om God te vrezen. De wijsheidsliteratuur uit de Bijbel leert ons iedere keer weer, dat de vrees voor God het begin van ALLE wijsheid is.
Als we God echt vanuit ons hart vrezen hoeven we voor niemand en niets te vrezen!

GEHOORZAAM
Salomo wist dat hij God niet zo had gehoorzaamd, als hij had gemoeten. Toch zegt hij tegen zijn lezers dat ze zorgvuldig moeten zijn in hun gehoorzaamheid aan God!
Hij ziet nu in, dat de wetten van God gegeven zijn tot ons welzijn en niet om ons een beetje dwars te zitten als wij proberen om iets moois van het leven te maken. Hij beschrijft dat als volgt:

`DAAR KOMT VOOR EEN MENS ALLES OP AAN` (Hoofdstuk 12) ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN ZIJN BELANGRIJKER DAN ONZE RECHTEN!

Bron: Sleutels tot de Bijbel van David Pawson.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *