God is mijn Advocaat


God is mijn Advocaat, verdediger, voorstander, pleitbezorger!

Mijn kinderen, ik schrijf jullie deze dingen, opdat je niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. 1Johannes 2:1 en 2

Want Dien, Die geen zonde gekend, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 Korinthe 5:21

Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. Romeinen 5:10

Christus is het, Die gestorven is, Ja, WAT MEER IS, Die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. Romeinen. 8:34

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft. Galaten 2:20

Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken, die bij God te doen zijn, opdat hij gaven offert en slachtoffers voor de zonden; Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is; En om diezelfde zwakheid wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonden. Hebreeën 5:1 t/m 3

Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden van het volk te verzoenen. Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij diengenen, die verzocht worden, te hulp komen. Hebreeën 17:17 en 18

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *