God is mijn Geest van Waarheid


Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. GOD IS GEEST, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
Johannes 4:23 en 24

Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
Johannes 14:6

Indien jij Mij liefhebt, zo bewaar Mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal jouw een anderen Trooster geven, opdat Hij bij je blijft in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij jouw, en zal in je zijn.
Johannes 14: 15 t/m 17

Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
Johannes 16:13 en 14

De enige waarheid is = Jezus heeft jou vrijgemaakt!