God is mijn Geneesheer

GOD WIL DAT JIJ GEZOND BENT!

Exodus 15:26, Exodus 23:25, Psalm 103:3, Psalm 107:20, Jesaja 53:3 t/m 5, Spreuken 17:22, Mattheüs 10:1, Mattheüs 10:8, Mattheüs 21:21 en 22, Markus 9:23, Markus 16:18, Handelingen 8:6 en 7, 1Korinthe 12:4-11, Jakobus 5:14 t/m 16, 1Petrus 2:24.

En zei: Is het, dat gij met ernst = oprecht naar de stem des HEEREN uw Gods horen zal, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op jullie leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, jouw Heelmeester! Exodus 15:26

Exodus 23:25 En jij zal de HEERE jouw God dienen, zo zal Hij jouw brood en jouw water zegenen; en Ik zal de krankheden uit het midden van jullie weren.

Psalm 103:3 Die al jouw ongerechtigheid vergeeft, die al jouw krankheden geneest;

Psalm 107:20 Hij zond Zijn woord uit, en heelde hen, en rukte hen uit hun kuilen.

Jesaja 53:3 t/m 5 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Spreuken 17:22 Een blij hart zal een medicijn goed maken; maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen.

Mattheüs 10:1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om ALLE ziekte en ALLE kwaal te genezen.

Matttheüs 10:8 Geneest de kranken = zieken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. jullie hebben het om niet ontvangen, geeft het om niet.

Mattheüs 21:21 en 22 Doch Jezus, antwoordende, zei tot hen: Voorwaar zeg Ik jullie: Indien jullie geloof hadden, en niet twijfelde, jullie zouden niet alleenlijk doen, hetgeen den vijgenboom is geschied; maar indien jullie ook tot deze berg zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen! het zou geschieden = gebeuren. En al wat je zal begeren in het gebed, gelovende, zal je ontvangen!

Markus 9:23 En Jezus zei tot hem: Zo jij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk diegenen, die gelooft.

Markus 16:17 en 18 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken = zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Handelingen 8:6 en 7 En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, dewijl zij hoorden en zagen de tekenen, die hij deed. Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen dezelve uit, roepende met grote stem; en vele geraakten en kreupelen werden genezen.

1Korinthe 12:4 t/m 11 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring van de Geest gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door dezelfde Geest; En een ander het geloof, door dezelfde Geest; en een ander de gaven om gezond te maken, door dezelfde Geest. En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.

Jakobus 4:14 t/m 16 Is iemand krank onder jullie? Dat hij tot zich roept de ouderlingen der Gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren. En het gebed van de gelovige zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkaar, opdat hij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.

1Petrus 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Zijn striemen ben je genezen.

En jij, wil jij ook gezond zijn?

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *