God is mijn geneesheer

Mijn God is Mijn Heer die mij geneest!

triumphant disabled man in silhouette at sunset, square frame


En zei: Is het, dat jij met ernst naar de stem van de HEER je God zal horen, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en je oren wend tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op je leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, jouw Heelmeester!
Exodus 15:26

Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al je ongerechtigheid vergeeft, die al je krankheden geneest; Die je leven verlost van het verderf, die je kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Die jouw mond verzadigt met het goede, je jeugd vernieuwt als een arend.
Psalm 103:2 t/m 5

Een blij hart zal een medicijn goed maken; maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen.
Spreuken 17:22

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53:4 en 5

En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 8 Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. 9 Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw gordels; 10 Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig.
Mattheüs 10:7 t/m 10

En Jezus zei tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor diegenen, die gelooft. Markus 9:23

En geneest de kranken, die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij jullie gekomen.
Lukas 10:9

Is iemand onder u in lijden? Dat hij bid. Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalmen zingen. Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roept de ouderlingen der Gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam van de Heer. En het gebed gebeden in geloof zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Jakobus 5:13 t/m 16

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 1Petrus 2:24

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Misschien wil jij mijn persoonlijk getuigenis horen over mijn God die mij genezen heeft en nog altijd geneest!

God wil dat je gezond bent! Mijn getuigenis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *