God is mijn Helper

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.
Psalm 18:2-3 | NBV |

De HEER is mijn kracht en mijn schild, op Hem vertrouwde mijn hart,
ik werd geholpen en mijn hart jubelde, Hem wil ik loven in mijn lied.
Psalm 28:7 | NBV |

Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.
Psalm 73:25 | NBV |

Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 124:8 | NBV |

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Jesaja 41:10 | NBV |

Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, ik zal je helpen.
Jesaja 41:13 | NBV |

De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Sefanja 3:17 | NBV |

Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen zegt de HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn geest.’
Zacharia 4:6 | NBV |

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Romeinen 8:31 | NBV |

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Efeziërs 3:20-21 | NBV |

En zo kunnen we tekst na tekst op papier zetten, God is onze Helper!

God helpt jouw en mij in elke omstandigheid! Wat voor jouw ook de reden is om God om hulp te vragen, Hij hoort en verhoort!
O ja? Maar zegt Gods Woord dat ook, want dat klinkt wel mooi maar…

Gods Woord zegt:
En roep Mij aan in de dag van je benauwdheid; Ik zal je er uithelpen en jij zal Mij eren. Psalm 50:15

Bidt, en je zal gegeven worden; zoekt, en jij zal vinden; klopt, en je zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
Mattheüs 7:7 en 8

Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden..
Markus 11:24

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. 1 Johannes 5:14 en 15

GOD HELPT JOU!
De vraag is: “ vertrouw jij God dat Hij jouw helpt?”

Vertrouw jij Hem meer dan wie ook in je leefomgeving?

WANT:
Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is.

MAAR:
Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is; Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid. Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de HEERE maakt de gevangenen los. De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE richt de gebogenen op; de HEERE heeft de rechtvaardigen lief. De HEERE bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de weduwe staande; maar der goddelozen weg keert Hij om. De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Halleluja! Psalm 146:2 en 5 t/m 10

GOD IS JOUW EN MIJN HELPER!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *