God is mijn Hoop


Wat buigt jij je neer, o mijn ziel! en wat ben je onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing voor mijn aangezicht, en mijn God. Psalm 42:12

Want U bent mijn Verwachting, Heere, HEERE! mijn Vertrouwen van mijn jeugd aan. Psalm 71:5

Gij zijt mijn Schuilplaats en mijn Schild; op Uw Woord heb ik gehoopt.
Psalm 119:114

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. Romeinen 5:5

De God nu der hoop vervult jullie met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat jullie overvloedig mogen zijn in de hoop, door de kracht van de Heiligen Geest. Romeinen 15:13

Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);
Hebreeën 10:23

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
Hebreeën 11:1

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 1 Petrus 1:3

Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. 1 Petrus 3:15

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *