God is mijn Levend Water


Welgelukzalig is de man (en vrouw), die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in de stoel van spotters; Maar zijn lust is in de wet van de Heere, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.
psalm 1:1 t/m 3

Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen. Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten. Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.
Psalm 36:8 t/m 10

O alle gij dorstigen (iedereen die dorst heeft)! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!
Jesaja 55:1

Jezus antwoordde en zei tot haar: Indien gij de gave Gods kent, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zou je van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.
Johannes 4:10 en 14.

En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die komt tot Mij en drinkt. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien.
Johannes 7: 37 en 38

En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegt: Kom! En die dorst heeft, komt; en die wil, neemt het water des levens om niet.
Openbaring 22:17

Levend water spreekt ons van de Heilige Geest!
(En dit zei Hij van den Geest, diegene ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)
Johannes 7:39.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *