God is mijn Liefde

MIJN GOD IS LIEFDE!

Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden.
Jesaja 66:13

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leeft.
Johannes 3:16

God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen. 1 Tessalonicenzen 1:4

En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 1 Johannes 4:16