God is mijn Man, Bruidegom

Want jouw Maker is jouw Man, HEERE der Heerscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is jouw Verlosser; Hij zal de God van de hele aardbodem genaamd worden.
Jesaja 54:5

Jezus word ons in de Bijbel voorgesteld als een bruidegom van de bruid (op de eerste plaats Israël en op de tweede plaats de gemeente, de gelovigen uit de heidenen)
ER IS EEN BRUILOFT AANSTAANDE!

Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van Het Lam is gekomen en zijn vrouw (Israël, de gemeente, jij en ik) heeft zich gereedgemaakt.” Openbaring 19:7.

Daarom zegt Jezus ook: “Je hart word niet ontroerd; Je gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het je gezegd hebben; Ik ga heen om je plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en je plaats zal bereid hebben, zo kom Ik terug en zal je tot Mij nemen, opdat jij ook mag zijn, waar Ik ben.
Johannes 14:1 t/m 3

De Bijbel spreekt over man en vrouw, als het gaat over Jezus en Zijn gemeente.
want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de Gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de Gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Efeze 5:23-24

Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. En in Efeze 5:28-30

waar het lichaam van Christus als één eenheid wordt gezien, net zoals man en vrouw elkaar aanvullen tot één vlees zijn: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de Gemeente. Efeze 5:31-32

Ook zinspeelt Jezus er Zelf op dat Hij de bruidegom is.
Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel, en Uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten.
Mattheüs 9:14 en 15

Ook Johannes spreekt van Jezus als bruidegom.
Jullie zelf zijn mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet; maar dat ik voor Hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Johannes 3:28 en 29

De eenheid tussen Christus (bruidegom) en de Gemeente (bruid) is een geestelijke eenheid. Hoofd en lichaam. Hoe dichterbij wil je zijn? Wij zijn één met en in Hem!
En dat mogen wij nú al ervaren.

Daar mogen wij nu al uit leven!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *