God is mijn Sterkte, Kracht

De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied. Psalm 28:7

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.
Psalm 18:2-3 | NBV |

De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.
Psalm 29:11 | NBV |

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd. Psalm 73:26 | NBV |

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Jesaja 40:29 | NBV |

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jesaja 40:31 | NBV |

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41:10 | NBV |

God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan. Habakuk 3:19 | NBV |

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Handelingen 1:8 | NBV |

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 1 Korinthe 1:18 | NBV |

Maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 2 Korinthe 12:9 | NBV |

Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. 2 Korinthe 12:10 | NBV |

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Efeziërs 3:20-21 | NBV |

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13 | NBV |

Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
2 Tessalonicenzen 3:3 | NBV |

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 2 Timotheüs 1:7 | NBV |

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Hebreeën 4:12 | NBV |

Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.
2 Petrus 1:3 | NBV |

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *