God is mijn Troost


Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Psalm 23:4

Werp je zorg op den HEERE, en Hij zal je onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Psalm 55:23

Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, jij zal te Jeruzalem getroost worden. Jesaja 66:13

Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Mattheüs 5:4

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11:28

Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geeft je, dat jij eensgezind zijt onder elkaar naar Christus Jezus; Opdat jullie eendrachtelijk, met een mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus. Romeinen 15:5 en 6

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *