God is mijn verlosser, Redder

iedereen heeft Jezus Christus nodig! Hij is de enige verlosser! Ben jij al verlost, verlost uit de macht van de duivel, uit de macht van jouw ongehoorzaamheid aan God!

En er zal een VERLOSSER tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE. Jesaja 59:20

Ik weet: mijn Redder leeft,
en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Job 19:25 | NBV |

Maar ik, de HEER, ben je God al sinds Egypte, en met ​andere ​goden​ mag je je niet inlaten; buiten Mij is er niemand die je redt. Hosea 13:4 | NBV |

Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de messias, de Heer.
Lukas 2:11 | NBV |

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en ​Mozes​ moest gebeuren, namelijk dat de Messias​ zou lijden en sterven en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen. Handelingen 26:22-23 | NBV |

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert = zonder de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Romeinen 3:23-24 | NBV |

Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van Zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, worden gered door Zijn leven. Romeinen 5:10 | NBV |

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft prijsgegeven.
Galaten 2:20 | NBV |

In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.
Efeziërs 1:7 | NBV |

En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.
Hebreeën 5:9 | NBV |

Zo kan Hij ieder die door Hem tot God komt volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Hebreeën 7:25 | NBV |

Zo is Hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.
Hebreeën 9:15 | NBV |

U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.
1 Petrus 1:18-19 | NBV |

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2 | NBV |

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
1 Johannes 4:10 NBV

Wat twijfel je nog? Jezus Christus is jouw Redder! Maar de vraag aan jouw is: wil jij gered zijn door Hem?
Laat je dan NU met God verzoenen door Hem!

Alleen de waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *