God is mijn vrede

Mag de HEER jouw zegenen en je beschermen,
mag de HEER het licht van zijn gelaat over jouw doen schijnen en je genadig zijn,mag de HEER jouw zijn gelaat toewenden en je vrede geven.
Numeri 6:24-26 | NBV |

De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.
Psalm 29:11 | NBV |

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Johannes 14:27 | NBV |

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 16:33 | NBV |

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.
Romeinen 5:1 | NBV |

Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
Romeinen 8:6 | NBV |

Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.
2 Korinthe 13:11 | NBV |

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jouw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:6-7 | NBV |

Doe alles wat ik je heb geleerd en overgedragen, wat ik je heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Filippenzen 4:9 | NBV |

De Heere nu des vredes Zelf geeft je vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met jullie allen.
2Thessalonicenzen 3:16

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, jouw toerusten met al het goede, zodat jij zijn wil kunt doen. Mag Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Hebreeën 13:20-21 | NBV |

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Jakobus 3:17 | NBV |

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *