Jezus wil een relatie met jou!

Welkom! Leuk dat je hier even een kijkje komt nemen.
Want dit is het allermooiste wat je hier op aarde kunt hebben, een relatie met Jezus.

Je zal je misschien afvragen, ja oke, maar wie is Jezus en waarom een relatie met Hem?
GOED DAT JE DAT VRAAGT!

We gaan samen ontdekken wie Jezus is en antwoorden vinden op jou vragen.

WIE IS JEZUS?
Jezus is God. Dit is heel belangrijk om te weten. Omdat de Bijbel ons dat leert.

De bijbel zegt in Jesaja 9:5 – Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, STERKE GOD, VADER VAN DE EEUWIGHEID, Vredevorst;
Maar de Bijbel zegt nog meer bijvoorbeeld in Johannes 1:1 en 2 – In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, EN HET WOORD WAS GOD. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

Deze twee Bijbel verzen spreken over Jezus. We zien dat Jezus, sterke God, Vader in eeuwigheid genoemd word. We lezen ook dat Het Woord (Jezus) bij God was en het Woord was God. En alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Jezus heeft heel deze wereld geschapen de zee en alles wat daar in is en het land en alles wat daarop is, de luchten, het hele heelal.
Dit zijn twee van de vele voorbeelden uit de Bijbel dat Jezus God is.

WAAROM DE BIJBEL?
Ik citeer al mijn antwoorden uit de Bijbel. Maar wat is de Bijbel voor een boek?
De Bijbel is het meest gezaghebbende boek op planeet aarde!
Het woord `Bijbel` komt van het Griekse `biblos` wat `boeken` betekend.
Denkt maar aan het Nederlandse woord `bibliotheek`.
Als je de Bijbel vasthoud kan je zeggen dat je 66 boeken in je hand hebt. Die 66 boeken van de Bijbel zijn geschreven door zo`n 40 schrijvers in een tijdsbestek van ruim 1600 jaar! De Bijbel kent ongeveer 1200 pagina`s.
De afzender van deze `brief` is God en de geadresseerde is de mens op aarde, jij en ik.

De Bijbel is in grotere aantallen verspreid dan de beroemdste en populairste boeken van deze wereld. Denk aan de boeken van Dickens, Homerus, Shakespeare, Vondel, etc.
Boeken worden soms wereldwijd vertaald in veel talen. Het Guinness Book of Records is vertaald in 183 talen. Voorin in elke uitgave van het Guinness Book of Records staat gedrukt: “hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van deze editie van het Guinness Book of Records. Het Guinnes Book of Records is op zichzelf al een record, want het is NA DE BIJBEL het meest verkochte boek in de wereld.

De Bijbel is vertaald in 2000 talen. En er zijn weinig plaatsen op deze wereld waar de Bijbel niet te vinden is.

De evangelist Speurgeon las de Bijbel 5000 keer en zei: ”de 5000ste keer vond ik hem nog mooier dan de 1e keer”.
Welk ander boek lees je 5000x zonder dat het je strot uitkomt?
De Bijbel is niet alleen wijd en zijn verspreid onder de mensen, de Bijbel heeft ook gezag over de mensheid.

De Bijbel heeft gezag over de mensen omdat God de auteur is van de Bijbel.
En God heeft Zijn woorden laten opschrijven door Zijn profeten en zijn volgelingen en die geschriften bij elkaar, heet de Bijbel. Later meer over de Bijbel.

GOD VAN DE BIJBEL.
En dat is nu zo leuk! God heeft dit boek geïnspireerd en laten opschrijven om jou en mij te leren dat Hij een relatie met ons wil. Een relatie van liefde.
De Bijbel zegt het zo – 1 Johannes 4:19. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

God had jou al lief voordat je geboren was! De Bijbel zegt het zo – Psalmen 139:16 en 17. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen!

GOD HEEFT DE MENS GESCHAPEN, JOU EN MIJ, EN HIJ HOUD VAN ZIJN SCHEPPING!
De Bijbel zegt het zo – En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Genesis 1:26,27 en 31

GOD HAD EEN PROBLEEM!
Alleen God had een probleem! Want jij en ik doen verkeerde dingen. Met een duur woord heet dat zonde. En zonde is ongehoorzaamheid aan God. Wij zijn ongehoorzaam aan God, doordat we Zijn wil niet doen.
En God is heilig en kan geen zonde door de vingers zien, laat na staan relatie hebben met ongehoorzame mensen! En ongehoorzaam zijn aan God onze schepper betekend dat we moeten sterven. Gevolg van onze ongehoorzaamheid.

ER IS EEN OPLOSSING!
Maar God wilde niet dat heel Zijn schepping zou sterven en Hij weer alleen zou zijn. Er moest een oplossing komen die dit probleem voor eens en altijd uit de weg zou helpen.
Er moest iemand sterven die God gelijk was en gehoorzaam. Dat kon alleen GOD ZELF zijn!

GODS ONVOORSTELBARE LIEFDE!
En nu komen we bij het grootste wonder uit de wereldgeschiedenis! God zelf is mens geworden!
De Bijbel zegt het zo – Want alzo lief heeft God de wereld gehad (jou en mij), dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk (iedereen) die in Hem gelooft, niet eeuwig sterft, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16.

In 1 Timotheüs 3:16 Is het als volgt omschreven:
‘En ongetwijfeld, de verborgenheid van de godsvrucht is groot: God is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de Geest, gezien door de engelen, gepredikt door de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid’.

Dat wil alleen maar zeggen dat God zich heeft laten zien als mens! (Jezus)
De engelen hebben Hem gezien, volken over de hele wereld vertellen van Jezus, over heel de wereld geloven ze in Jezus en Jezus is opgenomen in Heerlijkheid.

Jezus was zonder zonde(ongehoorzaamheid), Hij deed alleen de wil van de Vader!
De Bijbel zegt dat zo:…Geen mens heeft God ooit gezien. Maar Zijn enige Zoon, Jezus Christus, Die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. (Johannes 1:18 HB)

Hij deed niets uit Zichzelf, Hij deed alleen wat de Vader Hem liet zien. Hij deed hetzelfde als de Vader. Hij was een Man met een missie. Net voordat Hij naar de aarde kwam zei Hij tegen God:

Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. (Hebreeën 10:9 NBG)

Jezus opdracht op aarde was om de wil van de Vader uit te voeren. Hij deed precies waarvoor de Vader Hem gestuurd had.

Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. (Johannes 6:38 NBG)

‘Ik verzeker u, zei Jezus tegen hen, de Zoon kan niets doen uit zichzelf; Hij doet alleen wat Hij de Vader ziet doen. Wat Hij doet, doet de Zoon ook. (Johannes 5:19 NBG)

Met andere woorden als Jezus iemand gezond maakte, was dit omdat Zijn Vader wil dat wij gezond zijn. Jezus was volkomen afhankelijk van de Vader en de Vader werkte via Hem.

Gelooft jij dan niet, dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij? De woorden, die Ik u toespreek, zeg Ik niet uit Mijzelf; het is de Vader, die in Mij blijft, die zelf de werken verricht. (Johannes 14:10 CAN)

We zouden van Jezus kunnen zeggen dat Hij de wandelende wil van God was op aarde. Als je Jezus aan het werk zag, zag je de Vader door Hem aan het werk. “Hij is het Beeld van de onzichtbare God.” (Kolossenzen 1:15 NBG) Door wat Jezus deed en zei, weten we wat God wil. Jezus maakte mensen gezond omdat God via of door Hem mensen gezond maakte. Het was de Vader Zelf Die door Jezus de genezende wonderwerken deed.

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. (Johannes 12:49 NBG)

Jezus zei niet zo maar iets, Hij had een gebod gekregen wat Hij moest zeggen. Als Hij bijvoorbeeld zei dat blinden ogen moesten openen en dat lammen moesten opstaan, waren dit de Woorden van de Vader. Wat Jezus zei, waren de woorden die Zijn Vader wilde dat Hij sprak. Van Jezus werd getuigd dat Hij weldoende rondging en iedereen gezond maakte. (Handelingen 10:38 NBG ) Als Jezus genas en goed deed, was dit omdat Hij deed wat Zijn hemelse Vader Hem opdroeg. Ook bracht Jezus veel tijd door in gebed met Zijn Vader.

Ik en de Vader zijn één. (Johannes 10:30 SV)

En die Jezus heeft er voor gekozen om in jou en mijn plaats te sterven voor alle ongehoorzaamheid van heel de wereld! Hij was zonder zonde, maar is tot zonde gemaakt, zodat de boosheid van God over de zonde niet over jou en mij, maar over Jezus werd uitgestort!

Misschien ken je de film de passion wel. Die laat het lichamelijke lijden zien van Jezus. En ik denk dat het ongeveer zo gegaan is, maar dat was alleen zijn lichamelijke lijden. Jezus heeft ook geestelijk geleden, de volle boosheid van God werd over Hem uitgestort en moest deze straf van alle mensen over heel de wereld van toen en die mensen die nog geboren gaan worden dragen.
En uiteindelijk gaf Hij de geest en stierf Hij. Na dat Hij had uitgeroepen het is VOLBRACHT!
Dat betekend dat jij en ik door het geloof in Jezus geen straf ondergaan zullen vanwege onze zonden. Want die straf was op Jezus! En God straft geen 2x. Dat zou onrechtmatig zijn! Maar God is een rechtvaardig God! Hij doet wat recht is! Dus straft Hij een keer, en die straf was op Jezus.

De Bijbel zegt het zo – Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard? Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest. En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

DAT IS GENADE!
Dus we hebben gezien dat een relatie met Jezus niet mogelijk was, omdat de ongehoorzaamheid van jou en mij in de weg stonden. Maar door het geloof in Jezus, dat Hij werkelijk God is en onze ongehoorzaamheid gedragen heeft, en wij geloven dat we door Hem gered zijn, is de straf niet meer op ons maar heeft Jezus die straf voor jou en mij gedragen!

PROBLEEM OPGELOST!
En dan is er wel relatie mogelijk tussen jou en God! Dan mag jij door het geloof in Jezus van Hem leren hoe je mag gaan leven in de vrijheid die Jezus je heeft gegeven! Dan ben je echt vrij! Dan zijn alle beloftes in de Bijbel voor jou! Dan mag jij leven in lichamelijke gezondheid, dan is er genezing voor een gebroken Psyché, een compleet herstel voor geest, ziel en lichaam in en door Jezus Christus.
Dat is ware vrijheid!
De Bijbel zegt het zo Johannes 14:6 Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”

Johannes 8:30 t/m 32 – Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem.
Jezus dan zei tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien jullie in Mijn woord blijven, zo zijn jullie waarlijk echt Mijn discipelen;
En je zal de waarheid verstaan, en de waarheid zal je vrijmaken.

HOE KOM IK DAN TOT DE HEERE JEZUS, WAT IS DAT KOMEN?
Nu dat is geloven dat de Heere Jezus voor jou aan het kruis gestorven is om jou je ongehoorzaamheid te vergeven, en ook is opgestaan zodat jij samen met de Heere Jezus opgestaan bent in een nieuw leven! Een leven in gehoorzaamheid aan Jezus Christus!

“Want indien je met je mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zal je behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Namelijk het schrift woord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek / Heiden = niet Jood. Namelijk, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden…” Romeinen 10:9-13

Dan moet! je wederom (opnieuw) geboren worden. Johannes 3
Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk van God niet zien.
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Johannes 3:3 en 5

Dat houd in, laat je dopen en word vervult met de Heilige Geest.
En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en een iegelijk (iedereen) van u word gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gave van de Heiligen Geest ontvangen. Handelingen 2:28

GELOOF IN DE HEERE JEZUS EN JE ZAL BEHOUDEN WORDEN! Handelingen 16:31.
En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gave van de Heiligen Geest ontvangen. Handelingen 2:38.

Bekeer je, geloof in in de Heere Jezus Christus, laat je dopen en ontvang de Heilige Geest.

Wil je dieper gaan en behouden worden? Klik dan op de link hieronder!

Wat moet ik geloven om gered te zijn?

Nog een keer druk ik het je op je hart, JEZUS WIL EEN RELATIE MET JOU!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *