Jij bent geliefd! 2

JIJ (Ja jij!) BENT GELIEFD!
Wie je ook ben, wat je ook doet, en hoe je er ook uitziet!

Deze aanhef ga je vaker terug lezen. Omdat ik geloof dat het op m`n hart gelegd is om dit uit te werken vanuit Gods Woord!
WAAROM?
Omdat religie, vaak verkondigd in kerken, voorwaarde stelt aan het komen tot Jezus Christus!

Ze gaan voorbij aan Johannes 1:12 Maar zovelen Hem = Jezus aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam = Jezus geloven; Welke niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit den wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Hier lezen we onomstotelijk dat je EERST in Jezus christus moet geloven voordat je macht KRIJGT om een kind van God (1)te worden!
(1) Er staat …te worden. Dat betekend heel eenvoudig dat het een proces is, een groeiproces om een kind van God te worden. Door het geloof BEN je een kind van God, maar je mag groeien in het leven daarin.

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Johannes 8:12 | NBV |

Je hebt het licht dat leven geeft, als je Jezus volgt.

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, je toerusten met al het goede, zodat je zijn wil kan doen. Mag hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Hebreeën 13:20-21 | NBV |

Je zou Hebreeën 13:20 -21 zo achter Johannes 1:12 en 13 kunnen zetten. Zie jij dat ook?

Dan krijg je:
Maar zovelen Hem = Jezus aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam = Jezus geloven; Welke niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit den wil van een man, maar uit God geboren zijn.
Mag de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, je toerusten met al het goede, zodat jij zijn wil kan doen. Mag Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Waarom het zo sterk in mijn hart leeft, om met jullie na te gaan denken over de liefde van God voor ALLE mensen, omdat er gezegd word: “Wat jij zegt is niet Bijbels, je kan niet tegen een persoon zeggen, Jezus houd van jou, als die persoon Jezus niet kent en in zonde leeft!”

Laatst was ik aan het koffie drinken met een voorganger van een kerk, en vertelde ons getuigenis uit de periode dat ik zo ziek ben geweest. (lymfeklierkanker)
Vol enthousiasme vertelde ik van de wonderen en uitreddingen die God gewerkt had in ons gezin.
Na dat ik uitgepraat was zei hij: “je spreekt zoveel over je zegeningen, maar hoor je zo weinig over je zonden.”

En die opmerking typeert nu exact van waaruit deze man leeft!
Deze man en alle gevestigde kerken, leven vanuit het zien op hun verdorven bestaan. Is zondig, ongehoorzaam aan God.
Dat komt doordat ze er voor kiezen om vanuit het oude verbond te blijven leven!
Misschien zelfs, zonder dat ze het zelf weten, mengen ze het oude verbond = wet met het nieuwe verbond= het nieuwe verbond door het bloed van Jezus Christus. (Lukas 22:20)
EN DAT IS NU JUIST ONMOGELIJK! DAT IS NIEUWE WIJN IN OUDE LEDEREN ZAKKEN DOEN!
Die zak scheurt!

Lukas 5:36 t/m 39 En Hij = Jezus zei ook tot hen een gelijkenis: NIEMAND zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed; anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo zal de nieuwe wijn de leder zakken doen barsten, en de wijn zal uitgestort worden, en de leder zakken zullen verderven. Maar nieuwen wijn moet men in nieuwe leder zakken doen, en zij worden beide behouden. En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen; want hij zegt: De oude is beter.

Om de contekst te lezen, lees heel Lukas 5 maar eens.

Daarbij aansluitend, om deze tekst te onderbouwen (Gods Woord bevestigd Gods Woord), Wil ik met jullie lezen:
2 Korinthe 3:6, 7-8, 15-16 “de letter doodt, maar de Geest maakt levend – Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, … hoe zal niet nog meer de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? – tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen“

Met andere woorden: Als je leeft vanuit de werken der wet, leef je vanuit een bediening van de dood. Want elke keer wanneer Mozes voorgelezen word, komt er een bedekking over je hart!
MAAR!
Wanneer jij je tot de Heere bekeerd= wanneer jij Jezus aanneemt, wordt de bedekking weggenomen!

WAT IS NU HET EVANGELIE DAN?
Het evangelie is Gods gratis geschenk = cadeau van eeuwig leven via = door Jezus Christus onze Heer. Het goede nieuws is dat God niemand naar de hel wil sturen. (1 Timotheüs 2:3b en 4) en (2 Petrus 3:9). Je hoef je niet door een enorme hoeveelheid godsdienstige instructies heen te worstelen en allerlei voorschriften in acht te nemen. (Johannes 3:18, Johannes 3:36, 1 Johannes 5:15, Handelingen 16:30 en 31, Markus 16:16, Johannes 6:28 en 29, Johannes 6:47, Romeinen 5:1, 2Timotheüs 3:15).
Het evangelie is een geschenk. Alles wat je moet doen is geloven en ontvangen. Geloof dat Jezus door Zijn Dood, begrafenis en opstanding heeft gedaan en ontvang de reiniging van AL jouw zonden, plus de vrijheid en bevrijding die het brengt. (Romeinen 10:9) A.W.
DAT IS HET EVANGELIE!

In de volgende verzen wordt expliciet aangegeven dat het houden van de wet of het doen van goede werken niet voldoende is om behouden te worden.

Handelingen 13:39 En dat van alles, waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.
Galaten 3:11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Efeze 2:8-9 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roemt.

Volgende keer wil ik jullie een getuigenis delen van de straat:

Gods goedheid is de beweegreden waardoor mensen tot berouw komen – NIET DOOR ZIJN TOORN!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *