Jij bent geliefd! 7

JIJ (Ja jij!) BENT GELIEFD!
Wie je ook ben, wat je ook doet, en hoe je er ook uitziet!

Elke keer als ik het vorige stukje lees en een nieuw stukje schrijf, word ik zo enthousiast!
Omdat ik weet dat het waar is wat Gods Woord ons leert over de God de Vader!
Ik schreef vorige keer: Voor deze keer stop ik nu, maar we gaan samen ontdekken, wat voor een geweldige hemelse Vader wij hebben…

En toen ik dat terug las, werd ik zo enthousiast, blij, en dankbaar om te mogen delen wie onze hemelse Vader is! En dat Hij geweldig is!
DAT JOUW HEMELSE VADER JE PAPPA WIL ZIJN, EN OVERMATIG GOED VOOR JE WIL ZORGEN!
Nee, geen Pappa die jouw alleen maar verwent en alles geeft wat je wil! Nee, jouw hemelse Pappa zorgt echt goed voor je en weet en geeft precies wat je nodig hebt! In dat vertrouwen mag je leven!
En Hij wil er om gebeden zijn! Hij verlangt naar om een relatie met jouw te hebben!
Dat je Hem zo leert vertrouwen dat je durft vragen! Dat jij je 100% veilig voelt bij Hem!
Dat je letterlijk alles, heel je leven, heel je hebben en houden, al je zorgen en blijdschap met Hem deelt! En het bij Hem brengt en jij je rust vindt in Hem. En dat alles tot eer van Hem!

TE MOOI OM WAAR TE ZIJN?
Laten we nu eens lezen wat Gods Woord er zelf van zegt en laat zien!
Laten we nu eens alle stemmen om ons heen doen zwijgen en luisteren naar de stem van onze Vader! Want:
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen = vanuit ontzag voor Hem hebben, Hem dienen.
Psalm 103:13 | NBV |

Weet je, wat het prachtige plan van God de Vader voor Zijn schepping (de mens) was? En in de toekomst op de nieuwe aarde is?
Dat lees je in Genesis 2:4 t/m 17. God had een hof geschapen, wat wij beter kennen onder de naam `het paradijs`
Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, die Hij *geformeerd had. Genesis 2:8

*formeren (ww):samenstellen, scheppen, vormen.

En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten (= doen opkomen, groeien), begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijs; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Eden, om deze hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden. De naam der eerste rivier is Pison; deze is het, die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed; daar is ook bedolah, en de steen sardonix. Genesis 2:9 t/m 12

Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren. Genesis 2:15

Dit, wat je net gelezen hebt, was het plan van onze hemelse vader voor jou en mij, Zijn schepping, Zijn creatie.

En God overzag deze situatie, en zag dat de mens (Adam) alleen was en zag dat het NIET goed was!

Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over zij.
Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot deze plaats toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar *1 -Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.
Genesis 2:18,21 t/m 23 en 25

Wat je hier net gelezen hebt is pure liefde van God de Vader voor Zijn schepping de mens!
En het was een prefecte, volmaakte harmonie!
Zonder zonden = ongehoorzaamheid en zonder enige onvolmaaktheid!
ZO HAD GOD DE VADER HET BEDOELD VOOR ZIJN SCHEPPING,DE NATUUR, DE MENS, JOUW EN MIJ!

Hier zien we het hart van onze Vader! Alles tot in de puntjes geregeld, alle voorzieningen waren voor de pak, kleren waren niet nodig, want er was geen zonde, er was geen perverse lust!
Adam en Manninne leefden in goddelijke harmonie, en leefden zo in de aanwezigheid van God de Vader! Als kinderen van De Vader, genoot de Vader van Zijn kinderen!
EN HIJ ZAG DAT HET ZEER GOED WAS!

Tijdens de eerste vijf scheppingsdagen kijkt God naar wat Hij geschapen heeft en zag dat het goed was.
Na dat God de mens op de zesde dag geschapen heeft, kijkt Hij naar wat Hij geschapen heeft en zag dat wat Hij geschapen had ZEER goed was! Genesis 1:31

Sta hier nu eens een moment bij stil en overdenk wat je net gelezen hebt.
Je hebt net de wil van God, aangaande Zijn schepping gelezen!
Het was Gods wil dat de mens in pure reinheid, volmaaktheid, onbezorgd leven zou!
In Goddelijke harmonie met Zijn Schepper, God de Vader!

DAT IS HET JUISTE BEELD VAN GOD DE VADER!
Dat is het hart van mijn hemelse Vader!

En lieve lezer, dat is NOG STEEDS de wil van God onze Hemelse Vader!
Er komt een NIEUWE hemel en NIEUWE aarde!
En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt = overtreffende trap van een diep verdriet , noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat, zei: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.
Openbaring 21:1 t/m 7
Hier zie je het hart van Vader God, van Abba Vader, van Pappa Vader!

*1-Adam betekent mens. Uit de adama = aardbodem genomen. Maar de eerste vrouw wordt geen Adammin of zoiets genoemd, maar Manninne. Dat komt omdat de vrouw niet uit de aardbodem is genomen, maar uit de rib van de man is gebouwd. Hoewel in Genesis 1:27 voor de eerste keer de woorden mannelijk en vrouwelijk klinken, wordt Adam pas voor het eerst man (Hebreeuws isj) genoemd in Genesis.2:23. Daarvoor klinkt echter eerder in Genesis 2:22-23 twee keer isjsja = vrouw. Is de naam isj nu afgeleid van isjsja of andersom? Pas als er een vrouw is kan Adam man genoemd worden. Hun namen isj en isjsja duiden in ieder geval op hechte verbondenheid. De vrouw is de tegenhanger van de man. Ze kijkt hem recht in de ogen en zegt hem de waarheid. Wat heeft God dat goed bedacht! Vandaar de dichterlijke taal van Genesis 2:23 en ook 1:27. Die duidt op verrukking. In Genesis 2:23 neemt dus Adam voor het eerst in de Bijbel het woord en hij gaat zingen! Het wezen van de mens wordt bepaald door zijn relatie tot God, tot zijn medemens en tot de aardbodem. Door de zondeval worden deze drie relaties verstoord en treedt vervreemding op.
*1- Bron Refoweb.nl

Word vervolgd…

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Aantekening bij dit schijven: Heel bewust heb ik in dit schijven gezwegen over de zondeval en de gevolgen. Dit omdat het nu gaat over Vader God. Om de liefde van God voor zijn Schepping op een voetstuk te plaatsen. Wat wij door onze zonden de Vader hebben aangedaan is nu even NIET het onderwerp. Ik hoop dat je dit begrijpt!
De sitebeheerder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *