Jij bent geliefd!

JIJ (Ja jij!) BENT GELIEFD!

Wie je ook ben, wat je ook doet, en hoe je er ook uitziet!

Lieve lezers! Deze Jezus leeft vandaag nog! En Hij is een God die NIET veranderd!
Hoe je leven er ook uit ziet, hoe verrot je jezelf ook voelt, Of in welke ongehoorzaamheid je ook leeft, hoe groot je duisternis ook is, Jezus heeft jou lief! Jezus heeft jou vergeven! Jezus heeft voor jou de wet vervult!
Zijn vraag aan jou vandaag is: Wil je in het licht wandelen? Wil je Mij volgen? Wil je vrij zijn van de banden die je binden? Wil je vrij zijn van jouw ongehoorzaamheid, Wil je Mij liefhebben?

Weet je God nodigt jou uit vandaag! Met de woorden van Jesaja 55.
Eigenlijk wil ik heel Jesaja 55 wel laten lezen, zo mooi, maar ik zal het proberen samen te vatten.
Weet je Jesaja 55 begint zo ontzettend ruim! De profeet zegt:” iedereen die dorst heeft kom tot de wateren = levend water = Heilige Geest = Geest van Jezus, en ook als je GEEN geld hebt kom maar, eet en koop ZONDER geld het kost je niets, wijn en melk!

Deze tekst verwijst naar Johannes 7:37 en 38 en 39 waar staat: En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die komt tot Mij en drinkt. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Die ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was er nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Met andere woorden: kom tot Jezus! Het is gratis! De enige voorwaarde die Jezus hier stelt is dat je dorst hebt! Er staan niet eens bij waarnaar je moet dorsten. Misschien wil je wel iets heel anders drinken, je hebt dorst naar feesten, seks, films, vrouwen, mannen, rijkdom, roem enz.
Jezus weet dat je dorst hebt, en daarom zegt Hij: ”als je dorst hebt, kom tot mij!”|

Waarom? Omdat Feesten, seks, films, vrouwen, mannen, rijkdom, roem enz, kunnen jouw dorst niet lessen! Daar krijg je alleen maar meer dorst van!
Maar als je naar Jezus gaat en je drinkt van het levend water = je luisterd naar Zijn woorden en leeft naar Zijn wil, dan wordt je dorst echt gelest, dan wordt je verkwikt, dan heb je geen dorst meer, dan weet je dit is het water wat ik zocht! Nu leef ik in vrede, nu heeft mijn leven weer zin, nu kan ik blijmoedig leven, nu ben ik in de volmaakte rust!
Hebreeën 4.

En het is gratis! Alles in deze wereld kost geld! Maar het volgen van Jezus kost je helemaal niks! Geen geld, geen tienden, geen intredebewijzen, geen vooraf betalingen, en geen achteraf rekeningen.
Het vraagt van jou een ding: “Kies om Jezus te volgen met je hart!”
Weet je de profeet Jesaja zegt het zo: ”luister naar Jezus, komt tot Hem, en Jezus zal met jou een eeuwig verbond maken”. Jesaja 55:3

Jesaja roept jou vandaag toe: ”Zoek de Heere Jezus, nu is Hij te vinden, roep Hem aan, nu Hij dichtbij is!” Jesaja 55:6
Jezus is zo dichtbij, dat op het moment dat je Hem zoekt, en naar Hem roept, dat Hij je ZAL antwoorden!

Mattheüs 7:7 en 8 zegt het zo: ”Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden”.

ZOEK JIJ DE HEERE JEZUS, ROEP JIJ ZIJN NAAM, BID JIJ EF HIJ JE ZAL ANTWOORDEN, KLOP JE DOOR HET GEBED OP ZIJN DEUR? HIJ ZAL OPENDOEN!

We kijken nog naar Johannes 12: 47 en 48.
Daar staat: En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordeel, maar opdat Ik de wereld zalig maak. 8 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.

Dus, als je Gods woorden hoort, door iemand die je het evangelie verteld of in de kerk, of doordat je de Bijbel leest, en toch weiger je te geloven, Jezus oordeelt je niet! Waarom niet? Omdat Jezus is gekomen om de wereld te behouden, zalig te maken. Jezus straft jou niet omdat je zondigt omdat die straf op Jezus was! Hij heeft jou straf op de zonde die jij doet, gedaan heeft gedragen! Daarvoor is Hij aan het kruis gegaan! (Jesaja 53:4 en 5) Betaald! Volbracht!
MAAR!
Als je na het horen van Zijn woord, Jezus verwerpt en je sterft in die verwerping, dan zal je na je sterven geoordeeld worden! Dan is de tijd van genade voorbij! Je hebt, door Jezus te verwerpen, zijn bod van genade afgewezen, je hebt zijn genade voor jou, door dat Hij de straf op jouw ongehoorzaamheid gedragen heeft, verworpen en zijn volbrachte werk afgeslagen, dat heb je niet aangenomen, dan zal het Woord wat Jezus gesproken heeft jouw oordelen, Dan zal je alsnog zelf moeten betalen voor jouw ongehoorzaamheid aan God.

Nu vandaag is jouw tijd van genade! Zoals Jesaja 55 jou toeroept! Kom tot Jezus! Gehoorzaam Zijn wil. Drink van Het Levend Water! Vindt jouw rust in Hem! Verwerp jouw ongehoorzaamheid, en gehoorzaam Jezus! En ontvang dat Jezus de straf voor jouw ongehoorzaamheid gedragen heeft, leef het leven dat je door de striemen van Jezus genezen bent. Dat je vrede hebt, rust kent, lief hebt, en jezelf geliefd weet, en je mag genieten van het feit dat God voor je is, en een heerlijke toekomst voor je gereedgemaakt is. Eeuwig leven in de tegenwoordigheid van Jezus Christus! Nooit geen pijn, ziekte honger, dorst, verlatenheid, dood meer! Maar gelukkig mag zijn zonder einde! In de hemel, in een huis mag wonen wat God zelf voor jouw heeft gebouwd! (Johannes 14:2)

KIES DAN VANDAAG WIE JE ZAL DIENEN!
Kies je voor feesten, seks, films, vrouwen, mannen, rijkdom, roem enz?
En het einde van deze keuze is de dood. Eeuwig dood!
Romeinen 6:21 zegt: Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood.

Of kies je voor het levend water uit Jesaja 55. Dat is het volgen van Jezus, het gehoorzaam zijn aan Zijn wil?
Het einde van die keuze is eeuwig leven!
Romeinen 6:22 zegt het zo: Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en God dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.
WANT:
Romeinen 6:23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *