De armen vol van de genade van Christus


Want Hij zegt: In de aangename tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de wel aangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!
2 Korinthe 6:2

Dit bericht is bedoeld voor iedereen die gestruikeld zijn in het geloof of weggelopen zijn van de Heer. Volgens de apostel Paulus, die het vers hierboven schreef, Ziet, nu is het de wel aangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid! Met andere woorden, als je ooit van plan bent te geloven, is die tijd nu.
Deze uitspraak van Paulus is zowel een uitnodiging en een waarschuwing. De waarschuwing is als volgt: “Ontvang de genade van God niet tevergeefs. Niet negeren, verwaarlozen of het aanbod van Gods genade weggooien. Reageer NU op dat aanbod van genade, zoals het aan u wordt aangeboden”.
Jezus waarschuwde dat veel gelovigen Hem zouden verlaten en het geloof zal afkoelen “Omdat de wetteloosheid overvloedig zal worden, zal de liefde van velen koud worden” (Mattheüs 24:12).
Zijn boodschap is duidelijk: Velen die in het vuur zijn voor de dingen van God gaan vallen. Zij zullen in een spirituele koude drijven en sommigen zullen terugkeren naar hun oude vleselijke wegen.
Al de afvalligheid die we vandaag zien – het omkeren van geloof tot ongeloof – komt op een moment dat je het minst verwacht. In plaats daarvan zou je verwachten dat mensen dichter bij God komen. We zijn aan het begin van die dagen van “smarten” waarnaar Jezus verwees; Mattheüs 24:1 t/m 8. Zelfs vooraanstaande leiders in de wereld zijn het erover eens dat dit dagen van onuitsprekelijke boosheid zijn, gemarkeerd door onbeheersbare hebzucht, rampante seksuele perversies. Veel mensen geven zich aan allerlei verslavingen, van drugs tot alcohol naar pornografie.
Ik vraag u: Is dit de tijd om de dag van verlossing te verwaarlozen? Absoluut niet! Als je ooit Jezus echt heb liefgehad en gevolgd hebt, maar je bent nu koud en onverschillig is, spreekt de Heilige Geest NU tot jou. Hij nodigt je uit om terug te komen naar de genadige armen van Christus. Met medelijden roep ik het je toe om te luisteren naar wat de Heilige Geest zegt!

David Wilkerson.

Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bid; wij bidden van Christus wege: laat je met God verzoenen. 2Korinthe 5:20.

Helaas is er van deze post geen bestaande link meer.