Vernietiging van vijandelijke bolwerken.

Gods ongelooflijke belofte aan jou tijdens je beproeving.

In Micha 7 geeft de profeet een profetische boodschap af aan Israël – een boodschap die vandaag van toepassing is op geestelijk uitgehongerde gelovigen over de hele wereld. Micah begon zijn profetie met een gebroken huilen: “Wee mij, … er is geen tros om te eten” (Micha 7: 1).

Ai mij! want ik ben, als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld; als wanneer de nalezingen in den wijnoogst geschied zijn; er is geen druif om te eten; mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. Micha 7:1

Micha beschreef het effect van een hongersnood in Israël – een hongersnood van zowel voedsel als Gods Woord. Zijn boodschap weerkaatst de woorden van een eerdere profetie van Amos: “‘Zie, de dagen komen eraan,’ zegt de Heere God, ‘dat ik een hongersnood over het land zal zenden, geen hongersnood van brood, noch een dorst naar water, maar van het horen van de woorden des Heeren. Zij zullen zwerven van zee tot zee en van noord tot oost; zij zullen heen en weer rennen, het woord des Heeren zoeken, maar zullen het niet vinden “(Amos 8: 11-12).

Micha spreekt ook vandaag voor een hongerig volk: de kerk van Jezus Christus. In zijn profetische oog voorzag Micha vandaag grote menigten die van plaats tot plaats renden, op zoek naar een waar woord van God. Hij voorzag gelovigen van de kerk naar de kerk te rennen, allen op zoek naar een honger naar voedsel om hun zielen te voeden. En de kreet wordt nog steeds gehoord: “Wee mij, want er is geen tros!”

Mijn hart gaat uit naar iedereen die is gestrikt door een bloedloos, machteloos, hedendaags evangelie.
Ze zijn nooit geconfronteerd geweest met hun zonden of hebben het overtuigende woord van de waarheid gehoord dat het karakter van Christus in hen zou voortbrengen. Ze hebben niets gekregen om hun spirituele huis te bouwen behalve hout, hooi en stoppels. En wanneer zij geroepen worden om voor Jezus te staan, zal alles waarop zij hun basis hebben gebouwd verbranden.

Israëls geestelijke hongersnood kon niet op een slechtere tijd zijn gekomen: het hoogtepunt van het morele verval van de natie. De tijd was rijp voor een rechtvaardig getuigenis en een liefdevolle berisping van de leiders van de natie voor hun zonden. Maar op het moment dat dit had moeten gebeuren, werd de kerk wereldser: “De gelovige man is van de aarde vergaan en er is niemand recht onder de mensen. Ze wachten allemaal op bloed; elke man jaagt zijn broer met een net “(Micha 7: 2).

Het bericht van Micha weerspiegelt de krantenkoppen van vandaag. Mensen vertrouwen niet langer op hun leiders, hun regering, hun rechtssysteem. Ze vertrouwen hun werkgevers, collega’s, vrienden of religie niet. Er is een ineenstorting van vertrouwen op elk niveau van de samenleving. Als gevolg daarvan kijkt iedereen alleen naar zichzelf. We horen niet meer: “Wat kan ik doen om te helpen? Hoe kan ik een bijdrage leveren? “In plaats daarvan luidt de vraag:” Wat levert het mij op? ”

Toch wendde Micha zijn blik af van alle decadentie en hebzucht in de maatschappij, van alle afvalligheid en compromis in de kerk: “Daarom zal ik naar de Heere kijken; Ik zal wachten op de God van mijn redding; mijn God zal mij horen “(Micha 7: 7). Hij vertelde Israël in wezen: “Ja, verdorvenheid treft de ziel van onze natie, veroorzaakt verderf en verval. Maar uiteindelijk ligt onze focus niet op de vreselijke toestand van de samenleving. Een ware wachter waarschuwt niet alleen voor het zwaard; hij kondigt ook Gods beloften aan. Te midden van de chaos, wil hij dat zijn heilige overblijfsel zijn hart naar hen toe keert. ‘

Hetzelfde geldt vandaag. De Heer heeft een overblijfsel wiens ogen niet gericht zijn op de ondergang van de maatschappij of de kerk. In plaats daarvan zijn ze bezig met de ware focus van Gods woordvoerders, in navolging van de aansporingen van de profeten: “Keer je ogen naar de Heer, zoek zijn aangezicht, wacht op hem. Hij zal je ondersteunen en aan al je behoeften voldoen. ”
De beloften die Micha op dit punt begint te onthullen, lijken te ongelooflijk om waar te zijn. Toch zijn ze allemaal bedoeld voor de kerk van Christus in deze huidige tijd. Micha 7:14 zegt: “Herder Uw volk met Uw staf, de kudde van Uw erfenis, die eenzaam in een bos woont.” De herder die hier wordt aangesproken kan alleen Christus zijn: ” De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed van het eeuwige testament , uit de doden heeft weder gebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, Die volmaakt u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. “(Hebreeën 13:20 en 21). Micha profeteert dat Jezus naar de aarde zou komen om de kudde te hoeden en te weiden. Voor degenen die zich tot hem wenden in geloof en vertrouwen, zal er nooit een hongersnood zijn.

Wat zegt dit ons over de huidige hongersnood? Er staat dat we ons broodgebrek niet altijd alleen aan dode kerken of onbezorgde voorgangers kunnen wijten. Als we ons tot Jezus wenden, belooft hij ons te voeden. Deze belofte is zelfs goed voor hen die in eenzame plaatsen wonen, waar misschien geen kerk is: “die eenzaam in een bos wonen” (Micha 7:14).

Micha 7:15 bevat een van Gods meest glorieuze beloften aan zijn volk.
“Zoals in de dagen dat u uit het land Egypte kwam, zal ik hun wonderen tonen” (Micha 7:15). Dit verwijst naar het wonder dat God deed voor Israël aan de Rode Zee. Met zoveel woorden, God zegt ons: “Jarenlang heb je preken gehoord over het grote wonder dat ik voor mijn mensen heb verricht. Maar hoe wonderbaarlijk die verlossing ook was, het was maar een type, een schaduw. Ik wil iets totaal nieuws voor je doen. ”

Op dit moment kun je in een spirituele wildernis zijn, geconfronteerd met de krachten van Satan. Je kunt voelen dat zijn leger van demonische entiteiten op je dondert. En net zoals de Israëlieten hulpeloos waren tegen hun vijand, bent u hulpeloos tegen de uwe. Maar toch, zo zeker als God de Rode Zee heeft geopend, Israël toestaand om door te lopen op droge grond, zal hij uw zee op bovennatuurlijke wijze openen. Je zult door alle banden gaan die de vijand je heeft aangedaan, al zijn spirituele tegenstand. En je zult niet langer reden hebben om bang voor hem te zijn.

Micha profeteerde: “De natiën zullen schrikken en zich schamen voor al hun macht; zij zullen hun hand op hun mond leggen; hun oren zullen doof zijn “(Micha 7:16). Micha vertelt ons: “Uw bevrijding van de Rode Zee zal de leugens van Satan doen stoppen. Hij zal ‘zijn mond moeten bedekken’ met ontzag als Gods Geest in je beweegt. “Je zult de beschuldigingen van de vijand tegen jou niet langer geloven. In plaats daarvan zullen zijn demonische machten totaal verward raken.

Veel christenen citeren 2 Korinthe 10: 3-4: “Hoewel we in het vlees wandelen, oorlog voeren we niet naar het vlees. Want de wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk maar machtig in God voor het neerhalen van bolwerken. “De meesten van ons denken aan bolwerken als seksuele overtredingen, drugsverslaving, alcoholisme, uiterlijke zonden die we bovenaan een” ergste zonde “zetten ” lijst. Maar Paulus verwijst naar iets veel ergers dan ons menselijk meten van zonden.

Een bolwerk is een beschuldiging die stevig in je geest is geplant. En Satan vestigt bolwerken in Gods volk door leugens in hun gedachten te leggen – leugens en misvattingen over Gods aard. Hij kan de leugen planten dat je niet spiritueel bent en herhaaldelijk fluisteren: “Je zult nooit bevrijd zijn van je besmette zonde. Je bent een nep, omdat je geest nog steeds vol slechte gedachten zit. Je bent niet veranderd. Nu heeft God Zijn geduld met jou verloren. Je bent het niet waardig om nog meer van zijn genade te ontvangen. “Of hij probeert je huwelijk te vernietigen door te zeggen:” Je kunt deze relatie niet langer verdragen tenzij je partner verandert. ”

Als je naar zijn leugens blijft luisteren, zal je ze na een tijdje gaan geloven. Als je eenmaal zijn kwaadaardige argument koopt, zal het ingebed raken in je geest en hart – en dan wordt het een bolwerk. Dit stelt Satan in staat macht over je te hebben door je gedachtenleven. Hij hoeft uw lichaam niet te bezitten; alles wat hij nodig heeft, is een houvast in je geest, om leugens te injecteren die je gedachten voortdurend draaien en veranderen met kwelling.

We kunnen deze bolwerken niet alleen door gebed afbreken. Het enige wapen dat Satan en zijn hordes bang maakt, is dezelfde die hem bang maakte in de woestijnverleidingen van Jezus: het levende Woord van God. Alleen de waarheid van de Heer kan ons bevrijden. Hij belooft God voor ons te zijn; om ons te reinigen, ons te vergeven en al onze zonden weg te gooien; om ons te vullen met zijn Geest; ons leiden, instrueren en leiden door zijn Geest; en om in ons alle kracht te geven die we nodig hebben om in heiligheid en gehoorzaamheid te wandelen.

Volgens Micha is hier de belofte waar we ons aan moeten vastklampen: “Wie is een God zoals U, die ongerechtigheid vergoelijkt en de overtreding van het overblijfsel van Zijn erfenis doorgeeft? Hij behoudt zijn woede niet voor altijd, omdat Hij genade schept. Hij zal opnieuw medelijden met ons hebben en onze ongerechtigheden onderwerpen. U zult al onze zonden in de diepten van de zee werpen “(Micha 7: 18-19). Wij onderwerpen onze zonden niet; God onderwerpt hen.
En hij heeft medelijden met ons, al onze ongerechtigheden vertrappelend, hen in de zee werpende en nooit meer tegen ons gebruikt. Stel je voor, de kinderen van Israël aan het kijken naar al die Egyptische soldaten die voor altijd in het water verdwijnen. Nu zegt de Heer ons: “Dat zijn uw zonden, en u zult ze gaan zien zinken naar de bodem van de zee. Ik heb ze voorgoed weggespoeld. “Als je deze beloften kunt grijpen, belooft God dat je vijand voor je ogen zal worden verstrooid.

“Ze zullen het stof likken als een slang; zij zullen uit hun hol kruipen als slangen van de aarde. Zij zullen vrezen voor de Heere, onze God, en zullen voor U vrezen “(Micha 7:17). De “slangen van de aarde” betekent hier figuurlijk ‘kruipende slangachtige angsten’. Deze verwijzen naar Satans geplante angsten, beschuldigingen ingebed in de geest. God zegt dat ze in trillende angst uit hun hol zullen kruipen.

Wat betekent dit? Simpel gezegd, als je op zijn beloften stapt, zal elke demonische macht wegsluipen van zijn bolwerk uit angst voor almachtige God. Bovendien, de duivel en zijn leger “zullen bang zijn voor de Heere, onze God, en zullen voor U vrezen.” U zult niet langer bang zijn voor de duivel; hij zal bang voor je zijn! Hij is bang voor elke gelovige die in de beloften van de almachtige Verlosser wandelt.

God is trouw om zijn belofte te vervullen om elke vijand van ons te laten vluchten. Op dit moment lijken je verleidingen, gewoonten en bezonnen zonden misschien op onmogelijke wegblokkades voor je. Maar de Heer belooft u te bevrijden, omwille van zijn Eigen naam. Hij is trouw om zijn Woord te houden.

Maak hiervan je gebed: “God, U hebt beloofd door een eed om Heer voor mij te zijn. U hebt gezegd dat U me mijn eigen Rode Zee-ervaring zou geven. U hebt ook gezegd dat de duivel zijn hand voor zijn mond zou moeten leggen, niet langer in staat om me te beschuldigen van zijn leugens. Ik sta nu op je beloften, Vader. Red mij, en verheerlijk uw naam in mijn leven. “Amen!

David Wilkerson (1931-2011)
16 april 2018

De link naar de originele tekst:
Vernietigen van vijandelijke bolwerken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *