Leven uit het volbrachte werk van Jezus.

Leven uit het volbrachte werk van Jezus – door Zijn striemen BEN JIJ genezen! (Jesaja 53:4 en Mattheus 8:14 t/m 17) Deel 1

De bron van deze boodschap is van Andrew Wommack uit zijn boekje: God wil dat je gezond bent.

YES, JEZUS ZELF LEERT ONS DAT ER HOOP IS OP GENEZING EN BEVRIJDING!

Jezus gebruikte genezingswonderen als bewijs dat Hij zonden kon vergeven:
Maar opdat jij mag weten, dat de Zoon van de mensen macht heeft, om de zonden op de aarde te vergeven (zei Hij tot de geraakte)Ik zeg je: Sta op, en neem je bed op, en ga heen naar je huis. En terstond stond hij op, en het bed opgenomen hebbende, ging hij uit in bijzijn van iedereen; zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende: Wij hebben nooit zoiets gezien! Markus 2:10 t/m 12

Eigenlijk zegt Jezus dat Zijn wonderen een groter getuigenis waren van het feit dat Hij de Zoon van God was dan de prediking van Johannes de doper:
Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft. Johannes 5:36.

God gebruikte wonderbaarlijke genezingen om Jezus Zijn boodschap te bevestigen:
Hoe zullen wij vluchten, als wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; God bovendien werkte mee door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen van de Heilige Geest, naar Zijn wil.
Hebreeën 2:3 en 4.
Jezus zei ook dat zijn volgelingen (volgt jij Jezus?) dezelfde werken zouden doen als Hij:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik JOU!: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal JIJ! ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. Johannes 14:12.
GELOOFT JIJ! IN JEZUS ?…

Deel 2 Bevestiging door tekenen en wonderen
Deel 3 Genezing en bevrijding maken deel uit van het verzoeningswerk van Jezus Christus
Deel 4 Gelooft u in Goddelijke genezing?
Deel 5 Als wij door Zijn striemen zijn genezen waarom geneest dan niet iedereen?
Deel 5A Als wij door Zijn striemen zijn genezen waarom geneest dan niet iedereen?
Deel 5B Als wij door Zijn striemen zijn genezen waarom geneest dan niet iedereen?
Deel 6 Het Woord aan het woord, 17 passages in de evangeliën waar Jezus ALLE aanwezige zieken genas
Deel 6A Het Woord aan het woord, 47 passages waar Jezus een of twee mensen tegelijk genas, Mattheüs
Deel 6B Het Woord aan het woord, 47 passages waar Jezus een of twee mensen tegelijk genas, Markus
Deel 6C Het Woord aan het woord, 47 passages waar Jezus een of twee mensen tegelijk genas, Lukas
Deel 7 Nergens in de Bijbel lezen we dat Jezus weigerde om iemand te genezen!
Deel 8 Waar komt ziekte eigenlijk vandaan?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *