Deel 2 Bevestiging door wonderen en tekenen

En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere werkte mee, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen. Markus 16:20.

Gelovigen zouden op zieken de handen leggen en zij zouden genezen!

…Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
Markus 16:18.

Jezus is vandaag nog steeds dezelfde als in de tijd van de Bijbel!

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Hebreeën 13:8.

Bedenk eens wat Jezus zou doen als Hij vandaag op aarde zou leven? Dan zou hij de zieken genezen, de melaatsen reinigen en de doden opwekken.

JEZUS IS NIET VERANDERD, MAAR DE MENSEN DIE HEM VERTEGENWOORDIGEN ZIJN DEGEN DIE VERANDERD ZIJN!

Er is geen enkele twijfel! God wil dat u gezond bent!
Als u gezond bent wordt God in u verheerlijkt! Als u ziek bent wordt Hij daar niet door verheerlijkt.

Ik spreek niet naar de religieuze leugens, die doen geloven dat God wil dat u ziek bent om u iets te leren, alsof ziekte van God komt, NEE! God keert uw situatie om ten goede! Ja, door uw omstandigheden kunt u veel leren en groeien in het vertrouwen op God en genezing / bevrijding ontvangen, maar het is niet de wil van God dat u ziek bent, Hij keert het om ten Goede!
Jezus droeg / betaalde jou ziekte, net zoals hij uw zonde droeg / betaalde.

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 1 Petrus 2:24.

Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als van een arend. Psalmen 103:2 t/m 5.

Het is niet Zijn wil dat u ziek bent, zo is het ook niet Zijn wil dat u zondigt! Uw geloof en dat van anderen wordt op geen manier zo opgebouwd als door het ervaren van Gods genezende aanraking.
Jezus wil op de allereerste plaats dat je gezond bent omdat Hij van je houd! HIJ KENT DE PRIJS VAN ZIEKTE! Het was de ontferming van Jezus dat er toe bewoog om ziekten te genezen!

En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en maakte hun zieken gezond. Mattheüs 14:14.

Als u die slecht bent het al niet kunt verdragen dat degenen van wie u houdt ziek zijn, hoeveel te meer is het Gods wil – die liefde is – dat u gezond bent?!

…want God is liefde. 1 Johannes 4:8.

Deze overdenkingen zijn het zaad uit Gods Woord, plant ze in uw hart en ze zullen uitgroeien tot een wonder van lichamelijke genezing. GOD WIL DAT U GEZOND BENT!

Einde voorwoord: korte overdenkingen, Gods Woord leert dat Hij wil dat u gezond bent!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.