Deel 3 Genezing en bevrijding maken deel uit van het verzoeningswerk van Jezus Christus.

In Jesaja 53:4 en 5 staat: Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Hier lezen we dat genezing een onderdeel is van Zijn verzoening, en niet minderwaardig / maar gelijkwaardig staat aan de vergeving van onze ongerechtigheden en het dragen van de straf op de zonde.
Toch leren de traditionele kerken, en legen ze uit, alsof dit tekstgedeelte alleen over geestelijke en emotionele genezing zou gaan.
De profetie van Jesaja houdt geestelijke en emotionele genezing in, MAAR ook genezing voor het lichaam!

De Hebreeuwse woorden in Jesaja 53:4, die vertaald zijn door “ziekten” en “smarten” zijn: chòliy en mak`òb.
Chòliy betekend: ziekte, kwaal, bezorgdheid, angst, rampspoed, ellende.
Mak`òb betekent: zielensmart, angst, pijn, kwelling, aandoening.

Dat laat zien dat Jezus onze lichamelijke ziekten en kwalen droeg, zoals Hij ook onze zonden droeg!
Als u nog twijfelt over deze waarheid, dan zou de manier waarop Jesaja 53:4 in het nieuwe testament geciteerd en toegepast wordt, die twijfel moeten wegnemen.
Mattheüs 8:17 zegt… Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.
Dit is een toelichting op Jesaja 53:4 waar de woorden `zwakheden` en `smarten` in de plaats worden gezet van Jesaja`s `ziekten`en `smarten`. Jesaja sprak erover, in de profetie, dat Jezus onze lichamelijke ziekten en kwalen droeg.
Enkele Schriftgedeeltes die laten zien dat vergeving van zonden en genezing van ons lichaam door het verlossingswerk van Christus is.

Psalmen 103:2 t/m 5 daar staat: Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al jouw ongerechtigheid vergeeft, die al jouw krankheden geneest; Die jouw leven verlost van het verderf, die jou kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Die jouw mond verzadigt met het goede, jouw jeugd vernieuwt als een arend.

Lukas 4:18 en 19 daar lezen we: De Geest van de Heere is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om de gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar van de Heere.

1 Petrus 2:24 daar lezen we: Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, de zonden afgestorven zijnde, de gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

Deze Bijbel gedeelten maken GEEN onderscheid tussen Jezus Die onze zonden vergeeft en Jezus Die ons lichaam geneest!
Het Moderne christendom doet dat dus wel! Die hebben allerlei (naar eigen inzicht) antwoorden gevonden op het feit dat ze om hun heen zien dat niet ieder gelovige geneest. Dat heet religie!
Nee ik spreek geen religie, maar ik spreek wat Gods Woord spreekt! Vergeving van zonden en genezing van het lichaam zijn allebei resultaten van Christus verzoening!

Het Griekse woordje `sòzò`, dat in het Engelse nieuwe testament 41 keer vertaald werd door `verlossen` en 53 keer door `verlost` wordt ook 3 keer vertaald door `genezen` en 10 keer door `gezond gemaakt` en dat steeds in verband mat lichamelijke genezing. `Sòzò wordt ook gebruikt in
Jakobus 5:15 waar staat: En het gebed van het geloof zal den zieke behouden, en de Heere zal hem OPRICHTEN, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden.
In dit geval is het heel duidelijk dat het hier gaat over lichamelijke genezing.

Aangezien Jezus onze ziekten en kwalen droeg en Hij onze zonden droeg, zal Hij ECHT GEEN ziekte op ons leggen, zoals Hij ons ook niet tot zonde verleid! Hij heeft ons verlost van zonde en ziekte!

Persoonlijk geloof ik stellig dat door `lichamelijke genezing` te scheiden van het `verzoeningswerk van Christus`, er een valse en gladde, lichtzinnige theologie ontstaat!
Daardoor maken wij het voor onszelf aannemelijk om te kunnen omgaan met ons onvermogen om genezing te ontvangen. En dat heet religie!
Het is gemakzucht en het veiligst om te zeggen: `het is niet Gods wil om iedereen te genezen.`
DAT IS NIET WAT GODS WOORD LEERT!

GELOOF het WOORD en LEEF uit het VOLBRACHTE WERK van JEZUS!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *