Deel 4 Gelooft u in Goddelijke genezing?

Niemand wil ziek zijn. Iedereen wil gezond zijn!
Het is algemeen en een van de sterkste verlangens van elke persoon die ooit geleefd heeft!
Waarom? Omdat God de mensheid geschapen had om eeuwig te leven! (Genesis)
God heeft ons geschapen om volkomen gezond te zijn. Maar ziekte kwam op ons allemaal als resultaat van onze verwerping van God en Zijn richtlijnen! (zondeval, Genesis 3)
Lees ook:

Exodus 15:26 – En zei: Is het, dat jij met ernst naar de stem van de HEERE jouw Gods horen zal, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op jouw leggen, die Ik op Egypte gelegd heb; want Ik ben de HEERE, jouw Heelmeester!

Spreuken 14:12- Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van die zijn wegen van de dood.
Spreuken 16:25- Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van die zijn wegen van de dood.

Dood, inclusief ziekte, was onze keus en NIET de wil van God!

Als God jou en mij gezond wil hebben, en dat wil Hij, waarom zijn er dan zoveel christenen tegen Goddelijke genezing? En waarom slagen andere christenen die het wel geloven er niet in om het te ontvangen?
Sorry dat deze waarheid jou hard treft, maar de belangrijkste reden is: gemakzucht!
Het is duidelijk genoeg dat niet iedereen geneest, ook niet als een christen er naar verlangt om genezen te worden. Al snel denken wij dan, en spreken daar ook van, dat het Gods wil is dat niet iedereen genezing ontvangt. Dat is wel een heel snelle en makkelijke conclusie, die eigenlijk de verantwoording bij God legt en zo (valse) vrede vindt bij het ziek blijven. Want zegt men dan vroom: God doet alles medewerken ten goede

Romeinen 8:28- En wij weten, dat diegenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk diegenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. (christelijke tegeltjes wijsheid)
Met andere woorden: God wil dat ik ziek ben om mij wat te leren of mij terecht te wijzen.
Nee! God wil dat jij gezond bent, maar als jij door wat voor omstandigheden ook, ziek bent, dan zal God die periode ten goede keren en mee laten werken ten goede, en jou gezondheid geven!
Proef jij het verschil? Zie jij hier de slinkse leugen zich openbaren?

Het is gemakkelijker om te geloven dat we lijden aan een of andere ziekte en depressief zijn door chemische onevenwichtigheid en verkeerde genen.
De religieuze (vleselijke) kerk heeft dezelfde leugen overgenomen! Religie zegt: het ligt niet aan ons dat we geen genezing ontvangen, en het is zeker niet ons ongeloof! De reden `moet God zijn` waarom? Omdat Hij niet wil dat we gezond zijn. We hebben theologische ideeën ontwikkeld om die schuld bij God te leggen! Bijvoorbeeld: Juist door mijn handicap wordt ik zo machtig gebruikt door God…
Natuurlijk God gebruikt jou, ook als jij een handicap hebt, maar dat betekend niet dat het Gods wil niet is dat jij gezond bent!
Religie zegt: God wil kan zijn dat wij ziek zijn om ons iets te leren en dat Hij zo ons karakter vormt.
DIT IS PERTINENT ONWAAR!

Jezus is de perfecte afgevaardigde van God. Hebreeën 1:3- Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten ter rechter der Majesteit in de hoogste hemelen;…

Hier staat dus dat Jezus een perfecte kopie van de Vader is! Jezus maakte nooit iemand ziek, en nooit zei Hij tegen iemand dat Hij hem of haar niet zou genezen!

Denk eens aan de uitspraak van Jezus in Johannes 5:19 – Jezus dan antwoordde en zei tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik jullie: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, tenzij Hij de Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon desgelijks.

Als Jezus niemand ziek maakte doet de Vader dat ook niet! De apostel Petrus vatte geïnspireerd door de Heilige Geest, alles samen toen hij zei: Handelingen 10:38- Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goed doende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

DE ZIEKEN WERDEN OVERWELDIGD DOOR DE DUIVEL NIET DOOR GOD!

De eerste stap tot die vrijheid is deze waarheid te accepteren. Wij moeten gaan aanvaarden dat het ontvangen van genezing het probleem is. En niet de wil van God!

Zolang wij onszelf troosten met de gedachte: het is Gods zaak… wat er ook zal zijn, zullen we altijd slachtoffer blijven en nooit overwinnaars worden! Wees bemoedigd! LEEF!

Romeinen 8:37- Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *