Deel 6A. Het Woord aan het woord, 47 passages waar Jezus een of twee mensen tegelijk genas, Mattheüs

Er zijn zevenenveertig andere passages waar Jezus één of twee mensen tegelijk genas.
Laat u inspireren door Het Woord zelf! Nu Bijbelboek Mattheüs.

Mattheüs 8:1-4 – Toen Hij nu van de berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd. En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! als U wilt, U kunt mij reinigen.
En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende IK WIL, WORDT GEREINIGD! En meteen werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.
En Jezus zei tot hem: Zie, dat jullie dit niemand zegt; maar ga heen, toon je zelf aan de priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.

Mattheüs 8:5-13: Als nu Jezus te Kapernaum ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, biddende Hem, En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen. En Jezus zei tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over honderd, antwoordende, zei: Heere! ik ben niet waardig, dat U onder mijn dak zou inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten; en ik zeg tot dezen: Ga! en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het. Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en zei tot diegenen, die Hem volgden: Voorwaar zeg Ik jullie, Ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Maar Ik zeg jullie, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen; En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal gehuil zijn, en knarsing der tanden. En Jezus zei tot de hoofdman over honderd: Ga heen, en U GESCHIEDE GELIJK GIJ GELOOFT HEBT. En zijn knecht is gezond geworden dat zelfde uur.

Mattheüs 8:14-15 – En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn schoonmoeder te bed liggen, hebbende de koorts. En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en diende hen lieden.

Mattheüs 8:17 – Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen!

Mattheüs 8:28- 34 – En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan. En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, U Zoon van God! wat hebben wij met U te doen? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En verre van hen was een kudde veler zwijnen, weidende. En de duivelen baden Hem, zeggende: Als U ons uitwerpt, laat ons toe, dat wij in die kudde zwijnen varen. En Hij zei tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen; en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water. En die ze weidden, zijn gevlucht; en als zij in de stad gekomen waren, boodschapten zij al deze dingen, en wat den bezetenen geschied was. En ziet, de gehele stad ging uit, Jezus tegemoet; en als zij Hem zagen, baden zij, dat Hij uit hun landpalen wilde vertrekken.

Mattheüs 9:1-8 – 1 En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En ziet, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zei tot de geraakte: Zoon! wees welgemoed; jouw zonden zijn je vergeven. En ziet, sommigen van de Schriftgeleerden zeiden in zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zei: Waarom overdenken jullie kwaad in jullie harten? Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn je vergeven? of te zeggen: Sta op en wandel? Maar opdat jullie mogen weten, dat de Zoon van de mensen macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven (toen zei Hij tot den geraakte): Sta op, neem je bed op, en ga heen naar je huis. En hij opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende, hebben zich verwonderd, en God verheerlijkt, DIE ZODANIGE MACHT DE MENSEN GEGEVEN HAD.

Mattheüs 9:20 -33 – (En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloed vloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte de zoom van Zijn kleed aan; Want zij zei in zichzelf: Als ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus, Zich omkerende, en haar ziende, zei: Wees welgemoed, dochter! jouw geloof heeft je behouden. En de vrouw werd gezond van dat zelfde uur af.) En als Jezus in het huis des oversten kwam, en zag de pijpers en de woelende schare, Zei Hij tot hen: Vertrekt; want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij lachten Hem uit. Als nu de schare uitgedreven was, ging Hij in, en greep haar hand; en het dochtertje stond op. En dit gerucht ging uit door dat gehele land. En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: U Zoon van David, ontferm U over ons! En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zei tot hen: Geloven jullie, dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: jullie geschiede naar jullie geloof. En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: Ziet, dat het niemand het weet. Maar zij, uitgegaan zijnde, hebben Hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land. Als dezen nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot Hem een mens, die stom en van den duivel bezeten was. En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende: Er is nooit desgelijks in Israël gezien!

Mattheüs 12:10- 13- En ziet, er was een mens, die een dorren hand had, en zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? (opdat zij Hem mochten beschuldigen). En Hij zei tot hen: Wat mens zal er zijn onder jullie, die een schaap heeft, en dat schaap op een sabbatdag in een gracht valt, die dat schaap niet zal grijpen en er uit halen? Hoe veel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zei Hij tot die mens: Strek je hand uit; en hij strekte ze uit, en zij werd hersteld, gezond gelijk de andere.

Dit aangaande het Bijbelboek: Mattheüs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *