Deel 7 Nergens in de Bijbel vinden we dat Jezus weigert om iemand te genezen!

In het licht van Jezus `verklaring` dat Hij niets kon doen uit zichzelf, maar alleen wat Hij de Vader zag doen…

Johannes 5:19-20 – Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.
En
Johannes 8:28-29 – Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft. En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, WANT IK DOE ALTIJD, WAT ZIJN WIL IS!

…Leveren genoeg Bijbels bewijs dat HET ALTIJD GODS WIL IS om te genezen!

Goed nieuws!

GOD WIL DAT U GEZOND BENT!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.