Levensheiliging

Levensheiliging het vergeten gebod.

Wat is levensheiliging?
Levensheiliging is gehoorzaamheid aan wie jij bent in / door de Heere Jezus Christus!

Wie ben jij in / door de Heere Jezus Christus?
Maar jij bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat jij zou verkondigen de deugden Diegenen, Die jou uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;
jij, die eertijds geen volk was, maar nu Gods volk bent; die eertijds niet ontfermd was, maar nu ontfermd bent geworden. 1 Petrus 2:9 en 10

Jij bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk.
Want Ik ben de HEERE, jullie God; daarom zullen jullie je heiligen, en heilig zijn, dewijl Ik heilig ben; en jullie zullen je ziel niet verontreinigen aan enig kruipend gedierte, dat zich op de aarde roert.
Want Ik ben de HEERE, die jullie uit Egypteland doe optrekken, opdat Ik jullie tot een God ben, en opdat jullie heilig zijn, dewijl Ik heilig ben. Leviticus 11:44 en 45

Daarom opschortende de lenden van jullie verstand, en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade, die jullie toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
Als gehoorzamen kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in jullie onwetendheid waren;
Maar gelijk Hij, Die jullie geroepen heeft, heilig is, zo worden ook jullie heilig in al jullie wandel;
Daarom dat er geschreven is: wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:13 t/m 16

HEILIG LEVEN IS LEVEN IN GEHOORZAAMHEID!

Wees wat je bent!
Je BENT heilig = positie dus leef en wandel je ook heilig! = praktijk.

Nee, we wandelen niet heilig in eigen kracht maar in Zijn kracht die ons geheiligd heeft!
Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.
Filippenzen 2:13

Hier zit de knijp!
Een oprecht wedergeboren christen is niet meer van zichzelf! Hij behoort Christus toe en die leeft in hem!
Doch jullie zijn niet in het vlees, maar in de Geest, zo anders de Geest Gods in jullie woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
En indien Christus in jullie is, zo is wel het lichaam dood om de zonden wil; maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. Romeinen 8: 9 en 10

Daarom ook dat `Gij geheel anders`!

Maar jullie hebben Christus alzo niet geleerd;
Als jullie naar Hem gehoord hebben, en door Hem geleerd zijn, gelijk de waarheid in Jezus is;
Te weten dat jullie zouden afleggen, aangaande de vorige wandeling, de ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding;
En dat jullie zouden vernieuwd worden in de geest van jullie gemoed, denken.
En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
Efeze 4:20 t/m 24

Laten we het Woord recht en zuiver snijden.
Weet jij niet, dat wie jij jezelf stelt tot dienstknecht in gehoorzaamheid, jij een dienstknecht bent diegene, die jij gehoorzaamt, of de zonde tot de dood, of de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
Maar God zij dank, dat jij wel een dienstknecht van de zonde was, maar dat jij nu van harte gehoorzaam geworden bent aan het voorbeeld van de leer, tot hetwelk jij overgegeven bent;
En vrijgemaakt zijnde van de zonde, ben jij gemaakt een dienstknecht van de gerechtigheid.
Romeinen 6:16 t/m 18

Het komt hier op neer, in alles wat je zegt, denkt of doet, dien je God of anders dien je je eigen begeerten en satan de duivel.

MET ANDERE WOORDEN JE LEEFT HEILIG OF NIET!

Dus iets wat we allemaal moeten doen:
Onderzoekt jezelf, of jij in het geloof bent, beproeft jezelf. Of ken jij jezelf niet, dat Jezus Christus in je is? tenzij dat jij enigszins verwerpelijk bent. 2 Korinthe 13:5

Als Christus in ons levend is, leven we heilig! Anders zijn wij verwerpelijk! Gods Woord stelt het zwart wit hoor! Geen compromissen, heilig of niet, een klein beetje heilig bestaat niet!

Waarom?
Om nu niet meer naar de begeerlijkheden van mensen, maar naar de wil van God, de tijd, die overig is in het vlees, te leven.

Wat is de wil van God? Wees heilig!
Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat jij je onthoudt van de hoererij;…
Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking.
1 Thessalonicenzen 4:3 en 7

Iedereen, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 1 Johannes 3:9

Nu wij wedergeboren zijn, zijn wij vrij van zonden, dus als we zondigen is het een bewuste keuze!
Ja, wij vallen in zonde, struikelen, maar het is na de wedergeboorte een bewuste keuze om te zondigen.

Iedereen, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.
Iedereen, die in Hem blijft, die zondigt niet; iedereen, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend.
Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
Iedereen, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.
1 Johannes 3:4, 6, 8 en 9

Nu rijst de vraag: Als je uit God geboren bent en niet kan zondigen, ben je dan:
1- Onvoorwaardelijk vergeven?
2- Blijf je onvoorwaardelijk vergeven?

Toch beantwoord Gods Woord deze vragen met een uitdrukkelijk, NEE!

Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en de Heiligen Geest deelachtig geworden zijn,
En gesmaakt hebben het goede woord van God, en de krachten van de toekomende eeuw,
En afvallig worden, die, zeg ik, wederom (opnieuw) te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken.
Want de aarde, die de regen, menigmaal op haar komende, indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God;
Maar die doornen en distels draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welke einde is tot verbranding. Hebreeën 6: 4 t/m 8

Dit gedeelte in Gods Woord is moeilijk te verkroppen voor veel christenen. Want hoe kan een liefdevolle God… op al deze drogredenen ga ik niet in.

Het Woord is duidelijk, het is onmogelijk, als wedergeboren christen, afvallig geworden zijn, opnieuw weer tot bekering te komen. Gods Woord vergelijkt dat met Christus opnieuw te kruisigen en openlijk te schande te maken.

Dus nee, onvoorwaardelijk vergeven en vergeven blijven is geen Bijbels gegeven.

ONVOORWAARDELIJK BESTAAT NIET BIJ DE GOD VAN DE BIJBEL!

Maar als je geheiligd bent, en heilig leeft, waar zijn wij dan verantwoordelijk voor na onze wedergeboorte?
We leven na onze wedergeboorte in gehoorzaamheid aan de wil van God = heilig leven en het evangelie delen in woord en daad. Daar kiezen we voor, we hebben een eigen wil.

Dat is wandelen in de Geest (Gods Geest getuigd met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 6:16) en niet naar het vlees. Dat is heiligmaking.

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
Want de wet van de Geest van leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet tot zonde en de dood. Romeinen 8:1 en 2

Maar wandelen wij dan nooit meer in het vlees?
Nee! Wij wandelen (verblijven) niet meer in het vlees maar struikelen zo nu en dan en kunnen plat op ons gezicht gaan. En daar hebben we meteen het brandpunt van de discussie tussen Romeinen 6 en 1 Johannes.

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder word?
Dat zij verre. Wij, die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?

Nee, wij kunnen niet meer in de zonden leven, wandelen verblijven! Wij zijn gestorven aan de zonde!
Dan struikel je, en valt plat op je gezicht in de zonde. WAT NU?

Mijn kind, ik schrijf je deze dingen, opdat je niet zondigt. En als je dan gezondigd hebt, heb jij een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige;
En Hij is een verzoening voor jouw zonden; en niet alleen voor die van jou, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. 1 Johannes 1:1 en 2

Je hebt een voorspraak bij de Vader, door het volbrachte werk van Zijn Zoon Jezus Christus!

Vergeving is niet onvoorwaardelijk, de voorwaarde is in Christus zijn!
Zolang we moedwillig in zonde leven is dat buiten christus!

EN ZO MOGEN WIJ GROEIEN NAAR EEN HEILIG LEVEN TOT EER VAN DE VADER!

Het is een wedloop!
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;
Ziende op de oversten Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten ter rechter van de troon van God. Hebreeën 12:1 en 2

Een prachtige verduidelijking is 1 Johannes.
En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en compleet geen duisternis in Hem is.
Als wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
Als wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet.
Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.
Als wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons. 1 Johannes 1:5 t/m 10

We sluiten af met heiligmaking tot in perfectie.
Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting van het vlees en de geest, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. 2 Korinthe 7:1

Het is duidelijk dat de gelovigen voor eens en voor altijd geheiligd zijn door het offer van Christus!
Hebreeën 10:10; In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied.
Dat sluit echter niet uit dat zij zich voortdurend moeten inspannen om ook tot praktische levensheiliging te komen. Romeinen 6:19, 22; Ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid van je vlees wil; want gelijk jij je leden gesteld hebt, om dienstbaar te zijn in onreinheid en in de ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu je leden, om dienstbaar te zijn van gerechtigheid, tot heiligmaking. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en God dienstbaar gemaakt zijnde, hebt jij je vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.

1Johannes 3:3; En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.

Zij doen dit in vreze voor God. 2 Kor 5:11; Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn God openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw geweten geopenbaard te zijn.
Dat betekend niet uit angst voor God maar vanuit een diep respect en ontzag, en heilige eerbied voor de Heere God. Deze eerbied kan wel omslaan in angst, wanneer bij het oordeel zal blijken, dat men geen ernst gemaakt heeft met de levensheiliging.

1 Johannes 4:18;Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Hebreeën 12:28 en 29; Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehaaglijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.
Want onze God is een verterend vuur.

Heiligmaking ligt in `onze` gehoorzaamheid. Maar we zijn tegelijkertijd 100% afhankelijk van de Geest die het in ons bewerkt. Waardoor het niet langer `mijn` heiligmaking is maar Hij die mij heilig maakt door de Geest, waar ik mij 100% aan moet onderwerpen.

HET EVANGELIE BEGINT MET RECHTVAARDIGMAKING EN UIT ZICH IN HEILIGMAKING.
Beide samen is onze redding.

Daarmee waren we gered, zijn we gered en worden we gered van onze zonden. We zijn vergeven van de zonde en zijn gered van onze zonden!

Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *