LGBT is ongehoorzaamheid

Lieve lezers,


De genade van onze Heere Jezus Christus is met jullie allemaal!

Jij bent zo niet geboren. Lesbie, Homo, Biseksueel, Transgender. LGBT.

Het is een ZONDE (ongehoorzaamheid) om te leven als LGBT.
Het is NIET de WIL van God!
Maar Jezus kan jouw veranderen!
Lees: Romeinen 1:26 t/m 28, Judas 1:5 t/m 8, 1Korinthe 6:9 t/m 11 S.VerT.

Misschien voel jij je nu wel aangesproken. Je balt je vuisten je voelt je aangevallen, je denkt weer zo iemand die mij veroordeelt om wat ik ben!
STOP HIERMEE!

Ik ben een gezant (boodschapper) van Jezus Christus en Hij kwam niet om te veroordelen maar om te behouden! En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordeel, maar opdat Ik de wereld zalig maak.
Johannes 12:47
MAAR
Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dagen. Johannes 12:48

Luister wat ik je nu zeg; Nee, ik veroordeel je niet en jij bent geen LGBT, Je heb er zelf voor gekozen omdat te zijn! Jij hebt er voor gekozen om in ongehoorzaamheid aan God te gaan leven!
Weet jij niet, dat wie jij jezelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, jij een dienstknecht bent diegene, die jij gehoorzaamt, of de zonde tot de dood, of de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
Romeinen 6:16

Omdat jij denkt dat je een LGBT bent, gedraag je ook als LBGT!
De Bijbel zegt: Want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen: Eet en drink! maar zijn hart is niet met u;
Vertaald vanuit de KJV. Zoals een mens denk in zijn hart, zo is hij! Spreuken 23:7
Het zijn jouw gedachten die zeggen dat je LBGT bent en zo ga je ook leven!

MAAR NU GODS WOORD AAN HET WOORD!
Daarom heeft God hen overgegeven tot ONEERLIJKE bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik TEGEN DE NATUUR; En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen SCHANDELIJKHEID bedrijvende, en de vergelding van HUN DWALING, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, DIE NIET BETAMEN; Romeinen 1:26 t/m 28

WAAROM LEEF JIJ ALS LBGT?
Omdat je God niet erkent! Je kiest ervoor om niet in gehoorzaamheid aan God te leven!
IS DAT DE SCHULD VAN GOD?
Nee, JIJ erkent God niet en JIJ kiest voor ongehoorzaamheid!

Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en de enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel op de grootte dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf van het eeuwige vuur (hel). Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden.
Judas 1:5 t/m 8

De Bijbel noemt jouw een Goddeloze, een mens zonder God. Die de genade (redding) veranderen in ontuchtigheid. En zegt dat jij Jezus Christus verloochend.
LUISTER GOED!
Als jij blijft in je ongehoorzaamheid aan God en je weigert te geloven in jouw redder Jezus Christus, en je blijft je vlees verontreinigen, en je blijft daarmee de heerlijkheden van Jezus Christus verwerpen, dan zal je zelf je straf moeten dragen, de straf van het eeuwige vuur, de hel.
MINDER HARD EN CONFRONTEEREND MAG IK HET NIET ZEGGEN!

Of weet jij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ONTUCHTIGEN, NOCH DIE BIJ MANNEN LIGGEN, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. En sommigen van jullie zijn dit; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods; 1Korinthe 6:9 t/m 11

STOP ERMEE!
Als je er niet mee stopt om LGBT te zijn kan jij het koninkrijk van God niet beërven!
MAAR
Jij bent afgewassen, maar jij bent geheiligd, maar jij bent gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest van onze God; 1korinthe 6:11
HOE?
Wanneer ben jij afgewassen, wanneer ben jij geheiligd, wanneer ben jij gerechtvaardigd?
Door het geloof in Jezus Christus!
Want Ik weet de gedachten, die Ik over jouw denk, spreekt de HEERE, gedachten van vrede, EN NIET tot kwaad, dat Ik jouw geef het einde en de verwachting. (Een hoop volle toekomst)
ZIE JE DAT?
God denk gedachten van vrede over jou, Hij wil je een hoop volle toekomst geven!
HOE KAN DAT?
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderf, maar het eeuwige leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.
Johannes 3:15 t/m 18

JIJ HEBT JEZUS NODIG!
Zonder het geloof in Jezus Christus lig je al verloren en leeft je veroordeeld, Veroordeeld door de wet die jouw ongehoorzaamheid aanklaagt jegens God.
ER IS HOOP!
Jezus heeft de wet vervult, door het offer van Jezus, Zijn dood en opstanding is de wet krachteloos geworden en de weg om vergeven te worden door God is helemaal open!
NEEM JEZUS AAN!
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Johannes 1:12

KEER JE OM!
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, Handelingen 3:19
JEZUS IS JOUW ANTWOORD!
Begrijp je me nu dat ik je niet aanval en veroordeel?
Sterker nog, wij houden van je, en willen niet dat je verloren gaat, dat je zelf moet gaan betalen voor je ongehoorzaamheid aan God.
OKE DE LAATSTE TEKST
De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 2Petrus 3:9

God Zelf heeft veel geduld met jou! Hij wil niet dat jij verloren gaat, maar dat jij je bekeerd, je laat dopen en in gehoorzaamheid aan God gaat leven!
Ga naar Jezus doormiddel van gebed en belijd je ongehoorzaamheid, noem je ongehoorzaamheid bij de naam, stop met je ongehoorzaamheid en je zal vergeving van God ontvangen!
Ga allereerst naar Jezus! Belijd je ongehoorzaamheid en belijd dat je Hem nodig hebt, dat je Hem wil gaan volgen. Dan geeft Hij je de macht om een kind van God te worden!
HET ALLEREERSTE WAT JE NODIG HEBT IS GENADE! Genade is een persoon; Jezus!
En vanuit die genade ga je leren leven naar de wil van God!

Lieve lezers,
Jullie zijn geliefd! En met welke ongehoorzaamheid jullie ook worstelen, er is genade voor jullie!
Zolang jullie leven is er hoop voor jullie! Je hebt het allemaal gelezen, rest mij nog een ding:

Want de liefde van Christus dringt ons;
Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.
Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bid; wij bidden van Christus wegen: laat je met God verzoenen.
Want Die, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2Korinthe 5:14 en 15 en 19 t/m 21

De enige waarheid = Jezus heeft je vrijgemaakt!

20 reacties op LGBT is ongehoorzaamheid

 1. Hans schreef:

  Ik verbaas mij over de scherpheid van uw oordeel. Ik weet niet hoe of waarom u zo denkt. Ik ben homo en christen. Als christen geloof ik in Christus te zijn. Ik ben Zijn eigendom. Dat neemt wel mijn schuld, maar echter niet mijn geaardheid of gerichtheid weg. Als christen probeer ik er ook meer van te leren wat Gods wil is, om vervolgens Zijn wil ook met vallen en opstaan te willen doen. Al weet ik van komen tot geloof en dagelijkse bekering en levensheiliging, als mens verandert je karakter niet, en ik geloof dat dat ook niet hoeft. Wij hebben Jezus lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Liefde tot mijn medemens is de eerst en grootste opdracht die ik in de Bijbel lees. Ook als homo kan je je naaste liefhebben. Ik ben er zeker van dat de evangelieboodschap niet inhoud: verander je en God zal je aannemen. Maar veel meer dit: God heeft Zich met ons verzoend door Juzus, Zijn Zoon. Neem in geloof aan, dat Hij het enige offerlam voor u is, en u zult behouden zijn. Er worden geen voorwaarden aan onze kant gesteld. Wij zijn het niet, Jezus is Het! Iedere gelovige, wanneer hij beseft wat God in Jezus voor hem deed en doet, zal zich reinigen, gelijk ook Hij rein is. Dat ik mijn geaardheid niet kan, maar ook niet hoef te reinigen of veranderen, daar ben ik na heel veel donkere jaren achter gekomen. Praat u wel eens van hart tot hart met lhbtq+ ers? U zult horen dat juist christenen met een oordeel zoals u uitspreekt hun zoveel pijn doen.
  Nuanceer in uw verhaal ten minste 2 dingen: dat er onderscheid is tussen leven met de Heere, of zonder Hem. Welke keuzes mensen ook maken, als ze dat met God doen, zijn het rechte wegen, als ze dat zonder Hem doen zijn dat kromme wegen. Dat is het belangrijkste. En ten tweede, als u vind, dat homosexuele praxis niet kan volgens de Bijbel, waarom nuanceerd u niet in uw verhaal dat er heel veel lhgbq+ jongeren en ouderen zijn, die celibatair leven, omdat, hoewel ze de scheppingsorde die God in de Bijbel stelt, liefhebben en eerbiedigen, hun geaardheid/gerichtheid toch niet kunnen veranderen.
  U stelt volkomen terecht dat genade voor iedereen toegankelijk is. Maar u moet zich wel raliseren dat u de strijd van een lhgbtq+ er niet kent, daar merk ik in uw verhaal tenminste niets van.
  Als Christen mogen we open staan voor het verhaal van de andere ander.

  Vervolgens is het niet waar dat lhgbtq+ ers ervoor hebben gekozen zo te zijn, of dat het alleen maar gedachten zijn. Het is juist zo moeilijk jezelf als xodanig te accepteren, maar ik ben er wel achter gekomen dat er maar ÉÉN weg is. Jezelf accepteren, en ermee naar God toegaan door Jezus. Bij Hem is overvloedig troost. Hij noemt Zichzelf: Ik ben erbij! Dat maakt verschil, niet of we allemaal superieure heteroseksuele mensen worden. God wil in de eerste plaats dat we geloven in Zijn Zoon Jezus, en elkaar liefhebben. Dat wil ook zeggen luisteren naar waar de andere ander het mpeilijk mee heeft. Dat zou u misschien ook meer moeten doen. Ik wil u graag te woord staan. Een vriendelijke groet, Hans

  • Nicky schreef:

   Geachte Dhr,

   Dank u wel voor uw eerlijke en open reactie. A.s. Weekend hoop ik op uw reactie te reageren.
   Met vriendelijke groet de sitebeheerder.

  • Nicky schreef:

   Geachte Dhr,

   U schrijft, citaat: Ik verbaas mij over de scherpheid van uw oordeel. Ik weet niet hoe of waarom u zo denkt. Einde citaat.
   Als u het het stuk helemaal en goed gelezen hebt, heeft u gelezen dat ik Gods Woord heb laten spreken. Ik denk zo omdat Gods Woord ons dit leert.
   U hebt ervaren wat er geschreven staat in Hebreeën 4:12; Want het Woord van God is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling van de ziel, en de geest, en de samenvoegselen, en het merg, en is een oordeler van de gedachten en de overleggingen van de harten.
   Daarbij heb ik geschreven, citaat: Luister wat ik je nu zeg; Nee, ik veroordeel je niet… Einde citaat.

   U schrijft, citaat: Ik ben Zijn eigendom. Dat neemt wel mijn schuld, maar echter niet mijn geaardheid of gerichtheid weg. Al weet ik van komen tot geloof en dagelijkse bekering en levensheiliging, als mens verandert je karakter niet, en ik geloof dat dat ook niet hoeft. Ik ben er zeker van dat de evangelieboodschap niet inhoud: verander je en God zal je aannemen. Dat ik mijn geaardheid niet kan, maar ook niet hoef te reinigen of veranderen, daar ben ik na heel veel donkere jaren achter gekomen. Einde citaat.
   Hier stop ik even om vanuit het Woord van God op uw schrijven te reageren.

   Wij mogen komen tot Christus zoals we zijn! Ook een Nero, Hitler, en de meest goddeloze mensen op aarde mogen komen tot Jezus Christus zoals ze zijn! Dan komen wij vanuit het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Wanneer we een christen worden, worden we overgezet van het ene koninkrijk in het andere. Zie hoe de apostel Paulus het verwoordt in Kolossenzen 1:13, 14 en 15. Die ons getrokken heeft UIT DE MACHT VAN duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde; In Dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden; Dewelke het Beeld is van de onzienlijke God, de Eerstgeborene aller creaturen.
   Toen wij nog in het rijk van de duisternis leefden, had de duisternis ons in zijn macht! Wij leefden naar de regels van de machthebber van dat rijk. Nu door het geloof in de Heere Jezus christus zijn wij overgezet naar het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. De machthebber van het koninkrijk van het licht is de Heere Jezus Christus en nu leren we om naar Zijn (regels) wil te leven.
   Als u spreekt over schuld, dan spreekt u over uw ongehoorzaamheid aan God. En inderdaad die is weggenomen door het offer (bloed) van Jezus Christus. Maar uw geaardheid of gerichtheid moet ook vernieuwd worden naar de zin (gedachte) van Jezus Christus! Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. 1 Korinthe 2:14 t/m 16

   Neem nu het voorbeeld van de rijke jongeling. Die leefde 100% volgens de wet van God. Als heel zijn leven. Dus die is binnen zou men denken, dat dacht hij zelf trouwens ook. Wat zegt Jezus dan?
   En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zei tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat je hebt, en geef het de armen, en jij zal een schat hebben in de hemel; en kom terug, neem het kruis op, en volg Mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele goederen. Markus 10:17 t/m 22
   Zijn aard, zijn gerichtheid was rijkdom! En dat is nu net wat de Heere Jezus hier aanpakt! Dat moest ook vernieuwd worden om in volledige overgave Jezus te volgen!
   Je bent een COMPLEET nieuwe schepping! Opnieuw geboren. Alles is van God tot eer van God!

   U gelooft niet dat uw karakter veranderd hoeft te worden. Nee, om tot Christus te komen hoeft dat niet, maar eenmaal van Christus zal ook uw karakter meer en meer op Christus gaan lijken! Dat is levensheiliging! En je karakter vormen naar de wil van God is het aller pijnlijkste wat er is.
   Ons vlees, onze eigen ik moet met Christus gekruisigd worden! Er moesten drastische maatregelen genomen worden om de mensheid te verlossen. Dus toen Jezus naar het kruis ging, gingen wij met Hem naar het kruis. Net zoals “wij gezondigd hebben in Adam” vanwege onze eenheid met hem, zo zijn we ook met Christus gekruisigd. Dit is het deelhebben aan het kruis. Het Nieuwe Testament leert ons dat wij gekruisigd zijn, gestorven, begraven, opgestaan en opgevaren met Christus. Ik leed met Christus Ik stierf met Christus Ik werd begraven met Christus Ik werd levend gemaakt met Christus Ik ben nu gezeten met Hem.
   Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft. Galaten 2:20
   Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Romeinen 6:5 en 6

   U Schreef, citaat: Dat ik mijn geaardheid niet kan, maar ook niet hoef te reinigen of veranderen, daar ben ik na heel veel donkere jaren achter gekomen. Einde citaat.
   Geachte Hans, ik zeg dit in liefde en bewogenheid. Dat is een leugen!
   We hebben in het schrijven hierboven gelezen dat ook uw geaardheid, onderworpen dient te worden aan de wil van God! Daarmee veroordeel ik u niet, maar ik moet het Woord recht snijden!

   U schrijft, citaat: Als Christen mogen we open staan voor het verhaal van de andere ander. Einde citaat.
   Zeker waar! En ik probeer ook niet uw strijd en worstelingen weg te poetsen, zeker niet!
   Maar als kinderen van de Allerhoogste kunnen en mogen wij niet in de ongerechtigheid blijven leven.
   Zolang onze geaardheid niet onderworpen is aan die van God, blijft ons denken daarmee vermengt.
   Persoonlijk geloof ik dat God onze geaardheid kan en wil en zal herstellen als wij vanuit ons hart ons volledig overgeven aan Hem.
   Misschien ben ik nu hard, vergeef mij. Maar een lgbt geaardheid is een gevolg van de zonden van de mensen. Zo is het vanuit de scheppingsorde niet geweest! Daarom is er herstel en bevrijding nodig!
   En dat herstel en die bevrijding is binnen handbereik door het geloof in de Heere Jezus Christus!

   U schrijft, citaat: Vervolgens is het niet waar dat lhgbtq+ ers ervoor hebben gekozen zo te zijn, of dat het alleen maar gedachten zijn. Het is juist zo moeilijk jezelf als zodanig te accepteren, maar ik ben er wel achter gekomen dat er maar ÉÉN weg is. Jezelf accepteren, en ermee naar God toegaan door Jezus. Bij Hem is overvloedig troost. Hij noemt Zichzelf: Ik ben erbij! Dat maakt verschil, niet of we allemaal superieure heteroseksuele mensen worden. Einde citaat.

   Dat het lijkt dat mensen er zelf niet voor gekozen hebben, of dat het gedachten zijn dat gevoel begrijp ik. En het is juist goed om er mee naar God te gaan door Jezus. En nee, superieure heteroseksuele mensen bestaan (gelukkig) niet. Natuurlijk is God erbij. Maar God wil door onze levensheiliging Zichzelf gaan zien in en door ons heen! En dat betekend niet meer ik, maar Christus leeft in mij!
   “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20

   God zegene u.
   Met vriendelijke groet, de Sitebeheerder.

 2. hs schreef:

  ik kan het niet laten nog een keer te reageren. u noemt uzelf een dienstknecht van Jezus Christus. dat is goed. maar u bent tevens een mens, en het zou kunnen zijn dat u niet alles ziet en weet, is het niet? dat is bij mij tenminste wel zo.

  ten eerste, zal ik er mee beginnen dat het mijns inziens te ongenuanceerd is om wat betreft deze kwestie alleen vanuit de bijbel te redeneren. de farizeeen deden dat ook, en ze vergaten het belangrijkste, namelijk barmhartigheid en oordeel. met oordeel word mijns inziens bedoeld, onderscheidingsvermogen en inzicht in de menselijke geest. in de persoon waar we op dat moment mee te makenhebben. daarnaast is het woord brengen wel maatwerk, niet een proclameren van algemeenheden. daar stoot je mensen mee af, zeker als het hun geaardheid betreft.

  ten tweede onderschat u de complexiteit van seksualiteit. dit raakt de hele mens. het is voor mensen met een andere geaardheid niet te vatten wat u zegt, en zeker voor jongeren niet. uw aanpak zal ook nooit gaan werken. vangt u vliegen met stroop of met azijn? u benaderd de seksuliteit alleen met wat u weet uit de bijbel. naast dat ik zelf anders geaard ben, ken ik veel gelovigen die zo zijn als ik. wij zien onze geaardheid niet zoals de we de scheppingsorde zien wat bedreft man en vrouw, die voor elkaar zijn gemaakt. sommigen van ons zien onze geaardheid als gebrokenheid.we leven niet meer in het paradijs. nu moet je dat niet onder ongehoorzaamheid scharen. als iemand zonder handen geboren zou worden is dat ook geen ongehoorzaamheid. dat is een nu eenmaal de wereld, vol ziekte en dood, vol ongrijpbare en onverklaarbare moeilijkheden. dat raakt alle mensen in meerdere of mindere mate.

  ten derde, u noemde verlangen naar rijkdom, zoals de rijke jongeling aan de dag legde, ook geaardheid. nu is er geen linieer verband tussen een zondige en onmatige begeerte naar aardse goederen, en het complexe spectrum van de seksualitet van de mens. geen mens kiest daar ten diepste zelf voor. wanneer binnen dit spectrum dingen anders werken als misschien in de schepping zo bedoeld, is het niet gezegd dat het slechts om een begeerte gaat. het hele brein is anders ingericht. het is echt te kort door de bocht dat met verlangen naar rijkdom te vergelijken.

  daarom, ten vierde, wil ik het volgende toevoegen. u moet weten dat ik vele depressies heb doorgemaakt, omdat ik dezelfde mening als u hanteerde. ik kwam daardoor in grote duisternis. seksualiteit raakt op dusdanige wijze zowel de kern als de hele breedte van ons mens-zijn, dat het zelfs ronduit destructief en schadelijk is om te denken zoals u denkt. u duwt mensen daarmee de duisternis in. u zult het er misschien niet mee eens zijn, maar ik weet het uit ervaring. daarom laat ik het volledig aan God over wat Hij van mij vindt of wat Hij van mij maken wil. dat is aan Hem. Hij kneed de klei. ik bid om voortdurend kneedbaar gemaakt te worden. Hij neemt mij aan in Jezus, dat is genoeg, meer hoef ik eigenlijk niet te weten. Hij draagt mij. Amen!

  ten vijfde, deze dingen nemen de noodzaak tot levensheilig niet weg. maar nooit meer zal ik mijn geaardheid bij God brengen als ongehoorzaamheid. ik weet dat dat niet hoeft. het raakt in zodanige wijze mijn hele wezen, dat al weet ik dat ik door Hem ben aangenomen vanwege Jezus, ik mijzelf ernstig tekort doe wannneer ik mijn geaardheid anzich weer als zonde bij Hem zou brengen. dat is psygisch niet te hanteren. je krijgt dan weer te maken met een afwijzing die je voor jezelf creeert, met als gevolg schaamte, negatief zelfbeeld en innerlijk conflict.

  ten zesde vraag ik mij echt af, of u, terwijl u grote dingen durft te zeggen in de Naam van uw Zender, u wel genoeg oor en oog hebt voor de persoonlijke verhalen van de mensen in kwestie. het is zo makkelijk om van alles op internet te zetten. wat ik nu ga zeggen is helemaal niet aardig… als je op je ivoren toren zit kan je niet naast de mens staan.

  ten zevende geloof ik dat de mens een zeer waardevol wezen is, ook nog na de zondeval. dit vraagt maatwerk. dit vraagt een voortdurend herzien van onze mening aangaande onze medemens, dit vraagt een biddend opzien tot Hem, die nooit op iemand neerkeek. ik hoop en bid, dat u, die zoveel goede dingen op uw website hebt staan, ook hiermee zult rekenen, dat het persoonlijke verhaal van de mens naast ons, wat ons betreft, in volgorde voor het Woord moet gaan. als we het persoonlijke verhaal gehoord hebben mogen we elkaar troosten vanuit het Woord. dit is een regelrechte terechtwijzing van uw scherpheid, die u al te ongenuanceerd aan de dag legt. ik bedoel dit uiteraard niet onvriendelijk. maar ik kan het er onmogelijk mee eens zijn. en ik zou niet hebben gereageerd als ik niet van binnenuit wist hoe schadelijk de dingen die u zegt zijn voor de psygische stabiliteit van mensen met een andere geaardheid.
  ik zeg hiermee niet dat dit los staat van de het woord “niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij”. het is inclusief. Christus zorgt ervoor dat we op Hem gaan lijken, binnen de persoonlijkheid die we zijn.

  ik wens u veel wijsheid toe. de omgang met elkaar is echt maatwerk. goed luisteren naar de ander vinden we allemaal erg moeilijk. misschien worden we het wel niet eens, dat geeft niet denk ik. wanneer we bidden voor de uitbreiding van Gods koninkrijk zoeken we elkaar immers, en dan geloof ik dat het belangrijk is alle verschillen voor lief te nemen. allerlei soorten mensen zullen er bij zijn straks, of ze het nu metons een zijn of niet.ik geloof….

  tot ziens!

  • Nicky schreef:

   Geachte Dhr,

   Dank u wel voor uw reactie.
   Uw punt is duidelijk en vertegenwoordigt vele overeenstemmende stemmen.
   Het is het geluid wat ik in mijn geschreven stuk juist zo probeer te ontzenuwen.
   Juist omdat ik een dienstknecht van Jezus Christus ben laat ik Zijn woorden horen en laat ik mij niet verleiden door de vele winden van leer die er zijn juist ook wat betreft het `christelijke` gedachtengoed i.v.m. de lgbt.

   Gods woorden zijn helder als het gaat om het volgen van Jezus Christus.
   En wat mijn hart erg verdrietig maakt is dat de `christen` van vandaag geen boodschap meer heeft aan bekering, het vlees kruisigen en gehoorzaamheid.
   Vele winden van leer leren ons dat er geen bekering meer nodig is, ons vlees gediend kan blijven worden en bekering niet noodzakelijk is. Want zegt men; God is nu eenmaal liefde!
   Ook wel het zogenaamde snoepjes evangelie genoemd.

   Heel de Bijbel word aangehaald, teksten uit zijn verband gerukt en uit de context gehaald.
   Om maar met veel kunst en vlieg werk, proberen te onderbouwen dat het geloven in Jezus ons ontslaat van gehoorzaamheid en levensheiliging.

   Juist omdat het internet vol met deze leugens staat, en de meeste kerken deze leugens preken in de naam van jezus, worden de mensen weggetrokken van het echte evangelie!

   En dat heeft er toe geleid dat wij deze website en facebookpagina in het leven hebben geroepen om het echte evangelie te laten horen, vaak als een roepende in de woestijn.

   Mijn verantwoording is niet om u de stroop om uw lippen te smeren, en u met een vals evangelie in het riet te sturen waar u zich goed bij voelt en uiteindelijk wegzakt in de poel van leugen en bedrog.
   Mijn verantwoording is om u de waarheid te zeggen en u te wijzen op Jezus Christus als uw enige Redding en Troost. En u de Bijbelse waarheden te onderwijzen die u recht voor God doen staan. Tot uw eeuwig heil. Bekering, het vlees kruisigen, en gehoorzaamheid, door het geloof in de Heere Jezus Christus tot eer van de Vader!

   Zeker mijn onderwijs is soms staal hard, recht door zee en zonder compromissen, maar komt uit een bewogen hart voor de verloren mensen. Maar als u Jezus Christus echt leert kennen dan zal ook u gaan belijden, als er iemand zonder compromissen predikte was het Jezus Christus zelf! En later ook al zijn volgelingen.

   Daarom bid ik u van harte toe; Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk (echt) rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. – Jezus- Mattheüs 11:29-30

   Hartelijke groet en zegen:
   De site beheerder.

 3. hs schreef:

  Nadat ik uw reactie heb gelezen weet ik dat we het op deze manier niet eens zullen worden. u denkt vanuit een andere positie dan ik. u lijkt ook niet bereid om objectief naar mijn levensverhaal te luisteren, hoewel ik daar direct aan toevoeg, dat ik begrijp dat een paar reacties zonder persoonlijk contact ook wel een onstabiele basis zijn voor een gedegen informatieuitwisselig en een gezonde vorming van een relatie.
  uiteraard raakt het mij wat u schrijft. maar waar ik voor reageer is voornamelijk voor mijn medemensen die tevens anders geaard zijn. hoe u denkt, nogmaals zeg ik dat u, is schadelijk en destructief voor de psygische stabiliteit van mensen.

  wanneer u een pastor bent staat er veel op het spel. u kunt veel goeds doen, maar ook veel schade veroorzaken. mensen die zo denken als u hebben mij veel verdriet gedaan. niet door wat ze vonden, maar doordat ze niet luisterden naar mijn verhaal. mensen die zelf veel aan het woord zijn hebben niet veel gelegenheid om te luisteren. ik weet wel, dat is ook moeiljik. ik vind het zelf ook moeilijk om te luisteren.

  u zegt: je neemt heiligmakin te makkelijk op. ook je geaardheid moet veranderen.
  ik zeg: u ziet niet in dat geaardheid zodanig met het psyche en de gehele mens verweven is, dat iedere aanwijzing om die gerichtheid te veranderen, psygische schade zou kunnnen veroorzaken, wanneer we die drang om te veranderen te ongenuanceerd aan de dag leggen. het zal ten enen male slechts als afwijzing ervaren worden, en mensen heel veel spanning geven. dit weet ik uit eigen ervaring en uit die van velen, die hun ervaringen met mij hebben gedeeld.

  eerst dit: dat heiligmaking verschillend wordt verwoord is mij bekend. ik heb behoorlijk veel gelezen over de opvattingen daaromtrent bij bv (ik noem wat bekende namen) huntington en philpot, Kohlbrugge, Isaac Da Costa, Melanchton, Calvijn, Erskine, Luther enz.
  opmerkelijk is het grote verschil hoe verschillend zij hun woorden kiezen als het om heiligmking gaat.
  ik heb me daarin verdiept. het is mij inmiddels duidelijk, dat zij allen ondanks de verschillen in verwoording, Christus willen volgen in een heilige levenswandel. dat staat buiten kijf. het is erg belangrijk dat als we naar hen luisteren rekening houden met hun context en met hun publiek, dus voor wie ze het schreven en in welke tijd. ik kan me in verschillende meningen vinden. Kohlbrugge verwoordt het zo: “ik kom tot de conclusie: ik blijf zondig, Christus moet het doen”. daar ben ik ook achter gekomen.

  nu gaat onze discussie daar eigenlijk niet zozeer over. tenminste niet wat mij betreft. want in wat ik in het voorgaande ook heb geschreven, heb ik nergens een pleidooi gevoerd voor antinomianisme.

  eenvoudig uitgelegd bedoel ik het volgende. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. wij hebben onze naasten lief om daarin in navolging van Christus te wandelen.
  dat heiligheid in ons hele leven belangrijk is zegt Petrus in zijn brieven voldoende; “om in vreze te leven voor Hem Wie u Vader noemt, Hem Die zonder aanneming van de persoon oordeeld naar eens ieders werk.”
  dat heiligmaking ook mensen in hun seksualiteit treft staat buiten kijf. de brieven van Paulus laten niets aan duidelijkheid te wensen over als het gaat over de wenken die hij daarvoor geeft. (in de statenvertaling) worden de woorden vlees en geest tegen elkander gesteld.
  verder: wanneer ik geloof datChristus voor mijn zonden stierf, vrijwillig, in mijn plaats, doet de zonde mij temeer verdriet naast dat ik begin in te zien hoe mijn zonden God onteren. hoe redelijk het is om de zonden te doden en in een nieuw godvruchtig leven te wandelen zegt o.a. 1 petrus 4.
  wij zijn schuldenaars, om naar de Geest, en niet aan het vlees te leven zegt Paulus.
  daar zijn we het zeker over eens denk ik.

  eigenlijk ligt de ruis die ik ervaar in onze communicatie denk ik dus meer bij het feit dat ik mijn persoonlijk verhaal mee neem bij het lezen van wat u schrijft. u daarentegen doet dat ook wanneer u mijn schrijven tot u neemt. ook de definitie van geaardheid is een heet hangijzer. het wordt ondertussen wel interessant.

  waar zit nu ons verschil van mening? ik denk voornamelijk in hoe u geaardheid anzich bekijkt, en ik hoe ik het ervaren heb en nog ervaar. dat niet alleen, ik heb veel gelezen over alle verschillende meningen en onderzoeken naar seksuele gerichtheid en over hoe dat ontstaat.
  dus: niet zozeer de opvatting van heiligmaking in de Bijbel. ik doe niet voor niets Bijbelstudies over de tabernakel op uw website, die erg leerzaam zijn. alles, maar dan ook alles spreekt daar van de Heere Jezus. ik heb een verlangen om op Hem te lijken, Hem te volgen, bij Hem te zijn, alles: om Wie Hij is! (hier verdedig ik me, (paulus zou zeggen: hoewel roemende onwijs) toch een beetje. het zij zo.

  de definitie van geaardheid die u bezigt is: ongehoorzaamheid. het lijkt erop dat u daarbij insluit de reflexen van het menselijk brein, de aantrekkingskracht die ervaren wordt naar mensen van hetzelfde geslacht, (die ik bij mijzelf al vanaf 8 jarige leeftijd ervaar). ik denk dat dat te kort door de bocht is. u moet weten dat ik al die jaren, van mijn kindertijd, tienertijd en toen ik jongvolwassen was heb ik mij verzet tegen deze gevoelens. psygisch was ik daarna kapot. juist het geloof in Jezus Christus heeft me er toe gebracht mezelf te accetpteren in wie ik ben. dat werkte helend. juist door het aan Hem over te geven heeft me eindelijk lucht gegeven. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. alles aan ons is doortrokken van zonde, we missen doel op een verschrikkelijke manier, en we hebben geen leven in onszelf, buiten vergeving en genade om. leven door de Geest betekend volgens Paulus dan ook, dat we zowel onze vrijspraak als de reiniging van ons innerlijke en uiterlijke leven nergens zoeken dan bij Christus Jezus, onze Heere. (Rom. 8) dit geld zowel heteroseksuele als homoseksuele mensen. geaardheid veranderd daarna niet. dat is van een andere orde.
  ik ben behoorlijk persoonlijk. ook in wat ik verder zeg, al verwoord ik inderdaad de stem van een groep mensen.

  seksualiteit is ingewikkeld.
  laat ik een onderscheid maken tussen seksualteit in seks.

  seksualteit is het hele complex van gevoelens, gedachten en handelingen die te maken heben met de lichamelijke aantrekkingskracht tot een persoon.

  seks is alles wat je doet waardoor je opwinding oproept en waarmee je gericht bent op lichamelijke bevrediging.

  Ikheb gekozen voor deze definities, al kan je het natuurlijk ook anders verwoorden.

  het lijkt erop dat u dat onderscheid niet genoeg mee neemt in uw denken, voor zo ver ik waar kan nemen.

  over seksualteit: Mensen zijn geen neutrale wezens en juist omdat mensen niet alleen maar fysiek zijn, en onze seksualteit niet enkel stoelt in ons lichaam, maar aangestuurd word door onze geest, die autentiek is, is het een ingewikkeld verhaal.

  over seks: homoseksualiteit is dus niet; seks willen hebben met iemand van hetzelfde geslacht. maar het is aantrekkingskracht, waar je niet zoveel inspraak in hebt, uiteraard wel wat je er mee doet.

  ook als ik geen homoseksuele relaties aanga of seks heb blijft mijn geaardheid bestaan. ik heb het dus vooral over geaardheid.

  het gevaar waar ik op wil wijzen is dit. als je seks en de seksualiteit van de mens over 1 kam scheert niet meer helder kunt zien. zo zie je over het hoofd dat de mens een autentiek wezen is, die geen grip heeft op bepaalde reflexen van het menselijk brein, zeker niet wanneer je bedenkt dat je zowel seksualiteit als de hersenen zich ontwikkelen in de pubertijd. daarna veranderd dat in principe niet meer zoveel wat dat betreft. wel hebben we een wil die we tot op zekere hoogte kunnen sturen met ons verstand, en deze moet gaandeweg ons leven geheiligd worden.
  en ja: we zijn onderhevig aan de gevolgen van het niet zijn in het paradijs, aan gebrek, aan ziekte, aan de dood, aan onwetendheid enz.

  oke, over het hebben van seks is de bijbel duidelijk. over autenticiteit van mensen niet. er zijn al vele miljarden unieke mensen geweest, zo ook nu. je bent IEMAND. een PERSOON. de geboden zijn universeel. over mannelijk en vrouwelijk is de bijbel ook duidelijk, God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. daarnaast is er veel gebrokenheid in de schepping. ook op dit gebied. maar hoe seksualiteit zich in het brein ontwikkeld is van veel meer dingen afhankelijk dan alleen scheppingsorde. als dat zich anders ontwikkeld als bedoeld, ben ik het er in zekere zin mee eens dat we dat mogen zien in het licht van de gebrokenheid die we in de hele schepping waarnemen.

  Ik wil u vragen, is het ook een zondig gebrek dat we onmachtig zijn de complexiteit van ons denken te omvatten?

  Denkt u niet dat ook ik mag zeggen met psalm 139, ik loof u omdat u mij zo wonderlijk gemaakt heb?

  daarom voer ik, zij het gebrekkig, want ik vind het moeilijk de juiste toon te vinden, een pleidooi voor het loslaten van de term ongehoorzaamheid als het geaardheid of gerichtheid betreft.

  dat we dit alles aan God mogen overgeven heb ik al eerder gezegd en ik zeg het nogmaals.

  ook wil ik u vragen: hebt u echt geluisterd naar mensen in uw omgeving die anders geaard zijn?

  verder wil ik dit nog zeggen. u schrijft: als je Jezus Christus echt zou leren kennen enz. Dit doet me toch wel pijn eigenlijk. het is niet zo belangrijk of anderen van mij geloven dat ik bij God hoor, ik zal Hem evenwel belijden, of andere mensen daar wat van vinden of niet, maar u sluit mensen uit, die door Christus niet uitgesloten worden. zowel mij als andere homoseksuele mensen. waarom is het zo moeilijk om elkaar in de waarde te laten, en het aan God over te laten hoe Hij Christus een gestalte in ons geeft? maar misschien bedoeld u dat ook niet zo. maar ook, waarom is het zo moeilijk voor u om mijn ervaring te erkennen, dat het voor mij psygisch niet hanteerbaar blijkt mijn seksualiteit als zonde te zien? ik breng het elke dag bij God, Hij mag ermee doen wat Hij wil. Maar ik probeer daar blanko in te staan, omdat ik anders psygisch in de knel kom, en ja, ook nu verwoord ik de stem van velen…

  nogmaals: het gaat hier niet om een zonde. we zijn helemaal zondig, daarom hebben we Jezus zo ontzettend hard nodig. Daar zijnwe het over eens! Het gaat over de vormig van seksualteit die onderhevig is aan vele complexe processen, die niet in termen van zwart of wit, goed of fout, zondig of rein te vatten zijn. zo moeten we ook niet met elkaar omgaan. maar wel met onderscheidingsvermogen en een luisterend oor.
  ik groet u wederom vriendelijk!

  • Nicky schreef:

   Geachte Dhr,

   Dank u wel voor uw reactie.
   Het is geen doel op zich om het met elkaar eens te worden. Een conversatie met wederzijds respect kan waardevol zijn ook als men uit elkaar gaat zonder het eens te zijn, worden.
   Ik waardeer uw schrijven zeer, en luister ook zeker naar uw levensverhaal, alleen plaats ik alles wat u schrijft in context van het Woord van God. Dat is mijn leven, mijn adem, mijn denken, mijn doen en laten. Alles buitenom Zijn Woord is leeg, hol, waardeloos en misleidend.
   Maar zoals u ook al schijft is een conversatie alleen op papier erg lastig. Het emotionele aspect wat zeker een toegevoegde waarde heeft is op papier uitgesloten.

   Inderdaad, er staat veel op het spel als wij het Woord van God delen. Daar ben ik het direct met u eens. Wij zullen ons daar voor moeten verantwoorden. (Hebreeën 13:17) Maar dat is ook meteen de reden waarom wij zo strikt en Bijbel gericht zijn en altijd de conversatie linken aan het Woord van God. Wij waken voor verschillende winden van leer en weerleggen opvattingen die hun grond niet in Gods Woord vinden. (Efeze 4:14 t/m 16)

   U schrijft: de definitie van geaardheid die u bezigt is: ongehoorzaamheid. Alle mensen, (ook ik) zijn
   geboren (ontvangen) in zonde en ongerechtigheid. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Psalm 51:7 Nu, God heeft ons perfect geschapen, als man en vrouw met liefde voor het andere geslacht. Helaas zijn Adam en Eva in zonde gevallen, ze waren ongehoorzaam aan het verbod van God. (Genesis 3) Wij kunnen op Bijbelse grond definiëren dat Zonde ongehoorzaamheid aan God is. God heeft man en vrouw geschapen… NAAR ZIJN BEELD!
   En God schiep de mens NAAR ZIJN BEELD; naar het beeld van God schiep Hij hem; MAN EN VROUW schiep Hij ze. (Genesis 1:27) Dit is de scheppingsorde direct uit de Bron: God.
   Dat er NA DE ZONDEVAL = ongehoorzaamheid aan God, mensen geboren zijn die aantrekkingskracht voelen, ervaren naar personen van het zelfde geslacht is NIET uit de Bron: God. En als iets niet uit de Bron God komt, komt het uit de andere Bron: DUISTERNIS! De tegenstander, ONGEHOORZAAMHEID!

   Aan die waarheid mogen wij niet komen! Maar vanuit die waarheid is er belijdenis, vergeving en herstel! Zonde moet met wortel en al uit ons leven uitgerukt worden!
   Mag ik u een voorbeeld geven. Stel uw hart als een tuin voor en stel ongehoorzaamheid als een boom voor. We kunnen die boom snoeien door ons leven te heiligen. Door de blaadjes eraf te knippen, daarna de kleine takjes, weer later de grote takken en als we nog verder gegroeid zijn in levensheiliging zagen we zelfs de boom om! We straten over de plek waar de boom staat heen en de boom is uit het zicht! De uiterlijke kenmerken van die boom zijn uit het zicht weggenomen, en we waden ons in een staat van levensheiliging voor God. Alle kenmerken van onze ongehoorzaamheid, het praktisch leven in zonde zijn uitgebannen, en we zeggen, nou, die stronk staat onder de tegels daar zorgt God maar voor, of die nu verdort of niet. Dat stukje zonde, dat stukje ongehoorzaamheid moet God maar mee doen wat Hij wil. En zo leven we verder. Nee, die stronk halen we niet uit onze tuin, dat is te veel werk, dat doet te veel zeer, nee, God doet U dat maar…. Of niet.
   Dit is nu net de grootste leugen van de duisternis! We moeten die boom verwijderen met wortel en al! Anders blijft er een bron bestaan waar maar nieuwe scheutjes uit blijven groeien, en is het terug vallen in ongehoorzaamheid onvermijdelijk! We moeten de Bijl aan de wortel leggen en niet alleen de boom om hakken maar ook de wortels eruit trekken. En daar doelt de Bijbel op als er gesproken word over ons vlees kruisigen en doden. Door het geloof in Jezus Christus zijn wij een compleet NIEUWE! Schepping. Niet een nieuwe schepping met wortels van dood. Nee, een compleet nieuwe schepping, er groeit een NIEUWE boom die zijn wortels in het Eeuwige leven heeft! Niet meer ik maar Christus leeft in mij! Christus en zonde / ongehoorzaamheid gaan niet samen, je kan geen twee heren dienen! Of we leven 100% in en met de zonden, of we keren de zonde de rug toe en leven 100% in en met de Heere Jezus Christus! Een zondige geaardheid moet ook vernieuwd worden!
   En ALLES is mogelijk voor God, en voor degene die geloven! Maar de vraag die gesteld moet worden is deze: Willen we dit wel? Willen we ons vlees kruisigen? Willen we oprecht sterven met de Heere Jezus? Als we werkelijk een compleet nieuwe schepping zijn, willen we helemaal van Christus zijn, ook onze geaardheid, ook willen we onze aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht afleggen om liefde te gaan ervaren voor het andere geslacht om zo in gehoorzaamheid aan God te mogen leven!
   Nee, ik zeg niet dat dit makkelijk is en zonder strijd zal gaan. Misschien zelfs met vallen en opstaan, maar er is kracht, wonderbaarlijke kracht in het bloed van het Lam!

   Zelf heb ik deze strijd op een heel ander vlak moet voeren, maar in en door de Heere Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars! Maar nooit buiten onze eigen wil om!

   U schrijft: juist het geloof in Jezus Christus heeft me er toe gebracht mezelf te accepteren in wie ik ben. dat werkte helend…dit geld zowel heteroseksuele als homoseksuele mensen. geaardheid veranderd daarna niet. U haalt daarbij Romeinen 8 aan: leven door de Geest betekend volgens Paulus dan ook, dat we zowel onze vrijspraak als de reiniging van ons innerlijke en uiterlijke leven nergens zoeken dan bij Christus Jezus, onze Heere.
   Dat is nu net waar we de ruis op de lijn ervaren. Reiniging van ons innerlijke en uiterlijke leven.
   Reiniging van ALLES wat niet van / uit God is! Ook onze geaardheid moet niet alleen gereinigd worden maar compleet vernieuwd! NAAR ZIJN BEELD!

   U schrijft: Ik wil u vragen, is het ook een zondig gebrek dat we onmachtig zijn de complexiteit van ons denken te omvatten? Dat is een goede vraag, die misschien zelfs met `ja` beantwoord kan worden.
   En dan verwijs ik naar Efeze 3:16 t/m 19 Maar dit is een dwaalspoor, en die afslag nemen we maar niet. Je kan de vraag ook met `nee` beantwoorden en je dan beroepen op het feit dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. (Jesaja 55:8 en 9)

   U schrijft: Denkt u niet dat ook ik mag zeggen met psalm 139, ik loof u omdat u mij zo wonderlijk gemaakt heb? Dat denk ik niet. Dat weet ik zeker! De schepping van God was perfect, en ja wij zijn wonderlijk gemaakt, maar dit mag nooit op toepassing zijn van onze zondige toestand. God heeft ons wonderlijk gemaakt, wij hebben het wonderlijk verknalt! Maar gezien vanuit ogen van God, van Zijn schepping zijn wij wonderlijk gemaakt door de Schepper.

   U schrijft: ik breng het elke dag bij God, Hij mag ermee doen wat Hij wil. Maar ik probeer daar blanco in te staan, omdat ik anders psychisch in de knel kom, en ja, ook nu verwoord ik de stem van velen…
   Hier verschillen wij van mening, U laat de wortels zitten en zegt: God doe u er maar mee wat u wil, maar door Gods Woord kennen wij de wil van God, en EIST! God gehoorzaamheid.
   God wil dat u zich volledig bekeerd, uw vlees kruisigt en sterft met Christus! Om op te staan in een NIEUW leven!

   U schrijft: Het gaat over de vormig van seksualiteit die onderhevig is aan vele complexe processen, die niet in termen van zwart of wit, goed of fout, zondig of rein te vatten zijn. zo moeten we ook niet met elkaar omgaan.
   Ook hier verschillen wij van mening! U verschuilt u achter het feit dat vorming van Seksualiteit niet omschreven kan worden met zwart/wit, goed/fout, zondig/rein.
   Gods Woord spreekt wel zo! En dat Woord heeft ons dat al in het allereerste begin willen duidelijk maken, duisternis/licht!
   Het kan niet meer tegenovergesteld zijn! En ik ga niet mee in uw pleidooi om zo niet met elkaar om te gaan, wij gaan juist heel doelbewust zo met elkaar om! Gods Woord leert ons dat door heel de Bijbel heen, de prediking van Jezus Christus had die ondertoon. En er licht nog een zeer ernstige waarschuwing in het woord van God waar ik u op wil wijzen: Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;
   Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die dezelve vinden. Mattheüs 7:13 en 14.
   Wij hebben dit al vaker gezegd:
   Het is juist de ernst van het Woord van God, wat ons dringt om de weg naar behoud te prediken.
   Maar niet door mensen in een leugen van ongehoorzaamheid te laten leven!
   U vind dat ik hard ben, oordeel, ongevoelig ben, niet luister, het allemaal verkeerd begrijp, enz.
   Maar diegenen zijn hard die volle zalen trekken, door mensen in hun zonden om te laten komen door al die mensen naar hun mond praten. Nee, een goede Herder LEIDT zijn schapen, en plakt geen pleisters op open wonden door de splinter er in te laten zitten waardoor de wond alleen maar verder ontsteekt. Nee! Een goede herder die trekt de splinter eruit! Met wortel en al! Dat doet zeer bij dat schaap en misschien begint die wond wel te bloeden! En dat schaap werkt dat proces tegen omdat dat proces pijn doet! Maar een goede herder stopt dan niet, maar trekt heel de splinter eruit, stopt het bloeden en verbind de wond. Zo alleen kan de wond helemaal genezen. En op het moment dat de wond genezen is en helemaal geen pijn meer doet, is het schaap de goede herder dankbaar dat de Herder doorgepakt heeft!

   Nee, het gaat niet om mijn gelijk te halen of dat we het samen eens worden, het gaat mij om uw behoud! En dat u ook in dit leven compleet vernieuwd kan en mag leven tot eer en verheerlijking van onze Heere Jezus Christus! Zonder de pijn van een afgebroken splinter of de wortels van een boom die maar blijven zweren en etteren. In en door de Heere Jezus mag u een compleet NIEUWE schepping zijn! Leven in en naar de scheppingsorde van God!

   God zegent u,
   Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u geeft de Geest van de wijsheid en de openbaring in Zijn kennis;
   Namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat u mag weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;
   En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht,
   Die Hij gewerkt heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet ter rechter (hand) in de hemel; Efeze 1:17 t/m 20

   Met een vriendelijke groet en Gods zegen
   De sitebeheerder.

 4. Hs schreef:

  Ik heb uw reactie gelezen. Nogmaals, u kent mijn persoonlijke verhaal niet. Wie weet wat pijn is, dan degene die het heeft? Ik ga er verder ook geen energie meer insteken, dit kost me meer energie dan ik op het moment heb.

  Het Woord moet echter met beleid gebracht worden. Ik wijs u op wat Jezus zegt tegen degenen die veel commentaar hadden op Zijn leerlingen, Matteus 9:16-17.

  Ik gebruik dit niet als excuus om warm en droog te kunnen blijven zitten waar ik zit. Dat heb ik voldoende aangetoond.

  Met het Woord schermen is niet zo moeilijk. Wees alstublieft voorzichtig. Het leven heeft mij geleerd dat de waarheid niet slechts bestaat uit woorden of opvattingen, maar ook in onderscheidingsvermogen, positie en ervaring. Alles op Zijn tijd. Zijn wegen zijn hoger als de onze, alsook Zijn gedachten.

  Ik wens u veel wijsheid toe.

  • De Site beheerder schreef:

   Geachte Dhr:

   U schrijft: Het leven heeft mij geleerd dat de waarheid niet slechts bestaat uit woorden of opvattingen, maar ook in onderscheidingsvermogen, positie en ervaring.

   Dat is uw les, en dat respecteer ik.

   Wat ik heb mogen leren is: Indien (als) dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u waarlijk (echt) vrij zijn. Johannes 8:38

   Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen (Johannes 8:31).

   Jezus Christus is Het Woord van God. (Johannes 1)
   Blijf dicht Bij Hem!

   U zult de waarheid kennen (Johannes 8:32)
   En de waarheid zal u bevrijden (Johannes 8:31)

   Want Dat Woord, Die Waarheid, heeft hen vrijgemaakt uit de angst voor veroordeling, voor straf, voor de dood, die hen voorheen als een slaaf aan de zonde (ongehoorzaamheid) bond. Nee, ze zijn nu geen slaaf meer, maar kinderen van God, voor eeuwig thuis bij Hem (Johannes 8:34-36).

   Als een slaaf geen slaaf meer is, is hij vrij!

   Jezus Christus Is! Dat Woord. Hij Is Het Zelf!
   Hij Is ook Het Leven! Hij Is Dat Zelf!

   Niet meer ik maar Christus leeft in mij. (Galaten 2:20)
   Er is HELEMAAL GEEN duisternis in Hem! (1 Johannes 1:5)

   Als Jezus Christus in ons leeft, is er helemaal geen duisternis in ons!

   U schrijft ook: Alles op Zijn tijd. Zijn wegen zijn hoger als de onze, als ook Zijn gedachten.
   Dat is waar, maar nooit tegen Zijn Eigen Woord in!

   Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 1 Thessalonicenzen. 5:21

   Hartelijke groet en zegen:

   De site beheerder.

 5. Mahalia schreef:

  He nicky, je maakt jezelf onaantastbaar als ” gezant van jezus” . Hiermee maak je de communicatie met anderen erg lastig, je metselt jezelf in , en staat dan niet open voor anderen. Ik feite zeg je, ik heb alle kennis en waarheid in pacht. En dat heb je niet. Durf zelf kwetsbaar te zijn.

  Je citeert makkelijk je bijbteksten op, en past ze fijnloos aan op elk bericht wat je krijgt. De oudste zoon kende ook het schrift, hielt zich prima aan de regeltjes van Vader, je kon hem op geen fout betrappen………..

  Pas op, je oordeelt te snel. Je valt mensen aan op hun identiteit en dat is het ergste wat je kan doen. Jezus zei ‘ u oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand ‘.

  ken jij deze mensen persoonlijk? Heb je je verdiept in hun persoonlijke verhalen? Kunnen ze een vriend van jou worden? Begin daar eens mee.

  • Nicky schreef:

   Goeden middag Mahalia,

   Dank je wel voor je reactie.
   Je omschrijf je mening aanneembaar. Maar het is hoe jij mij ziet, hoe ik bij je over kom. En dat is is prima natuurlijk.
   Maar niks is minder waar. Het ” gezant van Jezus” zijn betekend voor mij leven en leren vanuit Zijn autoriteit. Dat “ingemetseld” zijn is voor mij binnen de grenzen van Gods Woord leven en leren. Ik probeer zeker open te staan voor anderen, iedereen zelfs! Wat jij over mij zegt, dat ik in feite zeg… Heb ik niet gezegd. 😉 Dat is jouw interpretatie. Nee! ik zeg je, ik heb NIET alle kennis en waarheid in pacht. Al zou dat wel zo moeten zijn. (Efeze 1:17 t/m 23, 3:16 t/m 21 en 4:13 Ja zeker durf ik kwetsbaar te zijn, maar de zekerheden en waarheden van Gods Woord zijn voor mij Ja en amen! Zonder Dat, zijn we gelovigen die met alle winden meewaaien, zonder houvast en zekerheid. En onze bestemming ongewis.

   Vergeet niet, Jezus en Zijn Woord bestaat niet! Jezus IS Het Woord!
   (Johannes 1)

   Mijn antwoorden op wat geschreven word onderbouw ik vanuit Gods Woord.
   Dat is anders dan Bijbelteksten fijnloos toepassen op elk bericht dat ik krijg.
   Trouwens… je doet precies hetzelfde! 😉 Snap je?

   Inderdaad, ik oordeel. Gods Woord leert mij om te oordelen of iets uit God is.
   (1 Thess. 5:21) En oordelen wat er gesproken wordt. (1 Kor. 14:29)
   Dus jouw reactie is prima!
   Maar veroordelen doe ik niet. Ik weet wie ik was, en waar ik vandaan kom, de grootste van het uitschot is welkom bij God.

   Nee, deze mensen ken ik niet persoonlijk. Ja, ik verdiep mij in dat wat ze schrijven.
   Je vraagt: Kunnen ze een vriend van jou worden?

   Dat is een hele interessante vraag. Op welke vriendschap doel je? oppervlakkige vriendschap ja. Maar een diepe vriendschap van hart tot hart? Nee. Wat ik nu ga zeggen is keihard en voor velen verwerpelijk. Maar ik kan geen vriend van deze wereld zijn! Wie een vriend van deze wereld is, is een vijand van God! Jakobus 4:4

   Natuurlijk heb ik ieder mens van harte lief en zal er alles voor over hebben om welke mensen dan ook aan het hart van de vader te brengen. Maar een echte hechte vriendschap ontstaat pas als er twee gelijkgestemden zijn! Een ongelijk span… (2 Kor. 6:14) Ik hoop dat je het verschil van vriendschappen begrijpt.

 6. Mahalia schreef:

  Jouw post , inclusief dat plaatje is verwerpelijk, en je ziet het niet. Je bekijkt het vanuit een context die ik wel begrijp in het christelijk jargon, en daarmee snap ik ook dat je zegt dat God’s woord je leert oordelen of iets uit God is of niet. Je hebt gelijk dat je daarmee zegt niet te veroordelen. Maar wat je niet echt beseft ( en dergelijke post van christenen over LGBT ) is dat het niet zomaar een kwestie is. Het gaat over mensen. En daarmee ben ik het eens met meneer Hs dat een post zoals deze destructief kunnen zijn. Maar dat pak je niet.
  Dat neem ik je niet kwalijk, ik heb ook mijn dingen.
  Maar waar het altijd op neer komt is ‘wij’ ( hetero’s) versus ‘zij’ ( lgbt). Wat ik al zei, je raakt mensen diep in hun identiteit. Je oordeelt op grond van het gros aan christenen met hetzelfde denkgoed als jou over homoseksualiteit en de Bijbel. Ik vind het dan ook niet gek als iemand tegen me zou zeggen, je bent christen dus tegen homo’s. Als dat ons geluid is ? Dan noem ik mijzelf alleen nog maar hierom geen christen. Vraag je eens als je berichten plaats als deze dat je het over individuen hebt met allemaal een uniek verhaal. Iemand die worstelt met zijn geaardheid trek je niet naar het Vader hart door zo’n lomp homofobie’s plaatje erbij te zetten. Wil je het over zonde hebben? ( homoseksualiteit is nou eenmaal makkelijk ) Dan kan ik je vertellen dat trots de ergste is.
  Luister naar de verhalen van mensen. Via, Ja makkelijk in je comfortabele bubbel achter een scherm. Zo kan ik ook een werkstuk maken over de boekiewoekie aap in zuid oost Azië. Zoek die mensen op, en kom dan nog eens terug op je oordeel. Vind ook dat de kerk ( het lichaam in zijn geheel als het instituut kerk) eens een einde moet maken aan homofobie. Hoeveel mensen wel niet kapot zijn gemaakt door “onze kerk”, dat is echt verschrikkelijk en verwerpelijk. Het is uiterste gevoelig. Nogmaals, geen kwestie. Ik geloof dat jij mensen lief wilt hebben, en dat je het op jou manier goed bedoeld. Religieuze mensen dachten vaak dat Jezus zelf een zondaar was. Jezus rekende veel van hen tot zijn vrienden, hij luisterde en raakte hun hart. Die houding is gebaseerd op de waarheid, die wilt , die verlangd ernaar om te luisteren, te begrijpen, de andere kant te leren kennen. Het is echter echt complexer. En wat Hs zei: maatwerk. Een kwetsbaar onderwerp menselijk maken met echte verhalen en hen in de ogen kijken.
  Het Evangelie is het goede nieuws , maar waar is soms het licht van de lichtdragers? Het “goede” nieuws laat de mensen waarover je het hebt zoeken naar beter nieuws, want als het Evangelie geen goed nieuws is maar bijvoorbeeld een opsomming van bijbelteksten is dat helemaal geen goed nieuws. Goed nieuws is je hart en daarmee met recht dat Hij het Woord is! Is.

  Ik kan ook bijbelteksten opzoeken en daarmee wijzen dat ik zoooooo met je te doen hebt , jij als homo, transgender etc ( echt wel uit liefde), maar sla de plank volledig mis! Op jouw 1 kor 14:29, kan ik dan makkelijk mattheus 7 plakken: ‘Oordeel niet’. Vind ik persoonlijk niet zo boeiend. Te easy. Het is namelijk geen schild omdat ik het misschien lastig vind te onderzoeken wat ermee bedoelt word dan op de oppervlaktete blijven. Wat er óók mee bedoelt kan worden, zoals jakobus 4:4. ‘Wie een vriend is van de wereld is een vijand van God. ‘ een vriend is een vijand die ik nog niet ken.’ Óf nog meer hoe ik deze tekst zie : laat je niet heersen door trots ( iets hoger stellen dan God zelf. Het is God en Hij alleen) Annyway dat is een ander topic 😅 vind je nog steeds lief hoor, broeder 🙂

 7. Nicky schreef:

  Beste Mahalia,
  Bedankt voor je reactie. Weet je wat verwerpelijk en destructief is? Onze zonden! onze ongehoorzaamheid aan God. Ja ook die van mij. Zo verwerpelijk dat God Zijn zoon moest opofferen om jouw en mij en iedereen te kunnen redden van het oordeel van God! Je schrijft: Maar waar het altijd op neer komt is ‘wij’ ( hetero’s) versus ‘zij’ ( lgbt). Is dat zo? Nee! Wat ik doe is feiten citeren. Kijk ik kan plaatsen wat ik wil, over Gods Woord en zal nooit een reactie krijgen behalve! over LBGHT, HEL en ONGEHOORZAAMHEID. Waarom? omdat wij dat niet willen horen! Moet ik daarom deze (zo pijnlijke) onderwerpen maar mijden? Nee! voor mij persoonlijk geld HEEL! Gods Woord en niet hoe de samenleving er over denkt en tegen aan kijkt. Begrijp me goed ik voel me door niemand aangevallen, maar ik hou zo veel van God, ik sta voor Zijn waarheden, ook al wordt keer op keer mijn kop eraf geslagen als ik die boven het maaiveld uitsteek. En met alle respect jij denkt op sommige punten 100% anders dan ik en dat mag, dat respecteer ik, en ik geniet van jouw eerlijkheid, het jezelf zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik sta voor mijn overtuiging daar ik denk dat die naar Gods wil is.

  Nee, ik ben niet tegen homo`s en lesbies sterker nog ik hou van hen, maar mijn drijfveer is om ze aan het hart van de Vader te brengen zodat ze van elke band die ze bindt vrijkomen! En soms moet je confronteren om mensen wakker te schudden! Zeker in een samenleving als vandaag waar Gods Wil met voeten getreden word, juist ook in de kerken! Ieder christen, homo of niet wordt in slaap gesust door de leugens van de (zogenaamde) pastors. Daar waak ik voor.

  Het is heel eenvoudig, als het evangelie geen goed nieuws is, moet je inderdaad verder zoeken! Als mensen zich niet willen bekeren, en naar de wil van God gaan leven is het evangelie inderdaad geen goed nieuws voor die mensen. Daar kiezen ze zelf voor!

  Weet je, je kan elke tekst of gedeelte interpreteren zoals je zelf wil. Daarom bestaat er zoiets als context lezen. We moeten oppassen dat we niet gaan zeggen; oké, de Bijbel zegt het zo, maar ik vind het mooier en liever klinken als de Bijbel het op mijn manier van denken zegt, dus…

  En ja, ik kan heel autoritair overkomen, alsof ik alle waarheid in pacht heb, ben ik me van bewust. Sorry, vergeef het me alsjeblieft want ik heb niet alle wijsheid in pacht. Maar ik weiger, me af te laten trekken van de waarheden die de Bijbel (niet ik) ons leert! En als jij een ander inzicht hebt, die jij kan stoelen vanuit Gods Woord dan stel ik mijn inzicht bij. Ik wil ook leren en onderwezen worden, maar ik blijf alle onderwijs toetsen aan het Woord van God. Voor mij is Gods Woord heilig, niet de mening van mensen. Excuseer mij, maar ik heb er voor gekozen radicaal te zijn, zwart wit, no compromissen. En ja, ik sta alleen. Maar dat wist ik van te voren.

  Haha! Dank je wel voor je liefde! (meen ik!) Dat is zeker wederzijds. Ik geniet echt van je openheid en eerlijkheid. je bent een mooi persoon, en gezegend. Blijf jezelf! ijzer scherp ijzer! jij bent mijn lieve zus! <3

 8. Mahalia schreef:

  Op welke manier draag jij mee dat deze mensen zich geaccepteerd voelen om wie ze zijn? ( en niet hun geaardheid)
  Wat wil ik uitdragen naar een wereld die verweest is?
  Hoe zou mijn eigen verhaal een bijdrage kunnen zijn, en mijn eigen kwetsbare kant?

  Want, als jij zegt geen hart tot hart vriendschap met een homo te kunnen hebben dan begrijp ik je harde bericht over LGBT.
  Dan begrijp ik dat je niet ziet dat je mensen met je bericht hier pijn mee kan doen.
  Want vanuit een comfortabele hetero positie is dat makkelijk praten. Maar het word al iets gevoeliger  als je broer,  zus, moeder, vader of kind ‘het’ zou zijn.

  Wat betekent het om het gezicht van Jezus te laten zien?
  Wie weerspiegelt  zijn gezicht? 
  Zelf verbaasd het me niet dat ‘hot topics’ als hel  bijvoorbeeld en nu dus LGBT veel commotie oproept. Gelukkig maar! Het laat zien hoe gevoelig deze vraagstukken zijn, dat er iets broeit .

  Ik zei al eerder dat ik vermoed dat je je niet verdiept in de (gelovige) homo mens die meer is dan zijn geaardheid. Ik vermoed dat je je niet verdiept in persoonlijke verhalen , vaak ook verdrietige van de mensen om wie het gaat.
  Mag ik dan ook even oneerbiedig jouw eerste bericht in een conclusie trekken;
  De focus die op de ‘zonde’, ligt de ‘ongehoorzaamheid ‘, het is tenslotte ook je titel. Maar de mens moet wél lief gehad worden en nog veel belangrijker; ‘ God heeft die persoon lief ‘,. Dat is wie je bent ( wat ook helemaal waar is). Maar leg wél je zonden af…., want….anders’

  Zoiets?

  Een ‘voor wat hoort wat’?
    Een moralistisch soortje surrogaat van evangelie verkonding? De overtuiging dat je vind vanuit het Woord dat  ongehoorzaamheid  het punt is waar we nu op stranden, en nu door.  Beland te zijn op dat punt moet daar een bepaald gedrag uit voortkomen.  Dat je ‘poef pats” van je homoseksualiteit af bent.
  Stop ermee, zeg je. Ja stop ermee?
  Ergens in een land waar homoseksualiteit domineert is hetero zijn wat je van je af moet leggen, dat moet je worden, dat is wat je bent. En stop met je zondige heteroseks en het verlangen naar een levenspartner!
  Als je daar maar van bekeert , nou dan pas mag je zijn Koninkrijk binnen gaan.’
  Zoiets?

  Je  had, alvorens je het idee had ook iets te moeten zeggen over LGBT  al een uitkomst .  Dat vervolgens geciteert word vanuit de Bijbel. Dit is hoe het namelijk zit, vind je. Ook al zeg je niet de waarheid in pacht te hebben. Thank god 😉  Met knip en plak werk zijn de citaten  dan ook een aaneenschakeling van een hoop bijbelverzen.
  Het is een opsomming met een uitkomst dat past binnen jouw theologie. Met dat gegeven ook in je achterhoofd, en vervolgens is daar geen ruimte over voor de ander.
  De nodige hoofletters die fungeren  om de overtuiging extra kracht bij te zetten. Het is jouw interpretatie van het Woord, zo stellig van de overtuiging.
  Als ik nu  als lezer nog iets in te brengen heb op het Woord, dan faal ik bij deze al , want ik ben inmiddels al volledig omver geblazen door een kanon aan woorden betoog vanuit het Woord. 
  Ik sprokkel  pijnlijk mijn afgeschoten ledematen bij elkaar. God is zijn grondpersoneel niet bijt de lezer zich nog toe. En als deze lezer zijn indentieit in Jezus aan het ontdekken is en vrede heeft kunnen vinden of zoekt in Hem én dus ook met zijn  geaardheid, of nog worstelt,  dan  is diegene nu echt wel verloren verklaard  op grond van jou  georganiseerde slagveld uiteenzetting van de bijbelgetrouwe schrijver. 
  Waarvan de uitkomst dus alvorens een ingenomen was zonder enige empathie.
  Dat voelt niet zo heel eerlijk. Dat voelt niet  zo echt oke . Dat maakt het voor mij  deels een reden het een verwerpelijk bericht te vinden.

  Wederom; eens hoeven we het niet  eens te zijn, maar de boel figuurlijk  een beetje oprekken in je hoofd kan best een vruchtbare uitwerking hebben; Mijn dogma’s en  mijn theologietje op de schop.
  Regelmatig heb ik iemand gehoort die het woord Gods verdedigd, zo van: maar het staat er toch?!
  Dat zie je toch, kan je niet lezen? Wat dan?, zegt de ander.
  Nou , dat God homoseksualiteit afkeurd .
  Is dat zo?
  Oke, waarom vind je dat? dan ga ik het Woord onderzoeken.
  En haal ik er als surrogaat nog wat christelijke boeken bij die over LGBT / homoseksualiteit geschreven zijn , en haal ik ook de verhalen erbij van echte mensen. En nog wat filmpjes ofzo , die bekijk ik ook.
  Het is namelijk geen kwestie wat je ff aan je repertoire toevoegt,  het gaat over mensen en de kwetsbaarheid die daarin zit.

  Maar als je hart er al niet naar uit gaat,  er daardoor niet echt een bewogenheid is, geen echte interesse in mijn ogen,  moet je dan niet eerst even nadenken voordat je bericht als ‘LGBT is ongehoorzaamheid ‘ op je website lanceert? Als het hart  niet  echt ontvankelijk is voor de liefelijkheid, tenminste niet op de manier die overkomt dan word je snel een rechter. Of erger,  een moderne farizeeër.
  Veel christenen die er net als jij over denken, merendeel misschien wel. En dan heb je nog de vele preken,  Bijbelstudies, allemaal op youtube.
  Omdat  hun uitkomst (ook) zonde is kan je ook niet openstaan voor het leed vaak achter de geaardheid. Uit de kast komen in de ‘ wereld’ is soms al wat, maar laat staan in de kerk en in je sociale kring met je christelijke vrienden en familie om je heen.

  ‘ Maar ik als bijbelgetrouwe  christen ben gewoon hartstikke radicaal. Het is Zijn waarheid! daarom mag ik een oordeel geven. Het is zijn woord, en daarom houdt  ik mijn mond niet’. 

  Ik denk, moeten we soms niet alleen verwelkomen?
  Zijn we vaak niet te exclusief  bezig als christen? En is radicaliteit dan een soort bravoure geworden? Waarvan je christelijke bubbel crew zegt; ‘ zo ey,  kijk , die durft! Ik denk het, maar hij zegt het! Tegen de wereld in met de vaandel van waarheid en zuivering in de hand, we zijn op missie!

  Waar zit onze eigen doorn in het vlees?
  Waar overschreeuwen we?  waar slaat de plank mis?

  Maar waar ontmoet ik jou?,  hoe kan ik dienstbaar zijn? Ik begrijp de complexe fragieliteit van het leven, dat is pas  echt een slagveld te noemen.  Jij, mooi persoon.  Waar kan ik een brug bouwen?,  waar kunnen we elkaar vinden? Waar zijn radicale vredestichters en de verhalen die samen vergroeien met de ogen gericht op de liefde van de vader.  Die altijd, maar dan ook altijd op de uitkijk blijft staan voor jou, voor mij en die ander.

  Misschien  denk je dat ik mee klets met de ‘wereld’ mee, met je tijd meegaan ofzo. Maar ik doe niet populair.  Meegaan in een stroom dat alles maar mag, alles kan en geaccepteerd moet zijn en we nergens meer onze vraagtekens mogen zetten.
  Een stem van een gelovige hoort die van hoop te zijn,  lef mét en in liefde.

  Ik ben me bewust hoor, mijn kijk/visie is ook maar mijn kijk op de vele anderen. Iets  wat ik zelf ook wil toetsen aan het woord. Ik zoek, en de Bijbel blijkt continue ook weer onuitputtelijk.
  En mijn gedachten worden ook niet altijd gevolgd bij mede gelovigen.  Daar zouden die gedachten radicaal  kunnen zijn. Over dit onderwerp bijvoorbeeld.  Niet in de ‘wereld ‘nee, maar wel in een christelijke omgeving. Een plek als de kerk waar men juist naar de mond gepraat wil worden in de bevestiging in wat haar of zijn overtuiging ook de jouwe is. Dat is vetrouwend. Ook heel mens eigen.
  Mijn kijk zou een reden kunnen zijn dat ik niet voor een spreekbeurt zou worden uitgenodigd in een gemeente , als ik daar ambitie voor had;-)  Ik mag echt niet alles roepen hoor. Als ik zeggen zou dat een praktiserende homo of transgender mijn zangdienst mag leiden, ik noem maar wat, of ik  de opname van de gemeente zwaar in twijfel trek dan bevind ik me al op glad ijs, kans is groot dat je bestempeld word als dwaalleraar.

  Zacheüs zat  in de boom , de tollenaar werd geroepen bij zijn naam. Maar
  soms zit Jezus in de boom, wachtend dat ik hem bij naam noem. Jezus die afwacht waneer de kust veilig is zodat hij uit de boom kan klimmen en ik Hem voorstel om samen een maaltijd te houden.
  God wilt ruimte in je eigen hart. En  laten zien hoe Hij ze ziet. De hele LGBT krijgt de ereplaats.
  Denk dat daar het in eerste instantie omgaat. Om liefde en gerechtigheid.
  Buiten de ingesleten paden is God zoveel groter dan wij kunnen doen denken en beseffen.
  Ik geloof dat God de vader,  een God van ‘zorg op maat’ is. Hij is zoveeeeeeeeel groter dan onze ideeën en opvattingen vanuit het woord.
  Als we de verbinding maar niet verliezen. Het hoofd niet van het lichaam rukken. We Jezus de maaltijd laten bereiden. Aan die grote tafel hoef je het niet eens te zijn met elkaar. Jammer dan ook, dat gelovigen hun eenheid met elkaar verliezen. ( ander punt). Want leg ik mijn kijk aan jou op dan doe ik hetzelfde.
  Want dan blijf je op een punt tegenover elkaar staan met je ‘eigen gelijk’.

  Pas je  niet op, dan vloeit je oordeel op “neuraal gebied” in een veroordeling met Bijbel in de hand: ‘ Cause  the (my)  bible tells me so’.
  Want zo , denk ik, dringt ook religie de kerk binnen.
  En jagen we ze de kerk uit.
  Jagen we de homo eruit omdat hij zijn homoseksualiteit prakiseerd in zijn of haar liefdevolle relatie,  mag ie ook al niet meedoen aan het avondmaal. 
  Je staat als homo al vaak al in je hemd, word je word ook nog van je hemd beroofd.
  Een sluipmoordenaar hoor, die religie.
  Misselijk he?, die religie.

  God heeft je lief. punt.  Maar? God heeft je lief punt. Maar? God heeft je lief. punt. Ook om wie je bent? Ja , God heeft je lief. punt.
  Dat is altijd het antwoord. Is dat dan suiker evangelie zoals ik welleens hoor? Honing op de mond? Of is het de radicaliteit wat liefde tot essentie op het bot is? Liefde brand, verteerd,  het heelt en verbind.
  De paradox is wonderbaarlijk.
  Getikte liefde is  wel. Wie sterft er überhaupt uit vrije wil voor je vijanden?
  Voor mij als (oordelende) mens ,  maar ook als gelovige is dit maar moeilijk , tot niet bevatten, ergens helemaal niet. Maar God schonk ons genade.
  Het vraagt om te capituleren,  een andere manier van denken, loslaten en acceptatie. En repeat.  Steeds weer een verlangen om een vernieuwd denken. Vernieuw mijn denken, dat is mijn verlangen. Dan kan ik op plekken komen waar de paden niet zijn ingesleten, dan wordt God groot , zo groot, ga ik steeds minder begrijpen ook,  worden mijn vragen groter ook, de hunkering naar zijn aanwezigheid intenser ook.

  Disclaimer 😉
  Beste nicky, dank je wel voor jouw eerlijkheid,  je hebt je hart op de goede plek, je bent gedreven en bedoelt het goed  , die goede bedoeling is ook mijn intensie en gelukkig zijn we het op èèn ding wel eens; de monchoutaart van het wooncafe 🙂
  Ik lees nu het boek ‘ eindelijk thuis ‘ van Henri Nouwen die de vergelijking van de verloren zoon behandeld naar aanleiding van het gelijknamige schilderij van Rembrandt van Rijn ( terugkeer van de verloren zoon.  Het leert me anders kijken naar mensen, naar mijzelf vanuit de positie van de jongste zoon, de oudste en de vader. Aanrader, heel mooi 🙂

   

 9. Nicky schreef:

  Beste Mahalia,
  Bedankt voor je (uitgebreide) reactie. 😉

  Inderdaad God heeft lief, Hij is liefde. En vanuit Die Liefde mogen wij liefhebben. Ja, ook alle mensen! niemand uitgesloten. Geen mens te vies, te grof of te ver weg.

  Je schrijft: Maar God schonk ons genade.
  Het vraagt om te capituleren, een andere manier van denken, loslaten en acceptatie. En repeat. Steeds weer een verlangen om een vernieuwd denken.

  Nu, dat is precies de kern. Capituleren van zondaar naar heilige, en denken naar het denken van Christus. Loslaten van alles wat zonder God was, en accepteren dat we (ge)dood zijn aan onszelf om te leven in Christus.

  Hoe wij ook praten en prachtige voorbeelden gebruiken, de kern van mijn boodschap blijft rechtovereind staan. En ja, die komt aan. De Liefde van Jezus voor jou en mij is geen lege, holle liefde. Hij moest lijden en sterven om de straf op jou en mijn zonden te dragen. Zodat wij recht voor God kunnen staan. Om dan maar alle zonden te leven, te accepteren en lief te hebben? Ja, dat! Je kan niet anders dan zonden lief hebben, want we hebben de zondaar toch ook lief? en die zondigt nu eenmaal.

  Nog een keer, Hoe kan de relatie tussen God en ons hersteld worden? Door het dragen van onze zonden en de straf voor onze zonden te ondergaan. – Jezus-

  Als God Zelf al zo een dodelijke afkeer heeft van de zonde…
  … accepteren wij de zonde, want we hebben de zondaar lief!

  Om te komen tot Jezus staan zonden niet in de weg, die heeft Jezus Zelf verzoend door Zijn offer. Die weg is open, vrij! Dan volgt er een proces van heiliging, sterven aan je zondige gewoontes en heilig gaan leven. Waarom? Omdat God Zelf heilig is! We gaan op Hem lijken! Zoals een kind op Zijn vader, moeder lijkt!

  Dank je wel dat jij je hart liet spreken, probeer om de kern niet uit het oog te verliezen. Ik hou van alle mensen, echt! (Anders zou ik niet op mijn Pappa lijken) En hou zoveel van hen, dat ik hoop en bid dat ze echt vrij zijn. want die vrijgemaakt is door Jezus Christus is ook echt vrij!

  Echt, ik heb goed begrepen wat jij gedeeld hebt, alleen deel ik jouw `betoog` niet. Je kan niet overal het stickertje religie op plakken. Omdat je denkt dat ik zo denk. 😉

  Religie zijn antwoorden waar wij het antwoord niet op hebben. Maar in heel veel zaken is Gods Woord klip en klaar. En daar komt `gehoorzaamheid` om de hoek kijken. En dat is nu net wat ons allemaal zo tegen de borst stuit. Want wij weten het zelf zo veel beter. toch?

  Natuurlijk geniet ik van je posten, je hebt een open mind, en hart. En daar geniet ik van. En ik hou veel van je als mijn zus! En van al dat sparren gaan de radertjes alleen maar sneller draaien bij mij. Je zet en houd mij aan het denken en overdenken. Nee, jouw energie is niet verspild. Keep the Faith!

 10. julietta Benetti schreef:

  Mag ik mezelf uitnodigen in dit gesprek. Graag wil ik hier getuigen dat ik zelf (weliswaar als hetero) een zondig leven lijden alvorens ik de Here heb leren kennen. Hij heeft in Zijn genade en geduld me niet alleen men verleden vergeven als ook een nieuw hart gegeven dat niet meer wil leven in zonde… Het oude is voorbij het nieuwe is gekomen. Zelfbeheersing gaat veel verder als ons intomen in sex, eten, drinken, boosheid, ergernis, spreken…
  *Te veel spreken*. 
  Naarmate je meer en meer met Mij leeft, kan het niet anders of je ontvangt leiding. 
   *Dit volgt onherroepelijk*. 
  Deze tijden echter zijn geen tijden om te vragen of je de weg mag zien en of je geleid mag worden, maar het zijn tijden om Mijn tegenwoordigheid te voelen en te ondergaan. 
  Vraagt de rank voortdurend aan de wijnstok of hij van sap voorzien mag worden, en of hij mag weten in welke richting hij moet groeien?. 
  Nee, dat komt juist op natuurlijke wijze door de verbinding mèt de wijnstok; en Ik heb gezegd: ‘Ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken’.
  Aan de ranken hangen de uitgelezen druiven, die allen vreugde geven en voeden. 
  Maar er is geen rank, die denkt, dat hijzelf de vruchten, de druiven, heeft gevormd en gemaakt.
  Nee!. 
  De druiven zijn de vrucht van de wijnstok, de moederplant. De rank heeft tot taak een kanaal te zijn voor de levenssappen.
  Daarom is het verbonden zijn mèt Mij het enige, dat dringend noodzakelijk is, Mijn kind. 
  Al het andere volgt vanzelf, en de verbondenheid met Mij kan het resultaat zijn van het feit, dat je jouw bewust bent van Mijn tegenwoordigheid.
  Spreek niet te gauw tegen anderen. 
  Doe dit nooit. 
  Bid altijd of duidelijk mag blijken, dat het noodzakelijk is om te spreken, en of je dan heel duidelijk geleid mag worden. 
  Mijn Geest is verdreven door de woorden van mensen. Woorden, woorden en nog eens woorden. 
  Velen hebben Mij wel Here, Here, genoemd, maar hebben niet de dingen gedaan, die Ik had gezegd.
  Spreek niet te veel. 
  Daden leven en weerklinken de eeuwen door – woorden gaan verloren. 
  Het is zoals Paulus heeft gezegd:
  Al spreek ik de talen van mensen en engelen: als ik de liefde niet heb, ben ik niet meer dan een galmende gong of een rinkelende bel. Al bezit ik de gave van de profetie… als ik geen liefde heb, ben ik niets…
  Bedenk, dat Ik zelden in woorden spreek tot het menselijk hart. 
  Men zal Mij zien door het werk, dat Ik door jouw doe; ontmoet Mij in de sfeer van liefde en cijfer jezelf weg. 
  Denk niet, dat je moet spreken.
  Toen de mens ophield om op eenvoudige en natuurlijke wijze omgang te hebben met zijn God, nam hij zijn toevlucht tot woorden – woorden. 
  Babel was er het gevolg van. Toen wilde God de mens van de aarde wegdoen. 
  Stel wat minder vertrouwen op woorden. 
  Denk er altijd aan, dat het spreken tot het gebied van de zintuigen behoort. 
  Maak het dus tot jouw dienaar, nooit tot jou meester.

 11. harry schreef:

  mooi hoe mensen zoals u altijd doen alsof ze zogenaamd vol liefde en acceptatie zitten en ondertussen het geloof gebruiken als een excuus om mensen niet te laten zijn wie ze zijn. het schrijven van zo’n lap tekst met deze boodschap vind ik minstens hatelijk te noemen.

  • Nicky schreef:

   Beste Harry,
   Als jij deze lap tekst serieus hebt gelezen, heb je gelezen dat `hatelijk` niet een eerlijk beeld is van wat er geschreven staat.
   De Waarheid – Gods Woord, leert ons om te komen zo als we zijn, maar God – bron van Liefde, houd teveel van ons om ons in de leugen te laten.
   Daarom deze duidelijke lap tekst. Een Liefde die met alle winden meewaait, en alles maar liefde noemt, is geen oprechte Liefde!
   een vriendelijke groet van de site manager.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *