Lijden om Christus wil

Op de eerste plaats wil ik duidelijk stellen dat we Gods Woord NOOIT! Op een westers denkende manier mogen benaderen.
Gods Woord is geschreven door Joden, en vanuit de Joodse cultuur.
De Heere Jezus was een Jood, en kwam op de eerste plaats voor de Joden!

Afbeelding van Enrique Meseguer via Pixabay

God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Dezelve eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij iedereen van jullie afkeert van jullie boosheden.
Hand. 3:26

Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht van God tot zaligheid iedereen, die gelooft, eerst de Jood, en ook de Griek. Rom. 1:16

Daarom is het voor ons zo belangrijk dat wij de gezindheid van Christus hebben!

De term `gezindheid van Christus` of `gedachten van Christus komt uit Jesaja 40:13: Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Dit vers wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald. 1 Korinthe 2:16 zegt: Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? Maar onze gedachten zijn die van Christus.

Wij moeten de gezindheid (gedachten) van Christus hebben. Dit betekent dat wij het leven bekijken vanuit het oogpunt van onze Redder, met Zijn waarden en verlangens in onze gedachten. Het betekent dat wij denken zoals God denkt en niet zoals de wereld denkt. Het is een gedeeld perspectief van nederigheid, barmhartigheid en afhankelijkheid van God.

In 1 Korinthe bespreekt Paulus het verschil tussen de ongelovige (de natuurlijke mens) en de gelovige. Wanneer wij de gezindheid van Christus hebben, dan vormt dit een contrast met de wijsheid van de mens (verzen 5-6). Het heeft te maken met de wijsheid van God, die ooit verborgen was (vers 6) en zonder de Geest niet begrepen kan worden (vers 14). Wanneer wij de gezindheid van Christus hebben, dan hebben wij onderscheidingsvermogen op het gebied van geestelijke zaken
(vers 15).

Met andere woorden zonder opnieuw geboren te zijn kunnen wij NIET! Geestelijk onderscheiden!

Maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
Die wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.
Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
1 Korinthe 2:12 t/m 14

Wat doet die Geest?
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest van de waarheid, Hij zal je in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij jou verkondigen. Joh. 3:16

Wie is Die waarheid?
Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

De Heilige Geest leid ons in Jezus Christus!
Wat is Jezus Christus?
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Enig geborenen van de Vader), vol van genade en waarheid.
Joh. 1:1 en 14.

De Heilige Geest leid ons in het…Woord!

Wat leert het Woord nu over het lijden in Christus?
Wat ons echt een heel duidelijke blik geeft in het lijden is onze grote vriend Job.

Nee! Lijden komt niet van God, Hij gebruikt het, en keert het om ten goede, altijd!
Dat is de boodschap door heel het Woord heen.

En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd (bestemd), het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.
En die Hij te voren verordineerd (bestemd) heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Rom. 8:28 t/m 30

Hoe werd Christus verhoogd?
Door Zijn lijden heen! Het ultieme lijden, bracht de ultieme verlossing!

Ziende op de oversten Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten ter rechter God. Hebreeën 12:2

Veel gelovigen beseffen niet dat wanneer zij door een fase van lijden gaan, zij gemeenschap hebben met het lijden van Christus. Paulus zegt in Kolossenzen 1:24, ‘Ik ben blij dat ik nu voor jullie lijden moet ondergaan, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van de pijnen die Christus te wille van Zijn Gemeente heeft geleden.’

Jezus’ totale bediening was constant in tegenspraak met de bijbelleraren en theologen uit Zijn tijd
Vandaag de dag geldt hetzelfde. Wanneer wij ware volgelingen van Jezus zijn dan zullen wij merken dat wij continu in conflict zijn met het hele religieuze systeem van deze wereld en veel zogenaamde christelijke theologie en religie. Wij worden, net als Jezus, vaak geconfronteerd met conflictsituaties met mensen die erg religieus zijn maar God niet werkelijk kennen. Wie waren degenen die Jezus ‘Beëlzebul’ noemden? Het waren niet de Grieken of de Romeinen. Nee, het waren de mensen die over de Gods Woord beschikten (het Oude Testament in die tijd). Wie waren degenen die Jezus het meest veroordeelden en Hem gedood hebben? Het waren de religieuze mensen die de beschikking hadden over Gods Woord.

Uit onze verdrukkingen komen de glans, schoonheid en geur van Christus tevoorschijn!

Geperst fruit
Heb je weleens gezien hoe fruit wordt verwerkt in een pers. Men stopt de vruchten in de pers, perst het samen en het vocht komt tevoorschijn.
Je zou denken dat na een keer persen het vocht er helemaal uit zal zijn, maar niets is minder waar. Wanneer men de vruchten nogmaals in de pers doet dan komt er nog meer sap uit. Voor wie wordt dit sap uit het fruit geperst? Voor iemand anders, om het te drinken. Zo wil God dat ook wij een zegen voor anderen zijn.

Wij worden ook onderdrukt en verdrukt door omstandigheden en beproevingen in ons leven en accepteren dit in nederigheid en blijdschap. Uit deze verdrukkingen komen de glans, schoonheid en geur van Christus tevoorschijn. Dat is de enige manier waarop wij tot een zegen voor anderen kunnen zijn.

Nu wat leer Paulus? DAAROM!

Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
2 Korinthe 12:10

Een welbehagen: strong 2106 eudo`keo, bn van *Strong 2095 en ** Strong 1380.
1 Een welgevallen hebben aan, ingenomen zijn met. 1a goed vinden, kiezen, besluiten, beslissen, graag doen. 1c bereid zijn om, de voorkeur geven aan, liever willen. 2 iets billijken, graag hebben, iemand gunstig gezind zijn.

*van Strong 2095: `eu, bw, o van een primair eus (goed).
1 goed, flink, zorgvuldig, voorspoedig, behouden. 2 weldoende.

** en Strong 1380. Do`keo, ww, een verlengde vorm van een primair ww, doko (alleen in bepaalde tijdsvormen in een plaatsvervanger gebruikt: cf de grondvorm van Strong 1166 van dezelfde betekenis.
1 van mening zijn, denken, veronderstellen. 2 schijnen, beschouwd worden, gerekend worden. 3 mij dunkt, naar het mij voorkomt 3a ik denk, oordeel: zo in dit geval 3b ik vind het goed, ik heb besloten.

Zwakheden: Strong 769 as`theneia, zn vr van *Strong 772.
1 Gebrek aan kracht, krachteloosheid, zwakte 1a van het lichaam, de aangeboren zwakte ervan.
1a2 zwakke gezondheid of ziekte 1b1 van de ziel gebrek aan kracht en bekwaamheid 1b1a om iets te begrijpen. 1b1b om grote en heerlijke dingen te doen 1b1c om bedorven verlangen te bedwingen 1b1d om moeilijkheden te dragen.

*van Strong 772 asthe`neo, bn, van 1 (als ontkennend voorvoegsel) en de grondvorm van Strong 4599. 1 zwak, ziekelijk, ziek.

Smaadheden: Strong 5196 `hubris, zn vr, van 5228.
1 onbeschaamdheid, 1a brutaliteit, trots hooghartigheid 2 een kwaad dat uit onbeschaamdheid voortkomt, belediging 3 mentaal nadeel, waarbij moedwilligheid in de toebrenging ervan opvalt 4 nadeel toegebracht door het geweld van een storm.

Noden: Strong 318 a`nagke, zn vr, van Strong 303 en de grondvorm van Strong 43
1 Noodzaak, opgelegd door de omstandigheden of door de wet van de plicht met het oog op iemands voordeel, zede, bewijsgrond. 2 ramp, smart, moeilijkheden.

Vervolgingen: Strong 1375 diog`mos, zn m, van *Strong 1377
1 Vervolging.

*van Strong 1377 di`oko, ww, een verlengde (en causatieve) vorm van een prmair ww dio (vluchten); cf de grondvorm van Strong **1169 en Strong 1249.
1 verdrijven, op de vlucht drijven 2 hard rennen om iemand of iets te vangen, achter iets aanrennen. 2a voortdringen: figuurlijk van iemand die hard in de race loopt om het einddoel te bereiken.
2b vervolgen (op vijandelijke manier) 3 iemand op elke mogelijke manier dwars zitten.
3a vervolgen. 3b mishandeld worden, om iets vervolging leiden.
4 zonder het idee van vijandigheid, iets najagen. 5 metaf., vervolgen. 5a begerig zoeken naar, ernstig proberen te verkrijgen.

**van 1169 dei`los, bn, van deos (schrik).
1 bedeesd, bang.

Benauwdheden: Strong 4730 stenocho`ria zn vr, van een samenstelling van Strong 4728 en Strong 5561. 1 engte, nauwe plaats, krap 2 metaf, verlegenheid, nood, angst, ramp.

Zwak: strong 770 asthe`neo, ww van Strong 772.
1 zwak, krachteloos zijn 2 zwak aan middelen, behoeftig, arm zijn 3 zwak, ziekelijk, ziek zijn.

Ben ik machtig: strong 1510 en Strong 1415

Ben ik: Strong 1510 ei`mi, ww,eerste pers. Enkelv. o.t.t.; een verlengde vorm van een primair en defectief ww. 1 zijn, bestaan, gebeuren, aanwezig zijn.

Ben ik machtig: Strong 1415 duna`tos, bn, van *Strong 1410.
1 bekwaam, machtig, sterk 1a machtig in rijkdom en invloed 1b sterk van geest 1b1 om rampen en beproevingen vastberaden en geduldig te dragen 1b2 sterk in christelijke deugdzaamheid (Achtenswaardig en Betrouwbaar) 2 in staat zijn (om iets te doen) 2a machtig, in iets uitmunten 2b de macht voor iets hebben.

*van Strong 1410 `dunamai, ww, oorsprong onzeker.
1 in staat zijn, de macht hebben krachtens eigen bekwaamheid en middelen, of een geestestoestand, of door gunstige omstandigheden, of door toestemming door wet of gewoonte.
2 in staat zijn iets te doen 3 bekwaam zijn, sterk en machtig zijn.

Begrijpen we dit?

Verneder je dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoogt te Zijner / ter bestemder tijd. 1 Petrus 5:6

Hebreeën 4:16 – Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden te bekwamer tijd.

Uitgewerkt vanuit het Grieks. Grieks / Nederlands Lexicon. Op basis van Strong-coderingen.
Ter = Strong 1519 – VZ, een primair voorzetsel, tot, in, tot-in, naar, voor, onder.
Bekwamer tijd = Strong 2121 – Eukairos, bn, van Strong 2095 en 2540, te rechter tijd, gunstige tijd, geschikte tijd.
Strong 2095 – goed, flink, zorgvuldig, voorspoedig behouden, weldoende.
Strong 2540 – K ai`ros, tijdsduur, een korter of langer deel van de tijd, een vaste en bepaalde tijd, een tijd waardoor dingen tot een beslissend punt gebracht worden, het beslissend tijdstip waarop gewacht word, geschikt of gunstig ogenblik, de juiste tijd, een beperkte tijdsperiode, waar de tijd toe leidt, de toestand van de tijden, de dingen en de gebeurtenissen van de tijd.

Studie Bijbel Nieuwe Testament.
εὔκαιρον (eukairon) – op de juiste tijd.
Juist op tijd, van pas, gunstig tijdstip, te gelegener tijd, op tijd, op het goede moment, op de goede tijd.

Studie Bijbel, Lexicon Grieks / Nederlands.
Ter bekwamer tijd, hulp, Boëtheian. Strong 889.1
te hulp snellen, gaan verdedigen, helpen, Bijstaan (voor het gerecht), optrekken, hulp krijgen, bijstand, ondersteunen, verkwikken, krachtdadig helpen, instaan (voor elkaar), gered worden, bevrijden, redden, haasten tot hulp, sterk maken, moed vatten, om toe te rusten.

Waauw! Hier spreekt, geloof, vertrouwen!

Denk aan Prediker 3, er is overal een (bestemde) tijd van!

En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.
Romeinen 5:3-4

Volharden in het leiden, blijven we trouw aan God? Kan God dan ook op ons vertrouwen?

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
2 Korinthe 1:3-4

Het lijden wat ik door mag maken, kan op later tijdstip tot zegen zijn voor mijn broer, zus die door datzelfde lijden gaat. De troost die wij ontvangen hebben mogen we uitdelen! Halleluja!

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
Romeinen 8:18

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?
Romeinen 8:35

Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.
1 Petrus 3:14

Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich wapenen met dezelfde gezindheid als Hij. Immers, wie in zijn aardse leven geleden heeft, heeft afstand genomen van de zonde.
1 Petrus 4:1

Ik denk dat we het begrijpen, Het lijden worden jou en mij niet bespaart.
Tenminste niet als het aan Gods Woord ligt!

O, en ja ik geloof in genezing herstel en bevrijding door de striemen van de Heer Jezus!
Ken je mijn getuigenis? 😉

God wil dat je gezond bent! Mijn getuigenis.

Door Zijn striemen genezen.
Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Jesaja 53:5
Studie Bijbel, Lexicon Hebreeuws / Nederlands.

Krankheden: strong 02483 zn van 02470 ziekte, stamwoord = zwak zijn / worden, ziek zijn / worden, ziekte oplopen, bedroeft zijn/ worden, zich bekommeren, zwak voelen, zich ziek maken, vermoeid zijn, bedroeven, tekenen van ziekte vertonen, verwond.

Is ons genezing geworden: strong 07495 Rapha.
Genezen, helen. gezegd van God. heelmeester, dokter. Persoonlijke ziekte. Van nationale pijn, van persoonlijke ziekte, van nationale tekortkomingen of pijnen, om genezen te worden.
Het volgende strong woord (Rapha) wijst op; geesten van de overledenen, schimmen, geesten, geneesmiddel medicijn, de genezing.

Duidelijk dit! 😉
Maar het een sluit het ander niet uit!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *