Man en vrouw in Bijbels perspectief.

Dit is een korte en eenvoudige studie over de man en vrouw in Bijbels perspectief.
Wat zegt Gods Woord hierover?

In deze eenvoudige studie laat Lenneke (mijn vrouw) het Woord aan het Woord.
Nee geen religieuze dogma`s maar heel eenvoudig Gods Woord!
Lees maar snel verder…

Man en vrouw in Bijbels perspectief
(stichting premisse)

Het basisprincipe van de scheppingsorde in Genesis is de gelijkwaardigheid van man en vrouw.
Genesis 1:26-27 En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.
En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

De vrouw is als een gelijkwaardige partner geschapen. De vrouw uit de rib (zijde van de man) wijst op gelijkwaardigheid.
God schiep de man en vrouw om een eenheid te zijn.
Genesis 2:20-24 Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte van het veld; maar voor den mens vond hij geen hulp, die als tegen hem over was.
Toen deed de Heere God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot dezelve plaats toe met vlees.
En de Heere God bouwde de rib, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.
Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.

Genesis 1:28 En God zegende hen, en God zei tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen van de zee, en over het gevogelte in de lucht, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
De opdracht werd aan de man en vrouw gegeven. Samen zijn ze geroepen om voor het leven op aarde zorg te dragen. Hier zien we het principe dat de man en vrouw samenwerken in hun opdracht omdat ze als een eenheid geschapen zijn. Het betekend niet automatisch dat ze allebei hetzelfde werk doen. Ze zijn allebei geschapen met een eigen identiteit.

Adam de man werd als eerste geschapen. Hij als man representeert de mensheid. Hij is de verantwoordelijke persoon. Daarom werd hij door God aangesproken bij de zondeval.
Genesis 3:9 En de Heere God riep Adam, en zei tot hem: Waar ben je?
Dat de man in deze wereld altijd een gezaghebbende positie bekleed is het gevolg v/d scheppingsorde.

De vrouw is geschapen uit de man als een hulp. Zij is geschapen om haar man terzijde te staan.
Genesis 2:18. Ook had de Heere God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen is; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over zij.

15 keer in het Oude Testament wordt het woord HULP op God toegepast. (het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt) Bijvoorbeeld in Psalm 63:8. Want Gij bent mij een hulp geweest; en in de schaduw van Uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. De positie als hulp voor de man is dus niet minderwaardig.

De verschillen zijn aanvullend.
Man en vrouw zijn geroepen om elkaar aan te vullen.
1Korinthe 11:11 Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den man, in de Heere.
Het man-vrouw verschil heeft consequenties voor de taakverdeling in het werk.
Het is de specifieke taak van de man om de beheer te voeren over de buitenwereld.
Genesis 2:15 Zo nam de Heere God de mens, en zette hem in den hof van Eden, om die te bouwen, en die te bewaren.
De vrouw is geschapen om moeder te zijn en beheer te voeren over het gezin.
Genesis 3:20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.
IN de Bijbel lezen we ook dat de vrouw sociale taken uitvoerde en de man zijn verantwoordelijkheid in huis heeft. We moeten hier wel rekening houden dat vroeger werk en huis veel minder gescheiden waren als nu en huis een ruimere betekenis heeft. Het is dus niet een tijdsgebonden rolpatroon maar ligt verankerd in Gods scheppingsorde.

Het Joodse gezinsdenken

In Bijbelse tijden werd het gezin gezien als een eenheid met de man als hoofd.
(dus niet als een groepje individuen bij elkaar)
In de Bijbel heeft Hoofd zijn de betekenis van gezag en verantwoordelijkheid
De man heeft de hoofdverantwoordelijkheid voor zijn gezin en staat garant voor het geloof van zijn gezin.
Genesis 17 – Abram als hoofd van zijn gezin
Lukas 19:9 – Zacheüs als hoofd van zijn huis.
Handelingen 16 – Gevangenisbewaarder te Fillipi als hoofd van zijn huis.
Het was voor de huisgenoten in die tijd vanzelfsprekend om het hoofd van het gezin te volgen in zijn nieuwe geloof.

De ondergeschiktheid van de vrouw.
De eenheid van het gezin werd mogelijk gemaakt door de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man.
1 Timotheüs 2: 11-13 en 1 Korinthe 11:7-9

Het is Bijbels maar hoe moeten we dit verstaan?
Ondergeschiktheid duidt niet op minderwaardigheid!
De eigenlijke betekenis van het Bijbelse werkwoord HUPTASSO dat is vertaald met ondergeschikt zijn. Dat is dat men zich voegt binnen Gods orde.
Het gaat erom dat de vrouw zich houd aan Gods ordening die Hij voor haar bepaald heeft.
Voor de man betekend dit dat hij het beslissingsrecht alleen heeft in zaken die met Gods ordening te maken hebben. Het is dus niet zo dat de man in alles over de vrouw mag heersen want dan wordt hij een tiran. Hij moet er juist op gericht zijn de vrouwelijke kwaliteiten tot hun recht te laten komen. Het gaat om de normen die God heeft bepaald voor het huwelijk en het gezinsleven.

Gezag en ongeschiktheid kunnen pas goed functioneren in een liefdesrelatie tussen man en vrouw.

Man en vrouw in de gemeente.
In de vroeg christelijke gemeenschap kunnen we geen onderscheid maken tussen de rollen van man en vrouw en het soort taken die zij vervulden.
Er is wel een verschil zichtbaar in de wijze waarop mannen en vrouwen hun bediening uitoefenden. Vrouwen gaven onderricht aan vrouwen of aan leden van het gezin en deden dit meer binnenhuis dan in het openbaar. De mannen waren verantwoordelijk voor het geven van onderricht aan de gemeente in zijn geheel.
Man en vrouw namen op verschillende wijze deel aan de verscheidene taken maar van geen enkele activiteit was de vrouw buitengesloten.

Spreken van de vrouw
Het zwijggebod in 1 Korinthe 14:34 ev. Gaat over een specifiek spreken. Het officiële leerambt wat voorbehouden was aan de man. Een preek in die tijd was geen monoloog maar een leergesprek met vragen en antwoorden.
Vrouwen werden geacht niet deel te nemen aan dit gesprek maar mochten wel in de gemeente bidden en profeteren en op eigen wijze onderwijs geven en evangeliseren.
(zie 1 Korinthe 11:4)

Wat zegt de Bijbel.nl

Onderdanigheid van de vrouw: Zij draagt niet de eindverantwoording voor haar gezin maar haar man.
De eindbeslissing in belangrijke beslissingen is aan de man niet aan de vrouw, want hij is voor God verantwoordelijk.

Een vrouw mag haar man niet in de weg staan bij het nemen van zijn verantwoordelijkheid en ook niet verbaal tekeer gaan tegen hem om haar gelijk te krijgen.

Elke vrouw heeft het vermogen van God in zich om haar man positief te stimuleren
(1 korinthe 11:1-4)

De vrouw is de presentatie van de man.
1 Korinthe 11:7b en spreuken 31:10/27
Zij wordt de heerlijkheid of luister van haar man genoemd. 1korinthe 11:7
En de begeerlijkheid van zijn ogen. Ezechiël 24:16

Een vrouw die haar uiterlijk verwaarloosd is geen goede beelddrager van haar schepper.

De Bijbel spoort aan om te streven naar innerlijke schoonheid 1 Petrus 3:3-4

De vrouw kan moeder worden dat laat iets zien van de schepper die leven geeft.
Jesaja 66:13 zoals een moeder troost zo zal ik u troosten.

Zorgzaamheid en vriendelijkheid horen bij elkaar 1Thessalonicenzen 2:7

Emancipatie en de Bijbelse positie van de vrouw.
(stichting promise.. artikel: heelheid tussen man en vrouw)

Emancipatie = in het Romeins letterlijk ontvoogding. In het Nederlands betekend het volwassen worden.

Emancipatie voor de vrouw betekend dat ze geestelijk groeit in dienstbaar zijn aan God, haar man en naasten.

Vrouwenemancipatie vind zijn oorsprong in 1776 in de illuminatie.
De groep streefde naar verwerping van regeringen en godsdiensten. In de 1e plaats het christendom. De afbraak van het christelijke moraal: afschaffing van het gezin, het versterken van de tegenstellingen tussen de sekten en mobiliseren van de vrouw d.m.v. emancipatie. Karl maxx en Fiedrich Engels stonden aan de grond van de feministische ideologie.
Ook werd feministe een onderdeel van de New Age beweging.

In de Bijbel zien we dat de vrouw heel speciaal de vrouw van het huis is. Er is een nauwe verbintenis tussen de vrouw en haar huis. Ze is geschapen om het beheer te voeren over haar huis en zorgt dus voor haar gezin.

In de Bijbel zijn man en vrouw volstrekt gelijkwaardig als beeld van God maar zijn ze niet gelijk. Ze hebben allebei een eigen plaats en een eigen positie.
Het moederschap is zo ook een zegen van God.

In het moderne denken is de aandacht op zichzelf gericht en gaat het om je zelfontplooiing . Gods orde is precies andersom. Als je je ten dienste van de ander stelt wordt jezelf gezegend. God liefhebben en onze naaste liefhebben dan worden we echt geestelijk vrij.

En een uit hen, zijnde een Wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende: Meester! welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Mattheüs 27:35 t/m 40

Lenneke Moolenaar.

2 reacties op Man en vrouw in Bijbels perspectief.

 1. Freek Doldersum schreef:

  Ik zou heel graag een gesprek willen heb gister avond al een reactie gegeven maar neem contact met mij op alstjeblieft verbond gouden kandelaar

  • Nicky schreef:

   Geachte F Doldersum,

   Vanmiddag is er een email naar u gestuurd.
   Hopend kunnen wij zo verder met u in gesprek gaan.

   Hartelijke groet en Gods Zegen,

   Nicky en Lenneke Moolenaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *