Muziek, laat je NIET misleiden!

DE BIJBEL EN MUZIEK.

*De Psalmen
Het Bijbelboek Psalmen was de bundel geestelijke liederen van het volk Israël. In Hebreeuwse Bijbels heet het “Sefer tehillim”, dat is “Boek van de lofprijzingen” of “lofzangen”. De Psalmen zijn door God Zelf gegeven in Zijn Woord.

In de Bijbel openbaart God zich aan de mens. In de Psalmen horen we echter ook de echo die de stem van God oproept in het mensenhart: de mens antwoordt zijn Schepper. Hij geeft uitdrukking aan zijn geloof, zijn dankbaarheid, zijn aanbidding, zijn verdriet, zijn rouw en zijn gebed.

De Psalmen brengen de verborgen opwellingen en gevoelens onder woorden die leven in de ziel van de gelovige.

De Psalmen zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Enkele daarvan wil ik hier noemen:

boetepsalmen (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143)
Lofprijzingpsalmen (106, 111, 1121, 113, 117, 135, 146-150)
Leerpsalmen (1, 5, 7, 15, 17, 50, 73, 94, 101)
Gebedspsalmen (17, 86, 90, 102, 142)
Psalmen in tijden van aanvechting (4, 5, 11, 28, 41, 55, 59, 64, 109, 120, 140, 143)
Dit zijn enkele thema’s die in de Psalmen naar voren komen. We zien dat de thematiek heel breed is; eigenlijk net zo breed als het leven met God. In ons persoonlijk geloof hebben we soms tijden van geestelijke hoogten en dan weer tijden van geestelijke diepten. Hiervan geven de Psalmen een mooi beeld.

Als er iets is dat we kunnen leren uit de inhoud en teksten van de Psalmen is het wel dat we alles wat ons bezighoudt, voor God neer mogen leggen en in iedere situatie van ons leven Hem erbij mogen betrekken.

Bestaan er in geestelijk opzicht slechte muziekstijlen?
Het blijft echter de vraag of we een bepaalde muziekstijl per definitie als goed of slecht kunnen betitelen. Denk hierbij aan 1 Timotheüs 4 vers 4 en 5 waarin staat: “Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed”.

Wat is in geestelijk opzicht goede en slechte muziek?
Er staan in de Bijbel diverse teksten, waaraan we onze muziek kunnen toetsen.

“Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.”
en

“Voorts broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.”
* Bron: Stichting naar House! www.naarhouse.nl

We gaan enkele studies delen met beeld en geluid, om jullie te waarschuwen tegen de gevaren van wereldse muziek! (Muziek die NIET tot Gods eer is). Ook zal de christelijke muziek, onder een vergrootglas gelegd worden. Waar komt onze hedendaagse gospelmuziek vandaan? Wat is de bron van de muziek die in de kerkdiensten word gespeeld?

WAARSCHUWING!
Deze studies zullen op bepaalde momenten choquerend zijn, omdat er geen blad voor de mond genomen wordt. De bands en de muziekstijlen zullen bij de naam genoemd worden, en door foto en videobeelden in beeld gebracht worden.
Oordeel niet te snel en bidt om leiding van de Heilige Geest in het beluisteren/ bestuderen van deze studies!

Kom tot God met een rein geweten en een zuiver hart ook in je muziek!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Deel-1
Deel-2
Deel-2b
Deel-2c
Deel-2d
Deel-2e

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *