De Negenennegentig Namen


De Amen. Openbaring 3:14
Alpha en Omega. Openbaring 1:8 en 22:13
De laatste Adam. 1Korinthe 15:45

Begin en Einde. Openbaring 22:13
Beeld van de onzichtbare God. Kolossenzen 1:15
Brood om te leven. Johannes 6:48
Behoeder van onze ziel. 1Petrus 2:25
Ik Ben. Johannes 8:28 en 58
Onze oudste Broeder. Romeinen 8:29 en Hebreeën 2:11
De Bruidegom. Efeze 5:25

Christus. 1korinthe 15:57
Gekruisigde Christus. 1Korinthe 1:17

Dienstknecht van de Heer. Jesaja 42:1
Deur van de schaapskooi. Johannes 10:9

Erfgenaam van alle dingen. Hebreeën 1:2
Eerstgeborene uit de doden. Kolossenzen 1:18 en 19

Het Fundament. 1Korinthe 3:11

Geestelijke steenrots. 1Korinthe 10:4
Mijn God. Johannes 20:28
Onze Gerechtigheid. 1Korinthe 1:30
Strijder voor gerechtigheid. Openbaring 19:11
Zon van de gerechtigheid. Maleachi 4:2
Goede Herder. Johannes 10:11
Heere van Heerlijkheid 1Korinthe 8:2
God van Heerlijkheid Handelingen 7:2
Gods uitverkorene. Jesaja 42:1
Lam van God. Johannes 1:29
Geneesheer. Mattheüs 9:12 en 13 en Lukas 4:23.
Getrouw en waarachtig. Openbaring 19:11
Getrouwe getuige. Openbaring 1:5
Gods Geheim. Kolossenzen 2:2
Glorie (heerlijkheid) van uw volk. Lukas 3:30 t/m 32

Hoofd van de Kerk. Efeze 5:23
De Heer. Handelingen 2:36
Heer der Heeren. Openbaring 17:14
Heerlijkheid van Zijn volk. Lukas 2:32
De Heilige van God. Johannes 6:69
De Hoeksteen. Lukas 20:17 en Efeze 2:20
Onze Heiliging Hebreeën 10:10
Ons Heil. Lukas 2:30 en 31
Onze Hogenpriester. Hebereeën 4:14

Immanuel. Jesaja 7:14 en 8:8
In alles de Eerste. Kolossenzen 1:8

Jezus. Lukas 1:31
Zoon van Jozef. Johannes 6:42

Koning van de Joden. Mattheüs 2:2 en Johannes 19:19
Gods Kracht. Psalm 33:9,Jesaja 40:29, Johannes 1:3, Markus 12:24, Hebreeën 1:3a.
Vorst van de koningen van de aarde. Openbaring 1:5.
Koning der koningen. Openbaring 19:15 en 16
Reddende Kracht. Lukas 1:69

Licht van de Wereld. Johannes 1:9
Het leven. Johannes 14:6
De levende. Openbaring 1:17 en 18
Leidsman ten leven. Handelingen 3:14 t/m 15
Leidsman. Handelingen 5:31
Licht van de volken. Jesaja 49:6, Lukas 2:30 t/m 32
Leeuw van Juda. Openbaring 5:5

Messias. Mattheüs 16:16 en Johannes 1:41
De Mensenzoon. Lukas 22:22
De Middelaar. Hebreeën 9:15 en 1Timotheüs 2:5
De Morgenster. Openbaring 22:16
Meester uitvoerder. Spreuken 8:29 en 30
De Mens Jezus Christus. 1Timotheüs 2:6
Man van smarten. Jesaja 53:3
Meester. Johannes 13:14

Jezus van Nazaret. Johannes 19:19

Offergave. Efeze 5:2
De Opstanding. Johannes 11:25
Oorsprong van Gods Schepping. Openbaring 3:14
Eerstgeborene van de schepping. Kolossenzen 1:15 en 16

De profeet. Lukas 7:16 en Johannes 7:40

Rechtvaardige Rechter. 2Timotheüs 4:8 en openbaring 19:11
Redder. 2Petrus 3:18
Oorzaak en redding. Hebreeën 5:9
De Rechtvaardige. Handelingen 3:14
Rabboeni – Meester. Johannes 20:16
Rabbi – Meester. Johannes 1:39

Timmerman. Markus 6:3
Tempel van God. Johannes 2:19 t/m 21

Voorspreker. 1Johannes 2:1
Verhevene boven alles. Efeze 1:21
Vredevorst. Jesaja 9:6
Onze verlossing. 1Korinthe 1:30
Verbond met het volk. Jesaja 49:8
Verwachting van de volkeren. Genesis 49:10
Voltooier van ons geloof. Hebreeën 12:2

Het Woord. Johannes 1:1 en 14.
De Weg. Johannes 14:6
De welbeminde. Markus 9:7
De wijsheid van God. 1Korinthe1:23 en 24
De Wijnstok. Johannes 15:5
De Waarheid. Johannes 14:6 en 8:32
Wonder van beleid. Jesaja 9:5

Mijn zielsbeminde. Hooglied 3:4
Zoon van de Allerhoogste. Lukas 1:35
Zoon van God. Johannes 1:50
Zoon van Abraham, Mattheüs 1:1
Zoon van David. Matheus 9:27 en openbaring22:16
Zoon van Maria. Mattheüs 1:18

Een ieder die de Naam van de Heere noemt, breekt met de ongerechtigheid.
2Timotheüs 2:19.

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *