Jahweh-Nessi

Jahweh Nessi – Mijn banier.


En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier!
Exodus 17:15

Wat is een banier?
Een banier is een band die wappert als een vlag en vaak op een stok omhooggehouden en gedragen word. Banier is synoniem met vaandel of vendel. Een banier of vaandel diende als kenteken.
Banieren dienden in een groep mensen ook als verzamelpunt en richtingwijzer, om zich te legeren, op te trekken, de aanval te hervatten of zich te verdedigen. Een banier zette men op bergen, of op verre zichtbare hoogten.
In onze contekst is het woord banier het best te vertalen met Veldteken van een Vorst.
En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Numeri 21:8

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
Opdat iedereen, die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft.
Johannes 3:14 en 15

Voor ons als gelovigen staat Gods liefde als een banier over ons leven.
Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.
Hooglied 2:4

Jezus is onze hoop, onze Banier in dit leven, Hij is ons voorgegaan in alles!
Daarom moest Hij in alles aan de broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hijzelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hun die verzocht worden, te hulp komen, Want wij hebben niet een Hogepriester, Die niet met onze zwakheden mee kan lijden, maar Eén, Die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde! Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hebreeën 2:17a,18 en 4:15 en 16).

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel en christipedia.
Afbeelding: Pixabay.com, rechtenvrije afbeelding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *