Jahweh-Rofeh


Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Jesaja 53:5

En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;
Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.
Mattheüs 8:16 en 17

Er moest! bloed vloeien tot vergeving van onze zonden.
Leviticus 4.

Waarom?
En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en ZONDER BLOEDSTORTING geschiedt GEEN VERGEVING. Hebreeën 9:22

Maar let nu op!
Niet door Zijn bloed, maar door Zijn STRIEMEN zijn wij genezen!
Jesaja 53, Mattheüs 8:16 en 17.

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, de zonden afgestorven zijn, de gerechtigheid leven zouden; door Wiens STRIEMEN jij genezen bent.
1Petrus 2:24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *