Onze tegenstander.

Welkom, goed dat je dit wil lezen. Want onze tegenstanders zijn geen mensen dieren of dingen, maar onze tegenstand komt uit de geestelijke wereld! Kijk dat zegt de Bijbel zelf, dat staat namelijk in Efeze 6:12 – Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed (mensen / dieren), maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Kijk daar gaan we het nu precies over hebben, wie is nou die geestelijke overheid in de lucht. waar komt die vandaan? Lees maar snel verder…

ONZE TEGENSTANDER DE GEVALLEN ENGEL.

Efeze 6:12 en 13 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat jij kan weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

Zoals het Woord ons leert, is het oorlog in ons leven. Wij worden geconfronteerd met een geestelijke strijd. Op dit moment, elke dag. Een beproefde tactiek in de strijd is: bepalen wie je vijand is en onthullen / zichtbaar maken wat zijn macht is. Er zijn heel wat verschillende meningen over het ontstaan van satan en hoe hij zijn macht heeft verkregen, heeft toegeëigend. De algemene gehuldigde opvatting zegt dat God een machtige, prachtige, goddelijke engel heeft geschapen, die lucifer heette.

Jesaja 14:12 Hoe ben jij uit de hemel gevallen, o morgenster, jij zoon van de dageraad! hoe ben jij ter aarde nedergeworpen, jij, die de heidenen krenkt / beschadigd!

Deze lucifer was de gezalfde overdekkende cherub op Gods heilige berg.

Ezechiël 28:14
jij was een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had je alzo gezet; je was op Gods heiligen berg; jij wandelde in het midden van de vurige stenen.

Veel mensen geloven dat er muziekinstrumenten – fluiten en tamboerijnen – in zijn lichaam gebouwd waren.

Ezechiël 28:13 Jij was in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was je deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk van je trommelen en je pijpen was bij je; op die dag als jij geschapen werd, waren zij bereid.

Lucifer was volmaakt in al zijn wegen.

Ezechiël 28:15 Jij was volkomen in je wegen, van de dag af, dat jij geschapen bent, totdat er ongerechtigheid in je gevonden is.

Desondanks werd hij trots, zo werd hij satan en kwam in opstand tegen God. De gangbare theologie zegt ook dat satan, toen hij een derde van alle engelen overhaalde om hem in zijn rebellie te volgen. Samen probeerden zij God omver te werpen, zij werden verslagen en toen allemaal op aarde neergeworpen.
Deze veronderstelling baseren zij op openbaring 12:4 En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.

De enige tekst in de gehele Bijbel die hier zelfs maar melding van maakt. Een belangrijke leerstelling baseren op een enkele Bijbel passage, en dan vooral een passage die boordevol symboliek zit, is geen goede interpretatie van de Bijbel, Gods Woord.

Sommige uitleggers gaan nog verder en zeggen dat satan geheerst heeft op de aarde voor de schepping van Adam en Eva. Ik heb verschillende mensen gesproken die uitleggen dat tussen Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. En Genesis 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest van God zweefde op de wateren, de aarde totaal verwoest werd. Zij zeggen eigenlijk dat Genesis 1:2 een herscheppen van de aarde is. Finis Dake heeft dit met zijn theorie en uitgebreide noten en zijn Bijbelcommentaar erg populair gemaakt. Zij geloven eigenlijk dat God de mens in de hof plaatste samen met de satan om de mens te verzoeken. Opdat de mens kan kiezen tussen Goed (gehoorzaam zijn) en kwaad (ongehoorzaam zijn) aan God.

DE MEESTE MENSEN DENKEN NIET GOED NA OVER HET WAAROM IETS IS ZOALS HET IS! ZIJ GAAN NET ALS IN HUN EIGEN LEVEN, OPPERVLAKKIG OM MET GODS WOORD!

Heb je jezelf wel eens afgevraagd: als God een goede, liefhebbende God is, waarom stond Hij satan dan toe de hof binnen te komen om Adam en Eva te verzoeken? Dit is namelijk te vergelijken met uw tweejarig kind in de achtertuin te laten spelen, terwijl je heel goed weet dat er een hongerige leeuw of beer – iets wat hem letterlijk zou kunnen vermorzelen – in de bosjes op de loer ligt. Wij zouden dat onverantwoord vinden. En toch suggereert deze populaire theologie dat onze hemelse Vader satan in de hof van Eden losgelaten heeft om Adam en Eva te verzoeken. Persoonlijk geloof ik helemaal niet dat dat zo gegaan is. De Bijbel beschrijft niet in detail waarom God deed wat Hij deed met de mens en satan, maar ik geloof wel dat er aanwijzingen zijn. En door die aanwijzingen komen we tot een heel andere conclusie dan algemeen aangenomen wordt. God zond Lucifer – Zijn meest vooraanstaande engel – naar de aarde om Adam en Eva te dienen. Hij was toen nog Lucifer en niet in opstand gekomen tegen God en was nog geen satan geworden. Hij was een Godsvruchtige engel in de hof van Eden met een speciale opdracht van de Heer zelf.

Hebreeën 1:14 – Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om diegenen wil, die de zaligheid beërven zullen?

Alle engelen worden gezonden om ons te dienen. God stuurde Lucifer niet naar de aarde om Adam en Eva te verzoeken maar om hen te dienen en te helpen. Hij kwam in de hof met een goddelijke missie. Maar toen hij eenmaal in de hof was, beging hij een overtreding.
Jesaja 14 en Ezechiël 28 delen ons de meeste informatie van uit het oude testament aangaande de engel met de naam Lucifer, die satan werd. In de beide gedeelten begon de profeet een fysieke persoon aan te spreken namelijk de koning van Babel.

Jesaja 14:4 Dan zal jij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de overheersing op?
Ezechiël 28:12 Mensenkind! hef een klaaglied op over de koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere Heere: jij verzegelende / verzegelaar, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!

Door de woorden van de profeten wordt het duidelijk dat de profeet in werkelijkheid spreekt tegen de demonische macht achter de fysieke persoon.

Het volgende gedeelte spreekt duidelijk over de demonische persoonlijkheid, satan
zelf, die door dit menselijk wezen heen werkte.

Ezechiël 28:13-15 – …Jij was in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was je deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk van je trommelen en van je pijpen was bij je; op de dag als je geschapen werd, waren zij bereid. Jij was een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had je alzo gezet; je was op Gods heiligen berg; je wandelde in het midden van vurige stenen. Je was volkomen in je wegen, van de dag af, dat je geschapen bent, totdat er ongerechtigheid in jou gevonden is.

In dit gedeelte word Lucifer specifiek beschreven in de hof van Eden! Let op! Hij word hier beschreven in zondeloze staat! God zond Zijn meest geëerde en gerespecteerde engel die Hij geschapen had, naar beneden naar de hof van Eden om een dienaar van de mensheid te zijn. Lucifers overtreding tegen God kwam pas nadat hij binnen was gekomen in de hof van Eden! Het is beschreven in Genesis 3, toen hij in de slang was gevaren en lucifer de slang gebruikte om met Eva te spreken zodat hij haar zou kunnen verzoeken. Toen haalde hij Eva over om van de verboden vrucht te eten, op dat moment zondigde lucifer tegen God!

Genesis 3:1 – De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, hetwelk de Heere God gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Je zult niet eten van allen boom in deze hof?

De listige leugen van Lucifer Genesis 3:4 en 5 – Toen zei de slang tot de vrouw: jullie zullen de dood niet sterven; Maar God weet, dat, op die dag als jullie daarvan eten, zo zullen jullie ogen geopend worden, en jullie zullen als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

God rekent zelf met satan af in Genesis 3:14 en 15 – Toen zei de HEERE God tot die slang: Omdat je dit gedaan hebt, zo ben je vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte van het veld! Op uw buik zult je gaan, en stof zult u eten, al de dagen van je leven. En Ik zal vijandschap zetten tussen jou en tussen deze vrouw, en tussen jouw zaad en tussen haar zaad; Die zal jou de kop vermorzelen, en jij zult Hem, de verzenen vermorzelen.

Openbaringen 12:3 en 4 – En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.

Dit gedeelte uit Openbaringen is een flinterdunne basis om te zeggen dat satan een derde van de engelen in zijn rebellie tegen God meesleurde. Zelfs al zou de duivel alle engelen aan zijn kant hebben gehad, zou hij niet gewonnen hebben, laat staan een derde. Satan had in de verste verte nooit van God kunnen winnen zelfs niet in een directe confrontatie met God!

Lucifer kwam als een gezalfde engel naar de aarde met een goddelijke opdracht om Adam en Eva te dienen.
MAAR hij zag iets in Adam en Eva wat hij niet had. Als engel was zijn macht en autoriteit voorwaardelijk. (dat is mijn veronderstelling want engelen zijn gedienstige geesten Psalm 104:4 – Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur. en Hebreeën 1:14; Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om diegenen wil, die de zaligheid beërven zullen?) MAAR Adam en Eva hadden onvoorwaardelijke macht en autoriteit over de aarde gekregen! Wij zien dit waar God, Adam en Eva schiep in het scheppingsverhaal in Genesis 1.

Genesis 1:26 t/m 28 – En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte van de hemel, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zei tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen van de zee, en over het gevogelte van de hemel, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

Toen God Adam schiep, sprak Hij en gaf hem heerschappij – macht en autoriteit – over heel de aarde! (Gen 1:26) Merk op dat er geen beperkingen gesteld werden! God zei niet tegen hem: ”Nu, zolang als je Mijn leiding volgt en doet wat ik wil dat je doet, zal Ik je heerschappij over de aarde geven.” Nee! God stelde geen enkele voorwaarde aan de mensheid toen Hij hem de heerschappij gaf! Zodra God heeft gesproken, wordt het gedaan.

Hij komt nooit op Zijn Woord terug. We lezen dat in Psalm 89:35 – Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen, en hetgeen uit Mijn lippen gegaan is, zal Ik niet veranderen.

In Hebreeën 6:18 staat het is onmogelijk dat God zou liegen want er staat in Hebreeën 6:18 – Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegt, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden; en in Numeri 23:19 staat – God is geen man, dat Hij liegen zou, noch een mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken! Het is door de onkreukbaarheid van Gods Woord dat het Heelal bestaat. God draagt alle dingen door Zijn krachtig Woord Hebreeën 1:3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij onze zonden gereinigd heeft dat door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten ter rechter der Majesteit in de hoogste hemelen.

God zal nooit schenden wat Hij heeft gezegd. Dus toen Hij Adam en Eva zei: Jullie hebben heerschappij; jullie hebben macht en autoriteit over deze aarde; heers over haar en onderwerp haar; want zij is onder jullie beheer, meende Hij dat! God gaf hen de heerschappij over deze aarde!

Natuurlijk was het nooit Gods bedoeling dat de mens deze macht en autoriteit zouden gebruiken op de manier zoals wij dat deden.
Het was nooit Zijn bedoeling dat wij onze macht en autoriteit zonder meer uit handen zouden geven aan satan. Maar vanwege Gods integriteit kon Hij, toen wij die macht aan de duivel gaven, niet zomaar zeggen: wacht even. Tot hier en niet verder. Dit was niet wat Ik van plan was. Stop! Wij gaan dit even helemaal opnieuw doen. Ik neem die autoriteit terug.
Maar dat is niet zoals Hij is. God was gebonden door Zijn eigen Woord! Bedenk dit eens goed!, God heeft Zijn Woord groter gemaakt boven Zijn Naam. Psalm 138:2 letterlijke King James vertaling.
De Statenvertaling zegt het zo: Psalm 138:2 Ik zal mij neerbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want U hebt vanwege Uw hele Naam Uw woord groot gemaakt.

In de Naam van Jezus – welke is de Naam boven Alle Namen – Zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat Hij Heer is. spreuken 18:10 De Naam van de Heer is een sterke toren.

En toch is het Woord van God groter, zelfs groter dan de Naam van Jezus.

Aangezien Lucifer God kende, spitste hij zijn oren, toen hij de HEER tegen Adam en Eva hoorde zeggen: Jullie hebben heerschappij, zonder beperkingen of voorwaarden. Dat trok de aandacht van de meest verheven engel, omdat hij wist dat er aan zijn autoriteit die hij van God had gekregen voorwaarden waren gebonden. (dit is mijn veronderstelling want als Lucifer God niet zou gehoorzamen, dan zou de goddelijke macht die hem was toevertrouwd onmiddellijk afgenomen zijn, zoals we zien bij het verleiden van Adam en Eva Genesis 3:14 en 15- Toen zei de HEERE God tot die slang: Omdat je dit gedaan hebt, zo ben je vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte van het veld! Op je buik zal je gaan, en stof zal je eten, al de dagen van je leven. En Ik zal vijandschap zetten tussen jou en tussen deze vrouw, en tussen jouw zaad en tussen haar zaad; dezelve zal jou de kop vermorzelen, en jij zult het de verzenen vermorzelen. God eist volkomen gehoorzaamheid!)

Lucifer had niet het vermogen om de macht die God hem gegeven had, te gebruiken om tegen God te vechten. Er was geen enkele kans voor Lucifer om rechtstreeks tegen God te rebelleren.
Maar misschien kon hij wel rebelleren als hij op een of andere manier die onvoorwaardelijke macht en autoriteit die aan de mens gegeven was, te pakken kon krijgen.
Ik geeft toe, dat sommige van deze dingen niet over duidelijk in de Bijbel worden uitgelegd. Misschien lopen wij tegen dingen op die wij niet met zekerheid kunnen weten.
Deuteronomium 29:29 zegt: De verborgene dingen zijn voor de HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden van deze wet.
En met alle respect, het is niet verstandig om een hele theorie te baseren op een enkele tekst. Het hele Woord is van God ingegeven.

2 Timotheüs 3:16 en 17 zegt: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust.

Ik bedoel hier mee dat we het Woord een geheel moeten laten en het Woord altijd in de context moeten lezen en bestuderen.
Daarom door het te bestuderen van Gods raad, natuur, karakter en Woord, geloof ik dat de aanduidingen duidelijk verwijzen naar de richting die ik jou gewezen heb.
Namelijk dat satan in volmaakte toestand in de hof was om de mens te dienen ( Ezechiël 28:11 t/m 19). Ik zal hier nog op door gaan in verdere korte studies om te laten zien dat juist de hele waarheid gezien moet worden om tot een zo zuiver mogelijk beeld te komen van onze vijand: De gevallen engel / satan.

Graag wil ik wat verder inzoomen op onze tegenstander, de duivel / satan.
We hebben gezien dat satan een gevallen engel is. Ezechiël 28:15 en 16
De vraag is: hoe kan een gezalfde, overdekkende Cherub van God, nou zo diep vallen?
Het antwoord vinden we in 2 Petrus 2:4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;…
Hier zien we dat er gesproken word over engelen die gezondigd hebben! Dus engelen zijn geschapen (net als de mensen) met een vrije wil! (later gaan we dit ook nog bevestigd zien vanuit andere tekst gedeeltes)
En hoewel engelen een vrije wil hebben, is hun macht en autoriteit niet onvoorwaardelijk! We hebben gezien dat engelen gedienstige geesten zijn (Hebreeën 1:14). God zelf heeft alle macht en autoriteit, niet de engelen.
Daarom kon God hen in zekere zin gewoon ontslaan als ze ongehoorzaam waren.
Hij kon hun macht en autoriteit die Hij hun gegeven had, intrekken en herroepen, en dan zouden zij totaal verslagen zijn.
En in dat licht gezien, kon satan onmogelijk met een derde van de engelen aanspraak maken op de troon van God, Die nog steeds twee derde van de engelen aan Zijn kant had. Maar lucifer zag zijn kans schoon met de onvoorwaardelijke autoriteit over de aarde, die God aan de mens had gegeven. Daarom liet hij de mens zondigen!
Misschien wist je het niet, maar God maakte Adam en Eva tot goden van deze wereld.

Psalm 82:6 zegt: Ik heb wel gezegd: Jullie zijn goden; en jullie zijn allen kinderen van de Allerhoogste; Nochtans zullen jullie sterven als een mens; en als een van de vorsten zullen jullie vallen.

Hier hebben we gelezen dat God de mens schiep en zei: Jullie zijn goden. Niet in de betekenis van goddelijkheid, maar goden in de zin van heerschappij.
Ons werd de heerschappij gegeven – macht en autoriteit – over de aarde.

Psalm 115:16 Aangaande den hemel, de hemel is van de HEERE; maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven. Amen?! (is ook de letterlijke King James vertaling).
God gaf de aarde letterlijk aan de mensheid! De schepper van Hemel en aarde gaf ons macht en autoriteit om over de aarde te heersen! Dat toont aan hoeveel heerschappij Hij ons gaf!

Laten we God danken en prijzen voor Zijn volmaakte liefde voor de kroon op Zijn schepping de mens!

Toen Lucifer – nog steeds de zondeloze, volmaakte engel van God in de hof – de onvoorwaardelijke autoriteit zag die God de mens over de aarde gegeven had, zag hij zijn kans schoon.

Jesaja 14 laat zijn gedachten gang zien! Jesaja 14:12-14 Hoe bent u uit den hemel gevallen, o morgenster, u zoon van de dageraad! hoe bent u ter aarde neergehouwen, u, die de heidenen krenktet / beschadigd! En zei in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg van de samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten van de wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden.

Lucifer was jaloers op God! Hij was afgunstig, en wilde God gelijk zijn! MAAR hij kon die plaats NIET innemen met de hem toevertrouwde macht! Maar hij zag zijn kans schoon door de mens te verleiden. Want de mens had een onvoorwaardelijke, zonder enige reserve of beperking, of aan voorwaarden gebonden autoriteit over de aarde! Lucifer zag dat, en wist als hij de mens Adam en Eva zo ver kon krijgen dat zij zich aan hem zouden overgeven en tegen God zouden rebelleren, hij de nieuwe ”god” van de wereld kon worden!

Bemerkt u zijn geslepenheid? Pas op! Ook vandaag de dag is hij niet anders en zal hij u door leugen en geslepen gedachten proberen te verleiden om tegen God te zondigen! Wees waakzaam!
Dit is een reden om de helm van de zaligheid op te doen! Efeze 6: 11 / 12 en 17. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat jij kan staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
En vers 17 En neemt de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is het Woord van God.
Paulus roept ons op om ons denken te vernieuwen, opdat we leren denken naar de zin (het denken) van Christus!
Bijv. Romeinen 12:2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw (denken), opdat jullie mogen beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij. Amen?!

Zie ook 2 Korinthe 11:3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.
En 2 Korinthe 11:14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel van het licht.

Satan wilde de god van deze eeuw worden, dat vinden we terug in 1Korinthe 4:4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hen niet bestraalt de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het Beeld van God is.
Ook al was de Bijbel nog niet geschreven, lucifer wist dat het Woord van God vanaf het begin vast stond (psalm 119:89), en dat de Heer nooit verandert (Maleachi 3:6). Om die reden heeft de schepping altijd gefunctioneerd onder Gods onveranderlijke geestelijke wetten, met onder andere Romeinen 6:16 Weet jij niet, dat wie jij je zelf stelt tot dienstknechten tot gehoorzaamheid, jullie dienstknechten zijn diesgenen, die jullie gehoorzaamt, of de zonde tot den dood, of de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
Lucifer weet hoe Gods koninkrijk werkt, en zo wist lucifer, als hij Adam en Eva, door hen te bedriegen zo ver kon krijgen, dat zij zich aan hem zouden overgeven en hem zouden gehoorzamen, dan zou hij hun meester kunnen worden. Dan kon hij de macht en autoriteit nemen die aan de mensheid gegeven was en gebruiken om het koninkrijk van God te dwarsbomen, en de lofprijs, aanbidding en heerlijkheid, die hij voor zichzelf verlangde, te ontvangen. Zo is het gegaan!

Helaas zien we de waarheid van dit woord zichtbaar in de wereld om ons heen, en zien we dat satan de god van deze eeuw is. Dat hij in deze wereld / eeuw verheerlijkt word en aanbeden word en er offers aan hem gebracht worden.

Maar prijs Jezus dat Hij kwam om alle schuld en ongerechtigheid van de (gevallen) mens, op zich te nemen en voor onze zonden en ziekten betaald heeft.

Jesaja 53:4 en 5: Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; maar wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. En alles voor ons volbracht heeft, zodat als wij hem aannemen…

Johannes 1:12 …Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil van het vlees, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn! niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben!

Johannes 3:16 – Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft.

AMEN!

Bron: De Autoriteit van de gelovige. van Andrew Wommack.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *