De Heilige Geest en de gemeente


Nu willen we kijken naar de Heilige Geest in de gemeente.
De Gemeente van Jezus Christus is niet onze plaatselijke gemeente, of de bezoekers van de verschillende kerken en verenigingsgebouwen van de verschillende religies, maar alle wederom (opnieuw) geboren mensen.
Alle mensen die zich bekeerd hebben, Jezus hebben aangenomen, in Hem zijn gaan geloven, en zich hebben laten dopen, vervult zijn met de Geest en Hem nu navolgen.

Opnieuw geboren worden.
Johannes 3:3 en 5

Bekeert u!
1 Samuël 7:3, 2 Koningen 17:13, 2 Kronieken 30:6 en 9, Job 22:23, Jesaja 31:6, Jeremia 3:14, 18:11 en 25:5, Jeremia 35:15, Ezechiël 33:11, Joël 2:12 en 13, Zacharia 1:4, Mattheüs 3:2, Mattheüs 4:17, Markus 1:15, Lukas 13:3 en 5, Lukas 15:7 en 10, Handelingen 2:38, Handelingen 3:19,
Jakobus 5:19 en 20 en Openbaring 2:5.

Jezus aannemen.
Johannes 1:11 en 12.

Geloven.
Johannes 6:47 en Johannes 20:29.

Laten dopen.
Markus 16:16, Handelingen 22:16, Hebreeën 6:2.

Heilige Geest ontvangen.
Deuteronomium 34:9, Handelingen 8:17 en 19, Handelingen 9:17 en Handelingen 19:6.

Jezus volgen.
Psalm 128:1, Mattheüs 10:38, Mattheüs 19:21, Johannes 8:12, Johannes 12:26,
Hebreeën 13:20 en 21.

De Heilige Geest in de gemeente.
De Heilige Geest woont in de Gemeente.

De gemeente (alle gelovigen) is het huis van God.
Weet jij niet, dat jij Gods tempel bent, en de Geest van God in jouw woont? 1 Korinthe 3:16
En
Zo zijn jullie dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen, en huisgenoten van God; Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk (vakkundig) samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in de Heere; Op Welken ook JULLIE mede GEBOUWD wordt TOT EEN WOONSTEDE van God in de Geest. Efeze 2:19 t/m 22
En
En Hij (Jezus) is het Hoofd van het lichaam, namelijk de Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Kolossenzen 1:18

Eén lichaam (geestelijk gebouw) is het, en één Geest, gelijkerwijs jullie ook geroepen zijn tot één hoop uwer roeping; één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Efeze 4:4 t/m 6

En Dezelfde (De Heilige Geest) heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;
Tot de volmaking van de heiligen (de gemeente), tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam (Gemeente) van Christus; Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind van leer, door de bedriegerij van de mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;
Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen (opgroeien) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; Uit Welken het gehele lichaam bekwaam (vakkundig) samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt, tot het zichzelf opbouwt in de liefde.
Efeze 4:11 t/m 16

Er zijn verschillen benamingen voor de Kerk, gemeente van Jezus Christus.
Tempel, huis, gemeente en lichaam.

Ook Petrus beschrijf de gemeente als levende stenen, een geestelijk gebouw.
Tot Welken (Jezus) komende, als tot een levende Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar;
Zo worden jullie ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus.
1 Petrus 2: 4 en 5.

Of weet jij niet, dat jullie lichaam een tempel is van den Heilige Geest, Die in jullie is, Die jullie van God hebt, en dat jullie niet van jullie zelf zijn? 1 Korinthe 6:19

Of wat samenvoeging heeft de tempel van God met de afgoden? Want jullie zijn de tempel van de levenden God; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. 2 Korinthe 6:16

Het belangrijkste doel van de aanwezigheid van de Heilige Geest in de gemeente is het verheerlijken van de Heere Jezus Christus! Johannes 16:14.

Waarom kan de Heilige Geest in de gemeente wonen?
Omdat de Heere Jezus Christus Zich heeft overgegeven als offergave en slachtoffer!

En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, God tot een welriekende (lekker ruikende) reuk.
Efeze 5:2

Dit wijst terug naar het Oude Testament Exodus 29:38 t/m 45.
De Israëlieten branden dag en nacht non-stop een brandoffer op het altaar. Zodat God 24u per dag de liefelijke geur kon ruiken van het brandoffer. Het schaduwbeeld van vandaag voor de gemeente is
Efeze 5:2.

Daarom kan de Heilige Geest vandaag in de gemeente wonen. We zeggen het met grote eerbied: God ruikt nog steeds de liefelijke geur van het volmaakte offerlam op het kruis van Golgotha! God geniet nog na van de welriekende reuk van het offer van de Heere Jezus!
Het is ALLEN op die basis dat God te midden van Zijn gemeente woont!
Die Basis, Jezus Christus! Halleluja! Amen!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *