De Heilige Geest in de praktijk van het dagelijks leven

De Heilige Geest in de praktijk. (Laatste deel)

We zijn vorige keer kort ingegaan op de vraag; kunnen wij de Heilige Geest tegenwerken?
Vandaag sluiten we deze studie af met de Heilige Geest in de praktijk.

Prachtig al die waarheden over de Heilige Geest, maar hoe ga ik daar nu voor mezelf mee om?
Met andere woorden, de Heilige Geest vandaag!

Gods Woord leert ons 3 niveaus over de Heilige Geest in ons.

1- We kunnen vervuld zijn met de Heilige Geest.
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2:4

2- We kunnen vol zijn van de Heilige Geest.
En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stephanus, een man vol van geloof en de Heilige Geest, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochie; Handelingen 6:5

3- We kunnen vurig zijn van de Heilige Geest.
Deze was in de weg van de Heere onderwezen; en vurig zijnde van geest, sprak hij en leerde naarstiglijk de zaken van de Heere, wetende alleen de doop van Johannes.
Handelingen 18:25

De waarheid is dat wij zelf! Bepalen in welke intensiteit de Heilige Geest in ons denken, doen en laten aanwezig is.

U kunt de Heilige Geest `uitschakelen`.
Door het geloof in de Heere Jezus Christus hebben wij de volheid van de Heilige Geest in ons wonen!
Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. Romeinen 8:16
MAAR! Blust de Geest niet uit. 1 Thessalonicenzen 5:19
Hoe blussen wij de Geest uit?
Door niet te leven naar Zijn geopenbaarde wil. De heilige en rechtvaardige wil van God.

Ook kan je vervult zijn met de Heilige Geest maar je ervaart niet Zijn volle kracht.
Dit kan een gevolg zijn van een doelbewust leven op plaatsen of je vullen met gedachten waar God niet kan zijn, waardoor de communicatie met de Geest moeilijk verloopt.

Zorg dat je hart en denken vrij is van wereldgelijkvormigheid en ontzie plaatsen en multimedia wat niet strookt met de wil van God.
Jullie bidden wel, en maar jullie ontvangen niet, omdat jullie kwalijk bidden, opdat jullie het in jullie wellusten doorbrengen zou. Overspelers en overspeleressen, weten jullie niet, dat de vriendschap van de wereld een vijandschap van God is? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.
Of menen jullie, dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid? Zo onderwerpt u dan aan God; weerstaat de duivel, en hij zal van u vluchten.
Naakt (kom) tot God, en Hij zal tot u naken (komen). Reinigt de handen, jullie zondaars, en zuivert de harten, jullie dubbelhartigen! Jakobus 4:3 t/m 5, 7 en 8

We mogen vervuld, vol en vurig van de Heilige Geest zijn, en 24-7 in contact zijn met de Heilige Geest, dat we 100%! In beslag genomen zijn door de Geest van Jezus. Door te wandelen op Zijn wegen, en in Zijn Waarheid! Dat doet ons leven! Johannes 14:6
Nee, dat is geen streven of een wensend denken… Nee dat kan en mag de realiteit zijn in jouw en mijn leven! Levend door en in gehoorzaamheid aan het Woord van God. Aan de wil van de Heere Jezus! Doordrenkt, verzadigd zonder onderbreking door de Heilige Geest!

We sluiten de studie af met de zalvingen die over ons leven komen als we doordrenkt en verzadigd zijn met en door de Heilige Geest.

1- Meer en beter begrijpen van Gods Woord.
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest van de waarheid, Hij zal jou in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zich zelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij jou verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit Mij nemen, en zal het jou verkondigen.
Johannes 16:13 en 14

Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God.
Want wie van de mensen weet, hetgeen van de mensen is, dan de geest van de mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen van God is, dan de Geest van God.
Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.
1 Korinthe 2:10 t/m 13

2- We gaan de Heere Jezus meer en beter kennen
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal jou alles leren, en zal jou indachtig maken alles, wat Ik jou gezegd heb. Johannes 14:26

Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
Johannes 16:14

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.
Johannes 15:26

3- We gaan de stem van Jezus meer en beter verstaan.
Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Johannes 1:2

4- We gaan God grootmaken!
En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken…
Handelingen 10:45 en 46

5- We heiligen ons leven.
Opdat ik een dienaar van Jezus Christus ben onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande van de heidenen aangenaam word, geheiligd door de Heiligen Geest.
Romeinen 15:16

6- We leren om God en de gemeente te dienen.
Want die Christus in deze dingen dient, is God welbehaaglijk, en aangenaam den mensen.
Romeinen 14:18

En er is verscheidenheid van gaven, doch het is dezelfde Geest; Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot hetgeen oorbaar (nuttig) is.
Want dezen wordt door de Geest gegeven het woord van wijsheid, en een ander het woord van kennis, door dezelfde Geest; En een ander het geloof, door dezelfde Geest; en een ander de gaven van gezondmakingen, door dezelfde Geest.
En een ander de werkingen van krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging van de talen.
Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. 1 Korinthe 12:4, 7 t/m 11

7- Bijzondere kracht ervaren in het dienen van God.
En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.
Handelingen 4:31

Doch wanneer zij jullie leiden zullen, om jullie over te leveren, zo wees te voren niet bezorgd, wat jullie spreken zullen, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want jullie zijn het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest. Markus 13:11

8- Wandelen tot eer van God en onze naaste
Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Galaten 5: 25 en 22

DAT! Is de kracht van de Heilige Geest, de Geest van Jezus.
Amen!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

EINDE STUDIE!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *