De Heilige Geest uitgestort


Eerste en tweede Pinksteren liggen achter ons.
We hebben mogen ontdekken dat de Heilige Geest ook in het Oude Testament zichtbaar was.
Dat de Heilige Geest met periodes in de levens van de oudtestamentische gelovigen aanwezig was.
En dat de Heilige Geest pas definitief op aarde kon komen als de Heere Jezus verheerlijkt was.
Nu, Markus beschrijft die verheerlijking
De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de (ter) rechter `hand` Gods. Markus 16:19
EN TOEN… Cliffhanger! 😉

En toen… was het moment aangebroken dat de Heilige Geest naar de aarde kon komen.
En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
En er geschiedde haastig uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen.
En zij werden allen vervuld met de Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2:1-4

Dit was opwekking in de Bijbel! Kan je voorstellen? Een groep mensen bij elkaar om te bidden, dan horen ze een geluid ALS VAN een storm, en vervulde het hele huis waar zij waren. Persoonlijk denk ik dat het niet stormde in dat huis, alleen het geluid als van een storm. En tongen ALS VAN vuur, het zat op een ieder van hen. Ook hier geloof ik persoonlijk dat het geen echt vuur was (anders zouden de discipelen verbranden) maar het zag eruit als tongen van vuur. En zij werden ALLEN vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken.
Let op! Het waren bestaande talen!
En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galliërs?
En hoe horen wij hen een iegelijk IN ONZE EIGEN TAAL, in welke wij geboren zijn?
Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie.
En Frygie, en Pamfylie, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten;
Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.
Handelingen 2:7 t/m 11

Dit moet echt even van m`n hart.
Toen de Heilige Geest werd uitgestort, vielen de discipelen niet achterover in de geest, rolden ze over de vloer en maakten beesten geluiden, of barsten los in Hysterisch gelach!
Niks van dit alles! Uitingen van de geest die we vandaag regelmatig tegen komen in evangelische, pinkster en charismatische gemeentes, zijn NIET! Van de Heilige Geest. Het is een misselijk makende zwakke imitatie, en heeft directe banden met de `kundalini` geest.
De term ‘Kundalini’ komt rechtstreeks uit de Oosterse mystiek. de connecties tussen Toronto/’River’ beweging en deze Hindoe ‘Kundalini’ geest werden in 1996 al ter discussie gesteld.
Verder ga ik hier nu niet op in maar zal er zeker een studie van maken en ter zijne tijd plaatsen.

Wat is wel een Bijbelse uiting van het vol zijn van de Heilige Geest?
Je gaat de grote werken van God verkondigen!

Paulus refereert aan Handelingen 2:7 t/m 11 in Titus 3:4 t/m 7 6 daar staat:
Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken van de rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest; Dewelke Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven.

Wanneer ontvangen wij nu de Heilige Geest? Laten we Gods Woord het antwoord geven!
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zei Hij van den Geest, Dewelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was). Johannes 7:38 en 39

In Welken ook jij bent, nadat jij het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van jouw zaligheid gehoord hebt; in Welken jij ook, nadat jij geloofd hebt, bent verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid. Efeze 1:13 en 14

betekend dit heel eenvoudig, dat op het moment dat wij Jezus aannemen (Johannes 1:12) op dat zelfde moment de Heilige Geest in ons komt wonen?
Nee! want we moeten context lezen! En de context vinden we in Handelingen 19.
Veel mensen citeren Efeze 1 als gedeelte om de Geest te ontvangen door geloof.
Maar als we gaan kijken in Handelingen zien we dat Efeze de Heilige Geest heeft ontvangen door handoplegging.
En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen van het land doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende,
Zei hij tot hen: Hebben jullie de Heiligen Geest ontvangen, als jullie geloofd hebben? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.
En hij zei tot hen: Waarin zijn jullie dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes.
Maar Paulus zei: Johannes heeft wel gedoopt de doop van de bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Diegene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus.
En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.
En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden. (Handelingen 19:1-6)

We moeten deze twee teksten samen voegen. Dus door het geloof dat ze door handoplegging de Heilige Geest hebben gekregen.

Want zovelen als er door den Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
Want jij hebt niet ontvangen de Geest van dienstbaarheid wederom tot vreze; maar jij hebt ontvangen de Geest van aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
Diezelfde Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen van God zijn.
Romeinen 8:14 t/m 16

WANT!
De Heilige Geest woont in iedere gelovige. Wonen is niet logeren of tijdelijk verblijven.

Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God;
Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven.
2 Korinthe 1:21 en 22

Weet jij niet, dat jij Gods tempel bent, en de Geest van God in je woont?
1 Korinthe 3:16

Of weet jij niet, dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in je is, Die jij van God hebt, en dat jij van jezelf niet bent? Want jij bent duur gekocht: zo verheerlijk dan God in je lichaam en in je geest, welke van God zijn. 1 Korinthe 6:19 en 20

Het Griekse woord voor wonen heeft nog een betekenis; het betekend ook `doortrokken zijn` of beïnvloed zijn`. Door dat de Heilige Geest in mij woont, ben ik van zijn zegeningen en werkingen `geïmpregneerd` De Heilige Geest beïnvloed mijn denken en mijn handel en wandel.

Voor alle duidelijkheid: Je kan de Heilige Geest niet kwijtraken!
En bedroeft de Heiligen Geest van God niet, door Welken jij verzegeld bent tot den dag van de verlossing.
Efeze 4:30

En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
Romeinen 8:23

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in de eeuwigheid; Namelijk de Geest van de waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar jij kent Hem; want Hij blijft bij jouw, en zal in jouw zijn.
Johannes 14:16 en 17.

Volgende keer: De Heilige Geest in de gemeente, de doop met de Heilige Geest.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel (S.V.) BBB-Studie van Frank Ouweneel, Olive Branch Kundalini, the false holy spirit in many churches.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *