Doop met de Heilige Geest

Vandaag willen we ingaan op de doop met de Heilige Geest.

Maar let meteen heel goed op! De doop met de Heilige Geest heeft ALLES te maken met de gemeente van Jezus Christus! En dat is op zichzelf een logische zaak.

We hebben gezien dat de Heilige Geest de Geest van De Heere Jezus is, en we weten dat de Heere Jezus het Hoofd is van Zijn gemeente.
En Hij (Jezus) is het Hoofd van het lichaam, namelijk de Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Kolossenzen 1:18

Maar waar vinden we nu in Gods Woord de doop met de Heilige Geest?
Ik (Johannes) doop u wel met water tot bekering; maar Die (Jezus) na mij komt , is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. Mattheüs 3:11

Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wie ik niet waardig ben de riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met de Heiligen Geest en met vuur; Lukas 3:16

En ik kende Hem (Jezus) niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken jij de Geest zal zien neerdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met de Heiligen Geest doopt. Johannes 1:33

Want Johannes doopte wel met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Handelingen 1:5

En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2:1 t/m 4

En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin.
En ik werd gedachtig aan het woord van de Heer, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest.
Indien dan God hun even gelijke gave gegeven heeft, als ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die God kon weren? Handelingen 11:15 t/m 17

Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus.
Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 1 Korinthe 12:12 en 13

En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen van het land doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende,
Zei hij tot hen: Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen, als jullie geloofd hebben? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.
En hij zei tot hen: Waarin zijn jullie dan gedoopt? En zij zeiden: IN DE DOOP VAN JOHANNES.
Maar Paulus zei: JOHANNUS HEEFT WEL GEDOOPT DE DOOP VAN DE BEKERING, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Diegene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus.
En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam van den Heere Jezus.
En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden. Handelingen 19:1 t/m 6

Heel doelbewust hebben we EERST het Woord laten spreken.
Dit, omdat er in deze tijd zoveel misleiding over de Heilige Geest is dat je de Heilige Geest (Zelf) niet meer ziet.

Wat is nu (echt) de doop met de Heilige Geest?
De Doop met de Heilige Geest is het ontvangen van de Heilige Geest op het moment dat iemand wederom / opnieuw geboren word. Johannes 3:3 en 5

Want jullie hebben niet ontvangen de Geest van dienstbaarheid opnieuw tot vreze; maar jullie hebben ontvangen de Geest van aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: ABBA, Vader!
Dezelfde Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8:16

Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door de Geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus de Heere, dan door (Grieks vertaald: in) de Heilige Geest.
1 Korinthe 12:3

Als wij Jezus hebben aangenomen (opnieuw geboren zijn), geeft Hij ons macht om kinderen van God te worden, als je in Zijn Naam gelooft (Johannes 1:12), dan ontvangen wij de Geest van aanneming tot kinderen van God door welke wij roepen: ABBA Vader! En Die Geest getuigt met onze Geest dat wij kinderen van God zijn (romeinen 8:16), DAAROM! Kan niemand die door de Geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemen; en niemand kan zeggen, Jezus is de Heere dan door (in) de Heilige Geest!

Dit is het Bijbelse beeld van de doop met / in de Heilige Geest!

Ja, maar Handelingen 19: 1 t/m 6 dan?
Daar ontvangen de 12 discipelen in Efeze toch wel de Heilige Geest veel later pas?

Inderdaad, waar. Maar let op wat zij antwoorden op de vraag van Paulus: “waarin zijn jullie dan gedoopt?” Deze 12 discipelen zeggen dat ze gedoopt zijn in de doop van Johannes. Dat is de doop van bekering. Deze discipelen zijn gedoopt VOOR de uitstorting van de Heilige Geest.
Want zij zeggen: “wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is”
Daarna legde Paulus hen de handen op en kwam de Heilige Geest op hen.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

2 reacties op Doop met de Heilige Geest

 1. Monique schreef:

  Jezus heeft mij vrijgemaakt dat is wat ik geloof
  nu mijn vraag ik wil toetreden als voormalige RK tot de hervormde kerk te Loosdrecht.
  Nu gaf men aan dat ik van harte welkom ben, maar mag niet deelnemen aan de broodmaaltijd totdat ik mijn belijdenis heb gedaan.

  Ik laat nu in het midden dat RK kerk een verdwaling is en dat ik hier achter ben gekomen en deze volledig heb verlaten.
  Ik wil graag met medegelovigen mijn geloof in Jezus Christus beleven, dus ook deelnemen aan de broodmaaltijd.

  Door Jezus als mijn redder te accepteren ben ik vervuld met de heilige Geest en ben ik zijn volgeling.
  Ik wil geen regeltjes meer volgen van kerken, maar alleen de zuivere leer van God onze Heer.
  Ik ben al eens misleid in de RK kerk met hun regeltjes. en ik ben gedoopt gevormd en communie gedaan. Nu zijn mijn ogen geopend en volg ik alleen Jezus , de weg, de waarheid, het eeuwige leven.

  Kunnen zij mij afhouden van de broodmaaltijd? Is voor hen je overgave en volgen van Jezus Christus niet voldoende?

  Ik verneem graag jullie antwoord

  • Nicky schreef:

   Beste Monique,
   Bedankt voor je reactie en vragen.
   Natuurlijk kan ik hier heel uitgebreid op ingaan en jou een heel dogmatisch antwoord geven.
   Maar daar zit jij niet op te wachten, en zo is het Woord van God ook niet!

   Twee belangrijke punten moeten we helder krijgen.
   1- Wie volg jij?
   2- wat is gemeente zijn?

   1-Je geeft zelf al aan dat je De Heere Jezus Christus volgt met heel je hart. Je Hebt Hem aangenomen. (Johannes 1:12)
   Jij hebt macht gekregen om een kind van God te worden omdat je in Zijn Naam (Jezus) gelooft!
   Die macht heb je van God zelf gekregen!
   Je leeft nu door Zijn Geest, en Zijn Geest getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent! (Romeinen 8:16)
   En als kind van De Vader, heb je ook gemeenschap met de Vader, door Zijn Zoon Jezus Christus! Hij is de weg tot de Vader! Niemand komt tot de Vader dan door Hem! (Johannes 14:6)

   Als kind van de Vader en volgeling van Jezus Christus mag jij zeker deelnemen aan de broodmaaltijd!
   Omdat jij dan de dood van de Heere Jezus verkondigd totdat Hij komt! (1 Korinthe 11:26)

   2- wat is De gemeente?
   De gemeente zijn ALLE oprechte gelovigen over heel de wereld!
   Iedereen die Jezus heeft aangenomen als zijn / haar Heer en Heiland!
   Als die mensen gemeenschap met elkaar hebben, dan is het altijd fijn om de broodmaaltijd te houden en de dood van Jezus te verkondigen totdat hij komt!
   Daar heb je helemaal geen kerkgebouw of plaatselijke gemeente voor nodig! Alleen broeders en zussen!

   Een direct antwoord op jou vraag of ze jou van de broodmaaltijd kunnen weren is, ja, omdat ze dit waarschijnlijk doen in gehoorzaamheid aan de regels van die gemeente.

   Je vraagt: “Is voor hen je overgave en volgen van Jezus Christus niet voldoende?”
   Eerlijk gezegd weet ik dat niet, wat voor hen voldoende is om deel te nemen aan de broodmaaltijd.

   Maar voor Jouw hemelse Vader is het zeker voldoende om deelt te mogen nemen aan de broodmaaltijd!

   We hopen je vraag zo beantwoord te hebben. Heb je nog vragen of wil je er dieper op in gaan of gewoon verder over praten?
   Dat kan en mag altijd natuurlijk! We bidden je veel wijsheid en zegen toe!

   Hartelijke groet en zegen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *