Het tegenwerken van de Heilige Geest

Kunnen wij de Heilige Geest tegenwerken?

We zijn kort ingegaan op onze kracht de Heilige Geest en willen nu ingaan op de vraag; kunnen wij de Heilige Geest tegenwerken?

We hebben in de vorige studies gezien dat de Heilige Geest een Persoon is, een persoonlijkheid heeft, en in ons leeft. De Heilige Geest is de Geest van Jezus. Jezus leeft in ons!

Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God;
Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand van de Geest IN ONZE HARTEN gegeven.
2 Korinthe 1:21 en 22

De Heilige Geest is het onderpand van Jezus aan ons gegeven. Een `bewijs` dat Jezus terugkomt zoals Hij belooft heeft.

En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in de eeuwigheid; Namelijk de Geest van de waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar jullie kennen Hem; want Hij blijft bij jullie, en zal in jullie zijn.
Ik zal jullie geen wezen laten; Ik kom weder tot jullie.
Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar jullie zullen Mij zien; want Ik leef, en jullie zullen leven. Johannes 14:16 t/m 19

Weten jullie niet, dat jullie Gods tempel zij, en de Geest van God in jullie woont?
1 Korinthe 3:16

Of weten jullie niet, dat jullie lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in jullie is, Die jullie van God hebt, en dat jullie van jezelf niet zijn?
Want jullie zijn duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in jullie lichaam en in jullie geest, welke van God zijn. 1 Korinthe 6:19

De Persoon van de Heilige Geest leeft in ons en daar hebben wij een intense band mee. Maar we kunnen deze Persoon ook veel aandoen.

We kunnen de Heilige Geest bedroeven.
En bedroeft de Heiligen Geest Gods niet, door Welken jij verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Efeze 4:30

Wij bedroeven de Heilige Geest door onze geest te vullen met de geest van deze wereld/ De dingen die tegen Gods Woord zijn.

We kunnen de Heilige Geest weerstaan.
Jullie hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, jullie weerstaat altijd de Heilige Geest; gelijk jullie vaders, alzo ook jullie. Handelingen 7:51

We weerstaan de Heilige Geest door niet te willen luisteren naar de Heilige Geest/ Woord van God.

We kunnen de Heilige Geest bedriegen.
En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat u de Heiligen Geest liegen zou, en onttrekken van de prijs van het land?
Handelingen 5:3

We kunnen de Heilige Geest lasteren.
Daarom zeg Ik jullie: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden; maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. Mattheüs 12:31
We kunnen de Heilige Geest smaden/beledigen.
Hoeveel te zwaarder straf, menen jullie, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft, en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de Geest van de genade smaadheid heeft aangedaan? Hebreeën 10:29

LET OP! Zie jij het ook?
Mattheüs 12:31 zegt; de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden!

Wat is nu de lastering tegen de Geest?
Het antwoord vinden we in Hebreeën 10:29. Daar staat; die de zoon van God vertreden heeft, en het bloed van het Testament onrein geacht heeft.

Met andere woorden de zonde tegen de Heilige Geest is het (blijven) verwerpen van de genade van Jezus Christus!

We kunnen de Heilige Geest uitdoven/blussen.
Blust den Geest niet uit. 1 Thessalonicenzen 5:19

Wij doven/ blussen de Heilige Geest uit door bovenstaande tegenwerkingen van de Heilige Geest toe te laten.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *