Kracht van de Heilige Geest

We zijn kort ingegaan op de zalving met de Heilige Geest en willen nu ingaan op de Heilige Geest als kracht in ons.

De basis van de Heilige Geest als kracht in ons ligt in de wedergeboorte!
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar (Amen, amen) zeg Ik jou: Zo iemand niet geboren wordt uit water EN GEEST, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Johannes 3:5

Iedereen die in de Heere Jezus gelooft, ontvangt een heel nieuw leven!
Dan zal Ik rein water op u sprengen, en jullie zullen rein worden; van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.
En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een NIEUWE GEEST geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven.
En Ik zal MIJN GEEST GEVEN in het binnenste van jullie; en Ik zal maken, dat jullie in Mijn inzettingen zullen wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.
Ezechiël 36:25 t/m 27

Dit staat in context met 2 Korinthe 5:17 daar staat:
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Wedergeboren of opnieuw geboren worden doe je uit water en Geest!
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Johannes 3:5

Jullie mannen, hebt jullie eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven;
Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad van het water door het Woord;
Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Efeze 5:25 t/m 27

Jezus Christus heiligt en reinigt zijn gemeente door het waterbad van Zijn Woord!
Laat je dus niet misleiden alsof het Woord ondergeschikt is aan de Heere Jezus.
De Heere Jezus IS! Het Woord! (Johannes 1:1)
En de Bijbel is het geschreven Woord van God. Jezus Christus heiligt en reinigt jouw en mij door Zijn Woord! Daarom is het ook zo van belang dat we het woord zuiver tot ons nemen.
Lees hierbij ook 1 Petrus 1:23 daar staat:
Jullie, die wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God! Jezus Christus en Zijn Woord!

Wij ontvangen dus nieuw leven door de toepassing van Gods Woord in ons hart en geweten!

En voor jullie die nu tegenwerpen, maar het Woord van God is zo moeilijk te begrijpen!
Hierop geeft Gods Woord Zelf antwoord:
Maar God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. 1 Korinthe 2:10

Jezus zegt: Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zei Hij van de Geest, Dewelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) Johannes 7:38 en 39

Eigenlijk zegt de Heere Jezus hier dat we het geloof moeten combineren met een vol leven door de Geest!

Paulus zegt het zo; Want de wet van de Geest van leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en de dood. Romeinen 8:2

Opdat jullie mogen wandelen waardig de Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende (groeiende) in de kennis van God;
Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid (geduld) en lankmoedigheid, met blijdschap; Kolossenzen 1:10 en 11

Hier heeft Paulus de voorgaande tekstgedeeltes eigenlijk samengevat.
Het effect van de leiding en invloed van de Heilige Geest in ons is dat we vrucht dragen!

In Galaten 5:22 zien we de vruchten van de Heilige Geest op en rijtje;
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

We hebben vaak geen idee van de Power die God door Zijn Heilige Gewest in onze harten heeft gegeven!

Maar wij hebben ook KRACHT ontvangen!
Maar jullie zullen ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over jullie komen zal; en jullie zullen Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Handelingen 1:8

De God nu van de hoop vervult jullie met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat jullie overvloedig mogen zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
Romeinen 15:13

Want ik zou niet durven iets zeggen, hetwelk Christus door mij niet gewerkt heeft, tot gehoorzaamheid van de heidenen, met woorden en werken;
Door kracht van tekenen en wonderen, en door de kracht van de Geest Gods, zodat ik, van Jeruzalem af, en rondom, tot Illyrikum toe, het Evangelie van Christus vervuld heb.
Romeinen 15:18

Hoe ontvangen wij de kracht van de Heilige Geest?
Door het geloof in de Heere Jezus door het waterbad van Gods Woord = door wedergeboorte!

Dit is de (eenvoudige) Bijbelse waarheid!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *