Pinksteren en de Heilige Geest

Pinksteren en de Heilige Geest.

Wat de wetenschap zegt:
Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè, wat vijftig betekent. De feestdag valt altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de vijftigste dag na Eerste Paasdag. Christenen herdenken het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk.
Pinksteren is ontstaan uit het joodse wekenfeest (of Sjavoeot). Met dat feest wordt herdacht dat God de Tien Geboden aan Mozes gaf op de berg Sinaï. Christenen namen de feestdag over omdat ze de overeenkomst zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. In beide gevallen verenigden mensen zich met God. Bron: Quest Braintainment

Nu weten jullie dat wij geloven dat christenen geen feesten hoeven te vieren dan het Avondmaal.
Maar als je de bovenstaande tekst goed gelezen hebt dan zie je ook het ontstaan van het pinksterfeest. Christenen hebben een Joodse feestdag overgenomen (nu moet er al een belletje gaan rinkelen) omdat ze een overeenkomst zagen. Welke overeen komst?
God was neergedaald op de berg Sinaï en heeft Mozes de tien geboden (wet) gegeven, en met de uitstorting van de Heilige Geest is de Geest van God `ook` neergedaald en aan de apostelen gegeven.
In beide gevallen werden mensen met God verenigt. Dat deze vergelijking volledig scheef gaat en niet te vergelijken valt word voor het gemak maar over het hoofd gezien.
Even kort: Toen God de wet aan Mozes gaf, begon het volk Israël een zelf gemaakte God te aanbidden, als gevolg hiervan stierven er 3000 mensen. (Exodus 32) De wet vertelde de Israëlieten wees gehoorzaam en leef, ben je ongehoorzaam dan sterf je! (Deuteronomium 28 zegen en vloek) De tien geboden: Exodus 20: 3-17 en in Deuteronomium 5: 7-21. Beide versies staan in de Pentateuch (eerste vijf boeken, ook wel de Torah of ‘Wet’ genoemd) van het Oude Testament.

LET NU OP! Bij de uitstorting van de Heilige geest werden er op een dag 3000 mensen behouden!
Die dan zijn woord *gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend! zielen. Handelingen 2:41

*Gaarne: direct, zonder meer. als synoniem van een ander trefwoord: graag (bw) : gaarne, liever, met alle plezier, met genoegen, met plezier, van harte, zielsgraag.

Dus wat we net gelezen hebben vat de apostel Pauls in drie verzen samen!
Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet van de letter!, maar van de Geest; want de letter doodt!, maar de Geest maakt levend.
En indien de bediening van de dood! in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt! (wet), in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die te niet gedaan zou worden, Hoe zal niet veel meer de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? 2 Korinthe 3:6 t/m 8

Dus kort gezegd met Paulus in 2 Korinthe 3:6 De wet dood maar de Geest maakt levend!
Zien jullie ook dat het pinksterfeest niet te verenigen valt met het Joodse wekenfeest (of Sjavoeot)?!

Waar wij op in willen zoemen dit jaar is de Heilige Geest.
Wie is de Heilige geest?
De Heilige Geest is de Geest van Jezus. (Handelingen 16:7, Johannes14:16, 17 en 26)

De Heilige Geest is een Persoon.
Wat is een persoon? Volgens het woordenboek is een persoon een zelfstandig optredend, redenerend en beslissend menselijk wezen met specifieke eigenschappen, gevoelens en emoties.

De Heilige Geest is dus geen instrument van God of van de Heere Jezus; de Heilige Geest neemt zelf beslissingen. (Handelingen 13:2)

De Heilige Geest heeft een eigen wil. (1 Korinthe 12:11 en Handelingen 16:7)
De Heilige Geest heeft een eigen mening. (Handelingen 15:28)
De Heilige Geest spreekt. (Handelingen 1:16, 13:2, Openbaring 2:7)
De Heilige Geest leidt. (Johannes 16:13)
De Heilige Geest roept dienstknechten van God. (Handelingen 13:2 en 20:28)
De Heilige Geest zendt profeten. (Jesaja 48:16)

De Heilige Geest heeft ook emoties.
De Heilige Geest kan bedroeft zijn. (Jesaja 63:10, Efeze 4:30)

Wat doet de Heilige Geest?
De Heilige Geest maakt vrij van de macht van de zonde. (Romeinen 8:2)
De Heilige Geest geeft ons de toegang tot God. (Efeze 2:18 en 19)
De Heilige Geest getuigt. (1 Johannes 5:6,7 en 8, Romeinen 8:16, Johannes 15:26)
De Heilige Geest wekt nieuw leven. (Johannes 6:63)
De Heilige Geest neemt het uit Jezus en geeft het ons. (Johannes 16:13 en 14)
De Heilige Geest bemoedigd, helpt en troost. (Johannes 14:16 en 26)
De Heilige Geest zegent. (Handelingen 9:31)
De Heilige Geest doet wonderen. (Handelingen 8:38 en 39)
De Heilige Geest vermaant. (Openbaring 2:7)
De Heilige Geest heeft kracht en liefde. (Romeinen 15:13 en 30)
De Heilige Geest bidt voor ons. (Romeinen 8:26 en 27)
De Heilige Geest onderzoekt, heeft kennis en onderwijst. (1Korinthe 2:10-13)

De Heilige Geest in het Oude Testament.
God is van eeuwigheid (Psalm 90:2) Dus ook de openbaringsvormen van God zijn van eeuwigheid.
Vader, Zoon en Heilige geest.
Dit betekend ook dat de Heilige Geest in het Oude Testament actief was.

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. Genesis 1:2
Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van den Geest der wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd; zo hoorden de kinderen Israëls naar hem, en deden gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
Deuteronomium 34:9
Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel! spreekt de HEERE; en wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hogepriester! en wees sterk, al gij volk des lands! spreekt de HEERE; en werkt, want Ik ben met u, spreekt de HEERE der heirscharen;
Met het woord, in hetwelk Ik met jullie een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrok, en Mijn Geest, staande in het midden van u; vreest niet! Haggai 2:5 en 6
In het Oude Testament woonde de Heilige Geest nog niet in de harten van de mensen. De Heilige Geest kwam in hun leven en… ging (tot hun teleurstelling) weer weg.
Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.
Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij. Psalm 51: 12 en 13

Want de profetie is voortijds (in het Oude Testament) niet voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
2 Petrus 1:21

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *