Waar komt 2e pinsteren nu vandaan?


Tegenwoordig vieren we Pinksteren met een extra vrije dag op de maandag, maar in de middeleeuwen bestond Pinksteren uit een groot achtdaags feest. De viering van het begin van de lente viel samen met de christelijke feestdag en er waren veel niet religieuze gebruiken verbonden aan de Pinksterfeesten.
Een traditie die ook nu nog in sommige delen van Nederland bestaat is het kiezen van de ‘Pinksterbruid’, een soort Miss Lente. Om alle losbandige feesten die rondom Pinksteren waren ontstaan in te dammen werd Pinksteren in 1574 een officiële kerkelijke feestdag.
Pinksteren tegenwoordig
In Nederland staat Pinksteren steeds minder in het teken van de komst van de Heilige Geest. Er worden op Tweede Pinksterdag veel evenementen georganiseerd, zoals kermissen en popfestivals. Lang vond Pinkpop plaats tijdens het pinksterweekend, maar sinds 2008 vindt het festival later in het jaar plaats. Daardoor sluit het festival beter aan op andere Europese festivals, waarmee het volgens de organisatie makkelijker is om topacts aan te trekken en, niet onbelangrijk voor de festivalgangers, de kans op mooi weer is wat groter.
De Zondagswet van 1815
Veel kerkgemeenschappen vierden bijvoorbeeld wel acht dagen lang Pasen. … Daarnaast vielen veel feesten, zoals Pasen en Pinksteren, altijd op een zondag. Omdat mensen op die dag sowieso al vrij waren, gunde de staat hen een extra dag. Bron: Isgeschiedenis

De maandag die volgt op Pinksteren (pinkstermaandag of tweede pinksterdag) is een vrije dag in veel Europese landen (zoals Andorra, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië en grote delen van Zwitserland) en in een aantal Afrikaanse landen. Bron: WikipediA.

We hebben gisteren de studie afgerond met de Heilige Geest in het Oude Testament.
Natuurlijk valt daar veel meer over te schrijven maar wij willen de studie niet langer maken dan nodig is.

Voor we verder gaan willen we nog een kort moment stil staan bij het feit dat de Heilige Geest een (buitengewoon belangrijke) `persoon` is, een Goddelijk Persoon; de Geest is een Geïntegreerd deel van de Godheid. De Heilige Geest is één van de drie openbaringsvormen van God.
Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs jullie ook geroepen zijn tot een hoop van jullie roeping;
Een Heere, een geloof, een doop, Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Efeze 4:4 t/m 6
Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord (Jezus) en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén. 1 Johannes 5:7

We gaan verder met de Heilige Geest als Trooster.
Toen de Heere Jezus 33 jaar rondwandelde op aarde verbleef de Heilige Geest ook 33 jaar op aarde.
We kunnen zeggen dat het voor het eerst in de geschiedenis was dat de Heilige Geest zoveel jaren non-stop op aarde aanwezig was. Jezus was vol van de Heilige Geest.
Lukas 4:1

De bediening als `trooster` van de Heere Jezus.
En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk. 2 Thessalonicenzen 2:16 en 17

Let nu op! Johannes 14:2 en 3 verteld dat de Heere Jezus zei: “Ik ga weg”
Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Wie moest nu de `Trooster` en `voorspraak` zijn? Wie moest nu op deze aarde optreden namens God de Vader en Zijn belangen behartigen?
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in de eeuwigheid; Namelijk de Geest van de waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven. In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.
Johannes 14:16 t/m 20 en 26

LET NU GOED OP! De Heere Jezus geeft hier twee uiterst belangrijke beloftes:
1- Jezus: `Ik de Trooster, ga heen om me te zetten ter rechter Gods; daarom zal Ik jullie een ANDERE Troostere sturen`. De Heere Jezus spreekt over een andere Trooster en gebruikt het Griekse woord parakletos. Die `andere Trooster` zou dus precies hetzelfde gaan doen als Jezus!
2- Jezus: `Die ANDERE Trooster zal bij jullie blijven tot in eeuwigheid. In vers 26 legt de Heere Jezus uit dat die andere Trooster… de Heilige Geest is!
Let goed op! De Heilige Geest is `de Geest van Jezus`!
De Geest van Jezus. Handelingen 16:7
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest van de waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Johannes 16:13 en 14
Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. Johannes 15:26

DIT WORD VAAK VERGETEN! De Heilige Geest is de Heere Jezus in ons!

Nu komen we bij het praktische gedeelte over de Heilige Geest.
Met andere woorden, hoe zit dat nu met de Heilige Geest en mij persoonlijk?
Wat heb ik aan de Heilige Geest? De Heilige Geest is dat een meerwaarde voor mij als gelovige?

Als eerste staan we kort stil bij het feit dat de Heilige Geest is uitgestort!
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zei Hij van de Geest, Dewelke ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)
Johannes 7:38 en 39.

Johannes legt ons uit dat de Heilige geest pas definitief op aarde kon komen als de Heer Jezus verheerlijkt zou zijn.
Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar de hemel, en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijken. Johannes 17:1

Nu, Markus beschrijft die verheerlijking
De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de (ter) rechter `hand` Gods. Markus 16:19

EN TOEN… Cliffhanger! 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *