Zalving met de Heilige Geest

We zijn kort ingegaan op de doop met de Heilige Geest en willen nu ingaan op de zalving met de Heilige Geest.
De vraag is dan, is er een verschil met de doop en zalving met de Heilige Geest?

Om hier een goed antwoord op te vinden moeten we terug naar de grondtaal.
De Grieks grondtekst voor `zalving` is `chrio`.
De letterlijke betekenis van dit woord is `toewijding, heiliging en afzondering tot God`.

Het woord `chrio` zit ook opgesloten in het Griekse woord `Christos` waarvan `Christus` is afgeleid.
De Naam Christus betekend dan ook: `gezalfde en toegewijde, geheiligde en afgezonderde tot God`.

De Geest van de Heere is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart;
Lukas 4:18.

Want in de waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welke Gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls;
Handelingen 4:27

Het Griekse woord `chrio` is in de eerste plaats op toepassing van Jezus, daarna leert het Woord ons dat het ook betrekking heeft (en blijvend moet hebben) op ons!

Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God;
Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven.
2 Korinthe 1:21 en 22

Doch jullie hebben de zalving van de Heilige, en jullie weten alle dingen.
En de zalving, die jullie van Hem ontvangen hebben, blijft in u, en jullie hebben niet van node, dat iemand jullie leert; maar gelijk dezelfde zalving jullie leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij jullie geleerd heeft, zo zullen jullie in Hem blijven.
1 Johannes 2:20 en 27

In het Oude Testament werden koningen, de hogepriester, priesters en profeten gezalfd.
De zalfolie die gebruikt werd wees naar de Heilige Geest.

Toen nam Samuel den oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de Geest des HEEREN werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuël op, en hij ging naar Rama. 1 Samuël 16:13

De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedige; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokene van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondene opening van de gevangenis; Jesaja 61:1

We hebben eerder al gezien dat dit ook in het Nieuwe Testament ons geleerd word.

Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem. Handelingen 10:38

Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.
1 Kronieken 16:22, Psalm 105:15

Uit bovenstaande verzen kunnen wij afleiden dat God mensen met de Heilige Geest zalft, voor zichzelf apart zet, en in Zijn dienst aanstelt.

Door de inwoning van de Heilige Geest heeft de gelovige toegang tot de machtige tekenen en wonderen van God Zelf, door zich helemaal aan God toe te wijden, zoals De Heere Jezus Zelf gedaan heeft.

En diegenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken,
Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken (zieken) zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
Markus 16:17 en 18.

Als wij onze gedachten doordrenken met met de gedachten van God en vervolgens onze Geest laten verzadigen met Hem, dan gebeuren er wonderen.

En zij werden allen vervuld met den Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2:4

En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stefanus, een man vol van geloof en de Heilige Geest, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochie; En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Handelingen 6:5 en 8

Gods Woord geeft ons ook een advies:

Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.
1 Korinthe 14:1

Om je uit te strekken naar de Geestelijke gaven is het nodig dat we alles wat niet van God is uit onze Geest te verbannen en ons 100 procent te richten op Hem!
Waar onze gedachten en geest vol is van God daar kan geen goddeloosheid bij! Waar een ruimte gevuld is, is de leegte weg!

De doop met de Heilige Geest doet De Heilige Geest bij ons wonen, en de zalving met de Heilige Geest doet ons leven door en in de wijsheid en kracht van God.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *