Psalm 91:4 t/m 8

Waarom Corona (en andere ziektes) jouw niet hoeven te treffen!
Word waakzaam, wees waakzaam en blijf waakzaam!

De wereld van vandaag bouwt net als Noach in Genesis 7 een ark, maar doen NIET naar alles wat de Heere hun gebied. Sterker nog de wereld van vandaag en hun wetenschap houden met God en Zijn gebod geen rekening!

Vorige keer hebben we gezien dat God ons ZEKER zal redden van gevaar, vervolging, verraad, verderf, pandemieën en van woorden van verderf (vloeken, toverwoorden die over ons uitgesproken worden)

Pandemieën! God zal ons ZEKER redden van… Corona. Nee, niet door een giftig vaccin maar door te schuilen in ZIJN schuilplaats!

We gaan verder bij Psalm 91:4
Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zal jij je betrouwen (toevertrouwen); Zijn waarheid is een rondas en beukelaar (klein rond schild met een knop in het midden).

De grondtekst (Hebreeuws) zegt: Met Zijn veren, zal Hij u bedekken, onder Zijn vleugels zal u schuilen, een schild en bescherming / bolwerk, Zijn trouw / waarheid.

Wat we meteen opmerken is dat de S.V. een heel ander soort vers neergezet heeft dan de grondtekst zegt.

De Grondtekst zegt: Met zijn veren. Een pak veren geeft warmte en beschutting. God bedekt ons met Zijn Liefde en bescherming. Dus een liefdevolle veiligheid.
Het beeld van overdekkende veren en beschermende vleugels is uitdrukking van de veilige beschutting en zekerheid.

Een schild en bescherming.
Het Hebreeuwse woord sinna `schild` duidt op een groot schild, dat het hele lichaam bedekte.
Het is een beeld van pantser, bolwerk en omringende beschutting.

Dus wat de S.V. vertaald met Rondas en beukelaar (klein rond schild met een knop in het midden) schetst een verkeerd beeld! Omdat de dichter van deze Psalm (onbekend) het heeft over een groot schild, dat het hele lichaam bedekte.

Zijn Trouw en Waarheid.
Dat is de vastheid van Zijn heilige beloften dat zal dienen om u te beschutten zoals het menselijk lichaam voor slagen en stoten van de vijand beschut word met een breed schild. Paulus schijft dit aan het geloof toe.
Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met hetwelk jij al de vurige pijlen van de bozen zal kunnen uitblussen. Efeze 6:16

We gaan verder met Psalm 91:5 en 6
jij zal niet vrezen voor de schrik van de nacht, voor de pijl, die overdag vliegt;
Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op de middag verwoest.
Psalm 91:5 en 6

De grondtekst (Hebreeuws) zegt: Jij zal niet vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die overdag vliegt. Voor de pest die in de duisternis rondwandelt. Voor verderf / besmettelijke ziekten die verwoest in de middag.

We zien dat in deze twee verzen de S.V. weer wel zuiver is.

Jij zal niet vrezen…
Het kan worden opgevat als bevestiging, belofte of uitdrukkelijk verbod.
Als belofte vraagt deze oproep om vertrouwen en als opdracht wordt hier gehoorzaamheid verwacht.

Hierna word het viervoudig gevaar vermeld waarbij tijden van duisternis en licht afwisselend voorkomen. Verschrikking in de nacht, overdag rondvliegende pijl, in duisternis rondwarende pest en een verwoesten verderf in de middag. Deze beelden duiden op de levensgevaren die altijd en overal kunnen optreden. Verschrikking en pijl wijzen op gevaren van menselijke kant. Pest en verderf duiden op *ziekten die de mens kunnen overvallen. De verschillende uitdrukkingen vormen samen een veel omvattende weergaven van dodelijke gevaren die de gelovigen bedreigen.

*Even als in Deuteronomium 32:23 en 24 worden een militaire aanval en dodelijke ziekten bij elkaar genoemd. Dat kan zijn vanwege het gemeenschappelijke levensgevaar, maar een epidemie kan ook optreden in een stad die lange tijd belegerd wordt.

We lezen verder (tot slot) Psalm 91: 7 en 8
Aan jouw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan jouw rechterhand; tot jouw zal het niet genaken (komen). Alleen zal jij het met jouw ogen aanschouwen (aandachtig bekijken); en jij zal de vergelding van de goddelozen zien.

De grondtekst (Hebreeuws) zegt: Zal vallen aan jouw zijden duizend(tal) en tienduizend, aan jouw rechterhand tot jouw zal het niet naderen. Alleen met jouw ogen zal je kijken en de vergelding van goddelozen / boosdoeners zal je zien.

De aangesprokene hoeft onder Gods bescherming voor dit alles niet te vrezen. Hij of zij zal veilig zijn, terwijl om hen de goddeloze vergelding ontvangen: duizenden en tienduizenden vallen en worden op deze wijze gestraft.

Het woord boosdoeners heeft betrekking op mensen die met God nog medemens rekeninghouden. Zij kunnen gedood worden in een strijd of door ziekten.
Dit verwijst naar de nederlaag van de Egyptenaren (Exodus 14), de inwoners van Jericho (Jozua 6) en de Assyriërs (2 koningen 18 en 19)

LET OP! ALLEEN MENSEN ZONDER RELATIE MET DE LEVENDE GOD KUNNEN GEDOOD WORDEN DOOR ZIEKTEN!

ECHTE GELOVIGEN, WEDEROMGEBOREN GELOVIGEN, HOEVEN NIET TE STERVEN DOOR ZIEKTEN!
Dit is toch echt de waarheid die wij net gelezen hebben vanuit Gods Woord!

En we hebben gezien in de eerste verzen dat we rusten IN God. Zo is ook God Zelf dat schild waar de vurige pijlen op uitdoven. Namelijk het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis, en Zijn opstanding! Door het vloeien van bloed is er vergeving en Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen!

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *