Tienden-4

DE LEUGEN VAN EEN KERK DIE HEILIG LEVEN IN GEHOORZAAMHEID ONDERGESCHIKT HEEFT GEMAAKT AAN HET GEVEN VAN TIENDEN.

GOD, FINANCIËN EN GEHOORZAAMHEID.
De andere kant van `succesvolle` gemeentes!

We reizen verder in het Woord:

In Deuteronomium 14:22-26 staat:
Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel geven.
Voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, moet u de tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie, en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee eten, om de HEERE, uw God, te leren vrezen, alle dagen.
Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meenemen, omdat de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de HEERE, uw God, u gezegend heeft, het te gelde maken, het geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de HEERE, uw God, zal uitkiezen.
Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt: runderen en kleinvee, wijn en sterke drank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u verblijden, u en uw gezin.

Dit is een bijzonder gedeelte. Eerst wordt het volk opgedragen elk jaar het tiende deel van de opbrengst te geven, waarmee wordt bedoeld: tien procent van de winst van dat hele jaar. Dus één keer per jaar moet de winst worden bepaald, en van de winst moet dan tien procent worden afgestaan.

Dat is HEEL WAT ANDERS dan tien procent van je maandelijkse bruto inkomen, zoals vandaag wel wordt gesteld!

Elke familie moest één keer per jaar naar de tempel in Jeruzalem. Dat was vaak een lange reis. Onderweg hadden ze ook voedsel en drinken nodig. In vers 24-26 wordt toestemming gegeven om een deel van die tien procent die ze af gaan staan, daarvoor te gebruiken. Ze aten en dronken dus van hun eigen tienden, zelfs wijn en sterke drank.

Deuteronomium 14:27-29:
Daarbij mag u de Leviet die binnen uw poorten is, niet in de steek laten. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u.
Om de drie jaar moet u alle tienden van uw opbrengst van dat jaar brengen en opslaan binnen uw poorten.
Dan kan de Leviet komen – hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u – en de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn, en kunnen zij eten en verzadigd worden; opdat de HERE, uw God, u zegent in al het werk dat u doet.

Eén keer per drie jaar waren de tienden bestemd voor de plaatselijke levieten en voor de armen in hun stad, voor ondersteuning en opleiding. Dat derde jaar ging er dus niets van de tienden naar de tempel. Deuteronomium 26:12 schrijft dit eveneens voor.

Dit gegeven van Deuteronomium 14:27-29 en 26:12 – zie je in geen een bediening terugkomen!
Zo zie je dat de “bedieningen” – kerken zich alleen volledig focussen op het innen van de maandelijkse tienden. Voor het gemak /en eigen welzijn maar omgezet naar euro`s.
Je ziet dat het hele `tienden principe` een onbijbelse, verdraaide, eigen waarheid“ is gaan worden.
Zoals ik al eerder aangehaald heb, dat de `leiders` van vandaag de eerste willen zijn om je te vertellen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Een grotere leugen bestaat bijna niet!

Maar schrik niet! Langzaam maar zeker dringt ook de New Age leer de kerken van vandaag binnen.
Je ziet hier de leugen van de slang uit het paradijs zichtbaar worden; staat er niet geschreven/ heeft God niet gezegd… En de waarheid wordt net iets verdraaid, en we geloven de leugen, net als Adam en Eva!

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.” 1Petrus 5:1t/m9

„Waakt en bidt voortdurend, opdat jij niet in verzoeking komt.” — Mattheüs 26:41.

In 2 Kronieken 31 lezen we dat onder Hizkia het volk de tienden bracht naar de priesters en de levieten, zodat die zich konden wijden aan de wet van de Heere.

Veel mensen die geloven dat het brengen van de tienden ook vandaag nog geldt voor de gelovigen uit de volken, wijzen op Maleachi 3:8-11;
Zou een mens God beroven? Werkelijk, jij berooft Mij! En dan zegt jij: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer!
Jij bent door de vloek getroffen, omdat jij Mij berooft, als volk in zijn geheel.
Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin,
zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor jouw zal openen, en zegen over jou zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.
Ik zal ter wille van jou de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij jou niet te gronde richt, en de wijnstok op het veld bij jou niet zonder vrucht zal blijven, zegt de HEERE van de legermachten.

Klinken deze woorden jou niet bekend in de oren? Als wij onze tienden niet offeren, beroven wij God.
En beproef God maar, door je tienden te geven, dan zal Hij de vensters open doen, en je rijkelijk zegenen. Met inderdaad een verwijzing naar Maleachi 3:8 t/m 11.

Wie zijn tienden niet (aan de kerk) geeft, zou God beroven. ‘Beproef de Heere maar, test het maar uit en je zult zien dat de Heere het zal zegenen.’

Is dit de betekenis van deze Bijbelverzen voor ons? Als je gaat lezen in Deuteronomium 12:28, Deuteronomium 28:1-6 en Leviticus 26 zal je zien dat de Heere het volk Israël Zijn zegen toezegt als ze Zijn wetten en geboden houden.
Wie deze weg gaat, stelt zich onder de wet. Dan moet je de hele wet gaan houden, maar door het houden van de wet kan geen mens gered worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *