Tienden-5

DE LEUGEN VAN EEN KERK DIE HEILIG LEVEN IN GEHOORZAAMHEID ONDERGESCHIKT HEEFT GEMAAKT AAN HET GEVEN VAN TIENDEN.

GOD, FINANCIËN EN GEHOORZAAMHEID.
De andere kant van `succesvolle` gemeentes!

Een tiende werd gebruikt om de Levieten te onderhouden (Numeri. 18:21-32), die geen bezittingen mochten hebben zoals andere stammen van Israël. Het geven van tienden maakte deel uit van het oude verbond met Israël. Daarom richt Maleachi 3 zich in de context tot de natie Israël, en meer specifiek de Levieten.

NU EEN REIS DOOR HET NIEUWE TESTAMENT/VERBOND.

We gaan naar het Nieuwe Testament. Deze keer dat de tienden ter sprake komen, is in Mattheüs 23:23 en 24:
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.
Blinde leiders, die de mug uitzift maar de kameel doorslikt.

De Heere Jezus noemt hier de Schriftgeleerden en de Farizeeën huichelaars. Zij geven hun tienden, terwijl ze het belangrijkste van de wet nalaten. Het zijn blinde leiders, wel muggenziften over het geven van tienden, maar het geloof, de barmhartigheid en het recht nalaten.
Auw! Het had tegen de kerk van vandaag gezegd kunnen worden!

In de vroege Kerk was het zeker GEEN regel om tienden te geven. Dat ontstond pas aan het einde van de zesde eeuw. Nergens in het Nieuwe Testament lees je dat de gelovigen hun tienden gaven. Geen enkele apostel vraagt om de tienden.
Dit houdt niet in dat we niet zullen geven aan het werk in Gods Koninkrijk, integendeel. Daarover straks meer.

Heel bekend zijn de woorden in 2 Korinthe 9:6 en 7;
En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.
Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.

Het gaat om de gesteldheid van ons hart in het geven. Geef niet met tegenzin.
Vers 7 zegt het zo mooi: God heeft de blijmoedige gever lief. Daar verheugt Hij Zich in.

Luister ook naar Spreuken 3:9 en 10;
Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van HEEL je opbrengst (Geen 10 procent), dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn.

Geef het beste aan de Heere. Daar zal Hij Zijn zegen over geven. Met andere woorden zet God in alles, je bezit en je levenswandel op de eerste plaats!

In 1 Korinthe 9:14 staat dat de Heere met het oog op hen die het Evangelie verkondigen, heeft opgedragen dat zij van het Evangelie leven. Toch zegt Paulus dan in het volgende vers: Ik heb hiervan echter geen gebruik gemaakt.
Hij had hier om de tienden kunnen vragen, maar hij doet het niet, opdat de Korintiërs niet zouden kunnen zeggen dat hij hun het Evangelie bracht om er zelf beter van te worden.
Weer een prachtig voorbeeld voor de kerk van vandaag! God zal voorzien, niet de tiende betalende gemeenteleden!

Toch werd hij wel financieel ondersteund, door de gemeente van Filippi. Filippenzen 4:16 zegt: ‘Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had.
Dat levert vrucht op, namelijk op uw rekening, uw HEMELSE rekening, zegt hij in het volgende vers. En daarna nog in vers 19: Mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Dit staat i.v.m. Mattheüs 6:19 t/m 34. HET WOORD BEVESTIGD HET WOORD!

Het gaat er dus om dat we blijmoedig geven, en tegelijk niet bijhouden of we al tien procent hebben gegeven. Dat kan ook niet, als we Mattheus 6:1-4 serieus nemen.
1 Wees op je hoede dat jij je liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt je geen loon bij je Vader, Die in de hemelen is.
2 Wanneer jij dan een liefdegave geeft, laat het niet voor je uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg je: Zij hebben hun loon al.
3 Maar als jij een liefdegave geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet,
4 zodat jouw liefdegave in het verborgene zal zijn; en jouw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het jou in het openbaar vergelden.

Wie zijn linkerhand niet laat weten wat zijn rechterhand doet (vers 4), houdt ook niet bij hoever hij of zij al is. En hier zie je ook dat voorgangers / leiders die bijhouden of jij je tienden wel of niet betaald, jou onder de wet plaatsen en ongehoorzaam zijn aan dit Bijbelgedeelte!

In het Nieuwe Testament wordt tienden, of het geven van tienden, acht keer gevonden (Mattheüs23:23; Lukas 11:42; 18:12; Hebreeën 7:5-6, 8-9).
AL DEZE PASSAGES REFEREREN NAAR HET OUDTESTAMENTISCHE GEBRUIK!
Geen enkele nieuwtestamentische brief bevat enige instructie over tienden geven, of enige
berisping voor het nalaten ervan. Dat is een heel duidelijk statement over hoe de Bijbel omgaat met tienden!
Geen enkele apostel gaf de kerk ooit een instructie om tienden te geven. In feite zien we een aantal rijke mensen méér geven dan 10%, zoals Barnabas.

De noodzaak van het geven van gaven wordt vermeld, maar enkel met de juiste attitude.

GOD ZEGEND ZIJN VOLK DAT WIL GEVEN OVEREENKOMSTIG JUISTE MOTIEVEN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *