Tienden-6

DE LEUGEN VAN EEN KERK DIE HEILIG LEVEN IN GEHOORZAAMHEID ONDERGESCHIKT HEEFT GEMAAKT AAN HET GEVEN VAN TIENDEN.

GOD, FINANCIËN EN GEHOORZAAMHEID.
De andere kant van `succesvolle` gemeentes!

Wanneer we naar ALLE verzen in de Bijbel kijken over dit onderwerp,
dan vinden wij dat het geven van tienden besloten was in de Wet van Mozes, voor de natie Israël,
en voor de stam van de Levieten. NIET VOOR DE KERK!

Maar wat dan wel?

“Laat iedereen doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang; want
God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke genadegave overvloedig te
maken in jou; zodat jij, die in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn tot elk goed
werk” . 2 Korinthe 9:7-8

Paulus legt hier uit hoe geld zou moeten gegeven en ontvangen worden: overeenkomstig de voorspoed die God gegeven heeft, vrij en gewild, mild, dankbaar; niet als een verplichting zoals onder de Wet, of om een bepaalde zegen te verwerven waardoor men er zelf beter mee wordt.
Maar uit een liefdevol hart, vanuit de oprechte liefde voor God!

God heeft de blijmoedige gever lief (2 Korinthe 9:7). Merk ook op dat er geen hoeveelheid wordt opgegeven, het gaat om wat u hebt beslist in uw hart. Het Griekse woord voor `blijmoedig` is hilaros, wat overeenkomt met ons Nederlandse woord hilarisch, zodat we begrijpen dat ons geven op een uitbundige, vrolijke manier moet gebeuren. Ons wordt specifiek gezegd niet met tegenzin te geven. Het Griekse woord voor tegenzin is lupe. Het draagt de betekenis van droefheid, verdriet, geërgerd zijn. Als jij je verplicht voelt te geven en je voelt droefheid en ergernis in je hart, geef dan niet. Als iemand jou overtuigd of geforceerd heeft te geven door je schuldig te laten voelen, of wanneer hij jou een grotere opbrengst heeft beloofd, dan ben jij niet langer een blijmoedig gever.

2 Korinthe 9:6 spreekt niet van een noodzaak en dus is het geven geen wet of vereiste nakomen.

“jullie zijn van Christus losgeraakt, jullie die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; jullie zijn uit de staat van de genade gevallen” Galaten 5:4

De Wet vraagt een percentage – genade vraagt een geven vanuit het hart. Ieder zou het werk van zijn eigen kerk, of de bedieningen, moeten ondersteunen door middel van hun diensten, hun geld, hun gaven of talenten die zij hebben. Beveel hen om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.

Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen” 1 Timotheüs 6:18-19

2 Korinthe en 1 Korinthe 16:1-4 stellen dat een christen de noden van anderen moet evalueren en dat hij moet geven naar wat hij in staat is. In Handelingen verkochten zij hun bezittingen om te voorzien in de noden van de kerk door de wet van de liefde te beoefenen en het dragen van andermans lasten. Wij moeten niet schuldig gemaakt, noch gedwongen worden door beloften om te geven.

Evenmin zouden wij valse leraars mogen steunen, noch degenen die misbruik maken van het geld en het evangelie om redenen van hebzucht, want wat je zaait zal je ook oogsten – je wordt deelgenoot van hun valse praktijken!

HET GAAT NIET OP 10 PROCENT!
Om hoeveel dan wel? Om alles! Honderd procent. Daar schrikt je misschien van. De Heere wil ons leren om alles, heel ons leven, onze tijd, onze bezittingen, alles aan Hem te geven. Alles is immers van Hem. Haggaï 2:9 zegt het zo: ‘Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE van de legermachten.’ Het goud en zilver is al van God!!
In Job 41:2 lezen we: ‘Wat onder heel de hemel is, is van Mij.’

ALLES IS AL VAN GOD! JA ALLES! Wij zijn rentmeesters over AL ons bezit! Met andere woorden, wij moeten verantwoording afleggen van ons geven en hoe om we omgaan met ons bezit! De Ring om je vinger is Gods bezit! De auto waarin je rijd of de fiets waarop je fietst is van God! Het is Zijn voorziening in Jou leven! Denk daar eens even over na! Dan zal je ook gaan inzien dat het `tienden principe` volledige flauwekul is en de plank volledig misslaat! Wij moeten God niet eren met 10% met de gedachte erachter dat u dan wel heel erg gezegend word. Want dat is de giftige angel in heel die tienden kwestie. Nee ik geef God niet vanuit mij hart omdat ik Hem zo lief heb, maar omdat ik stiekem toch wel heel gezegend wil worden / zijn! LEUGENS! Stop met God verzoeken!
EER GOD MET AL JE BEZIT!

Lucas 14:33 zegt: Zo kan dan ieder van jullie die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.
Denk ook eens aan de ontmoeting van de Heere Jezus met die rijke jongeman. Deze man kwam bij de Heere Jezus en zei dat hij alle geboden onderhield. Zeker gaf hij ook zijn tienden. En wat zegt de Heere Jezus tegen hem als hij vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven? Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij! Lucas 18:22

Door tienden te geven, kun je die 90 procent voor jezelf houden. De Heere Jezus zegt echter: Verkoop alles wat je hebt. LAAT HET LOS! Geldzucht kan je afgod worden die je in zijn greep kan krijgen.

‘Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken’ 1 Timotheüs 6:10

Het zijn de welvaartspredikers die zeggen: ‘Zaai 10 procent van je inkomen in dit deel van Gods Koninkrijk. Het is als het ware Gods investeringsfonds. Het rendement zal groot zijn, Hij zal je rijk zegenen.’ Leugens!

Zo’n boodschap is manipulatie. Zo spreekt het Woord van God niet. Jazeker, Hij zegt Zijn zegen toe, maar dat is geen garantie voor voorspoed en welvaart. Maar wel de vrede van God, Zijn zegen, Zijn aanwezigheid, eeuwig leven. Dat is toch oneindig veel rijker!
‘Heere, hier is mijn leven, mijn alles, het is voor U. Leidt U me maar hoe ik om mag gaan met wat U hebt gegeven en leert U me hoe ik blijmoedig mag geven.’

Dan word je pas echt een BLIJMOEDIGE GEVER!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *